Pääjohtaja Olli Rehn
Suomen Pankki
Generation €uro -kilpailun finaali
Helsinki, 2.4.2019

Avaussanat Generation €uro -finaalissa 2.4.2019

Tervetuloa Generation €uro Students Award -kilpailuun! Erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi Suomen loppukilpailuun osallistuvat joukkueet, jotka edustavat seuraavia kouluja: Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Lahden yhteiskoulun lukio ja Ålands lyceum.

Varmt välkomna till den nationella finalen i tävlingen Generation €uro Students Award. Speciellt vill jag välkomna våra finalister från SYK i Helsingfors, från Lahden yhteiskoulun lukio i Lahtis och från Ålands lyceum i Mariehamn.

Kilpailuun osallistuvat koulut ja myös opettajat ovat meille tuttuja: Harri Korpisaari SYK:stä, Lauri Tervakangas LYK:stä ja Anders Casén Ålands lyceumista ovat kaikki aikaisemmin olleet mukana Generation €uro -kilpailun finaalissa, ja voittaneiden joukkueiden kanssa palkintomatkalla Frankfurtissa.

Det är trevligt för arrangörerna att återse lärarna Harri Korpisaari, Lauri Tervakangas och Anders Casén, som alla tidigare har varit med och coachat vinnande lag.

Rohkenen otaksua, että opettajien rooli joukkueiden valmistelussa on merkittävä. Tänään opiskelijat ovat kuitenkin yksin podiumilla, ja opettajat saavat seurata kilpailua yleisön joukossa. Lisäksi meillä on finaalista suora lähetys netissä. – Välkommen till alla tittare som följer med vår live stream webbsändning från Myntmuseet.

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja eurojärjestelmän jäsen. Tässä kilpailussa joukkueiden toimeksianto on sama kuin eurojärjestelmällä eli käytännössä Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenillä: päättää euroalueen rahapolitiikasta ja tehdä päätöksen taustalle ja perustaksi laaja makrotaloudellinen analyysi, joka pureutuu sekä reaali- että rahatalouteen.

Kilpailu muistuttaa siinä mielessä keskuspankin ekonomistin päivittäistä työtä: makro- ja rahatalouden laaja-alaista seurantaa ja analysointia, omien ja kollegoiden näkemysten haastamista sekä näkemysten perustelemista muille. Tänään on teidän vuoronne.

Joukkueet ovat saaneet Suomen Pankista vinkkejä, mistä hakea tietoa analyysin taustalle. Lopullisen valinnan käyttämistään lähteistä jokainen joukkue on kuitenkin tehnyt itse.

Talouden lainalaisuuksien ymmärtäminen ja Suomen roolin hahmottaminen kansainvälisen talouden ja politiikan ympäristössä auttavat tulevaisuuden opinnoissa ja työtehtävissä. Nyky-yhteiskunnassa rahapolitiikan ymmärrystä tarvitaan paitsi keskuspankissa myös yrityselämässä ja kansalaisten keskuudessa laajemmin. Oman talouden hallinta on jokaiselle yksilölle välttämätön kansalaistaito. Sen lisäksi kansantalouden lainalaisuuksien ja toimintatapojen ymmärtäminen on tärkeätä teille tulevissa tehtävissänne ja demokraattisen yhteiskunnan jäseninä.

Tämä vuosi on monessa mielessä tärkeä Suomelle, demokraattisena maana ja EU:n jäsenenä. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa jo huomenna ja ns. varsinainen vaalipäivä on 11 päivän päästä. Osa teistä pääsee nyt ensimmäistä kertaa äänestämään. Heti perään toukokuussa on eurovaalit, ja kuluvan vuoden toisella puoliskolla Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana. Aikamoinen EU-supervuosi siis, riippumatta siitä, mitä Iso-Britannian EU-jäsenyydelle loppujen lopuksi tapahtuu. Ja ainahan on syytä muistaa, että euro on sekä EU:n että jäsenmaiden yhteinen valuutta.

Suomen Pankki haluaa korostaa talousosaamisen merkitystä monella tasolla. Kansallisen strategian laatiminen talousosaamisen vahvistamiseksi olisi luonteva tehtävä uudelle, oikeusministeriön asettamalle taloudenhallinnan neuvottelukunnalle. Strategialla tarkennettaisiin talousosaamiseen liittyvät tavoitteet ja niiden seuranta sekä eri toimijoiden vastuut ja työnjako.

Tärkeää olisi saada nuoret itse ja heidän edustajansa mukaan strategiaa laatimaan. Nuorten syrjäytymisen estämiseksi kansallisen talousosaamisen strategian soisi saavan merkittävän ja ennen muuta vaikuttavan sijan myös seuraavassa hallitusohjelmassa.

Ni ungdomar som är på plats i dag här i Finlands Banks myntmuseum har goda bakgrundskunskaper i ekonomi. Det skulle vara bra om ännu flera studerande och hela befolkningen skulle ha bättre kännedom om ekonomin. Vi får hoppas att den regering som bildas efter nästa riksdagsval beaktar detta, och att man utarbetar en nationell strategi för förbättrad ekonomikunskap.

Generation €uro-tävlingen ger deltagarna en god möjlighet till att studera hur penningpolitiken påverkar ekonomin i euroområdet och en god allmän inblick i centralbankernas verksamhet. Tävlingen går inte ut på att hitta ett enda rätt svar. Avgörande är hur väl och konsekvent laget kan motivera sina beslut.

I framtiden blir det allt viktigare att hitta olika källor och veta hur man tillämpar den information som källorna ger. Generation €uro uppmuntrar ungdomar att fördjupa sig i ekonomiska frågor. I stället för att bara läsa läroböcker får de studerande sig ta en titt bakom kulisserna och se vad beslutsfattarna måste ta hänsyn till i sina beslut.

Tänään päivän teema on siis rahapolitiikka. EKP ja eurojärjestelmä on viime vuosina toiminut uudessa tilanteessa matalan korkotason vuoksi. Mitä EKP:n rahapolitiikassa viime aikoina on tapahtunut?

Kokouksessaan vajaa kuukausi sitten EKP:n neuvosto arvioi euroalueen talousnäkymien heikentyneen nopeasti, kuten varmasti olette kuulleet. Tuoreimman ennusteen mukaan talous kasvaa hitaammin kuin aikaisemmin ennustettiin. Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on lisääntynyt ja euroalueen viennin kasvu on hidastunut. Euroalueen inflaatiopaineet ovat edelleen vaimeita. EKP:n ennusteen mukaan inflaatio on jäämässä hintavakaustavoitetta hitaammaksi.

Analyysin perusteella EKP:n neuvosto päätti vahvistaa rahapoliittisen elvytyksen vaikutusta, jotta inflaatio palautuisi tavoitteen mukaiseksi.

Mitä oikein päätimme?

För det första meddelade ECB-rådet att vi räknar med att styrräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer åtminstone 2019 ut. Tidigare väntades styrräntorna ligga kvar på denna nivå över sommaren.

För det andra beslutade rådet inleda en tredje serie av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner.

För det tredje bekräftade ECB-rådet sitt tidigare beslut att fortsätta att fullt ut återinvestera kapitalet från förfallande värdepapper som förvärvats inom programmet för tillgångsköp ännu en längre tid efter det att rådet har inlett höjningen av styrräntorna, och i vilket fall som helst så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla ett gynnsamt likviditetsläge och en mycket ackommoderande penningpolitik.

Kaiken kaikkiaan EKP:n neuvoston uudet päätökset vahvistavat rahapolitiikan elvyttävää vaikutusta entisestään. Ne ylläpitävät kevyitä rahoitusoloja, tukevat luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille ja kohentavat talouskasvua ja työllisyyttä.

Rahapolitiikan toimintaympäristö on eittämättä muuttunut kriisin aikana ja sen jälkeen. Luonnollinen korkotaso on laskenut ja inflaatio-odotukset ovat jääneet aikaisempaa alhaisemmalle tasolle. Inflaatio-odotukset ovat olleet EKP:n hintavakaustavoitetta alempia niin pitkään, että niistä on tullut itseään toteuttavia.

Olen ehdottanut, että neuvosto arvioisi EKP:n rahapoliittista strategiaa uudelleen uusimman taloustieteellisen tutkimuksen ja muuttuneen rahapolitiikan toimintaympäristön valossa. Tarkastelu tukisi sitä, että EKP:n rahapolitiikka on tehokasta ja uskottavaa myös talouden muuttuneessa ympäristössä.

Arvoisat opiskelijat ja kilpailijat,

Tänään on kuitenkin teidän vuoronne tehdä perusteltu päätös koroista ja mahdollisesti muista rahapoliittisista toimenpiteistä. Odotamme suurella mielenkiinnolla ja jopa innolla esityksiänne.

Suomen Pankille aktiivinen vuorovaikutus kansalaisten ja yhteiskunnan kanssa on tärkeätä. Tästäkin syystä olen iloinen, että tämä kilpailu järjestetään, ja että se järjestetään nimenomaan rahamuseossa, joka toimii myös Suomen Pankin vierailukeskuksena.

Loppukilpailuun päässeitä opiskelijoita yhdistää varmasti yksi asia: kaikki ovat valmiita näkemään vaivaa enemmän kuin mitä lukion suorittaminen vähimmillään edellyttäisi. Uteliaisuus ja kysymysten esittäminen ovatkin aivan ratkaisevia avaimia uuden oppimiseen.

EKP:n neuvoston jäsenet matkustavat jopa kahdesti kuussa Frankfurtiin neuvoston kokoukseen. Myös tämän kilpailun voittajajoukkue pääsee tutustumaan Euroopan keskuspankkiin paikan päälle.

Också det segrande laget i dagens tävling får bekanta sig med Europeiska centralbanken på ort och ställe i Frankfurt, och får där träffa bland andra chefdirektör Mario Draghi och andra medlemmar i ECB-rådet.

Innan Richard Brander från Finlands Banks kommunikation berättar mera om dagens program och reglerna, så ska jag presentera medlemmarna i vår jury:

toimistopäällikkö / byråchef Niko Herrala

tutkimusneuvonantaja / forskningsrådgivare Mikael Juselius

vanhempi ekonomisti / senior ekonom Mika Kortelainen

toimistopäällikkö / byråchef Meri Obstbaum.

Toivotan joukkueille onnea ja menestystä kilpailussa. Jag önskar samtliga deltagande lag lycka och framgång i dagens tävling!