Pääjohtaja Olli Rehn
Suomen Pankki
Generation €uro -finaali 14.4.2021

Arvoisat lukiolaiset ja opettajat, ärade studerande och lärare,

Kun koronavirus viime vuoden alussa alkoi maailmalla levitä, harvalla oli käsitystä siitä, millaisen kriisin kouriin olimme joutumassa. Kukaan meistä ei ole välttynyt sen seurauksilta, mutta toisiin se on vaikuttanut enemmän kuin toisiin.

Ikääntyneiden ohella nuoret ovat olleet suurimpien kärsijöiden joukossa: lähiopetuksesta on jouduttu laajasti luopumaan, harrastusmahdollisuudet ovat kaventuneet ja kohtaamiset ystävien kanssa vähentyneet. Opiskelun korkeat vaatimukset taas ovat joustaneet vähemmän. 

Tätä taustaa vasten haluan toivottaa teidät aivan erityisen lämpimästi tervetulleiksi tähän Generation €uro Students’ Award -kilpailun Suomen finaaliin, joka lähetetään suorana Suomen Pankin rahamuseosta Helsingistä. Osallistumisenne kertoo, ettette ole jääneet olosuhteiden vangiksi. Aktiivinen asenteenne on paitsi arvostettavaa myös avain tulevien vuosien yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Coronapandemin har kastat en mörk skugga över den normala undervisningen och den sociala samvaron i våra skolor under det senaste året. Därför är det en speciell glädje för mig att hälsa er hjärtligt välkomna till den finländska finalen i tävlingen Generation €uro Students’ Award.

Tämän vuoden finalistijoukkueet tulevat Etelä-Tapiolan lukiosta, Kuopion klassillisesta lukiosta ja Ålands lyceumista Maarianhaminasta. Joukkueiden luotseina ovat toimineet opettajat Mikko Puustinen, Risto Vuori ja Anders Casén.

Vi hälsar skolorna från Etelä-Tapiolan lukio i Esbo, Kuopion klassillinen lukio i Kuopio och Ålands lyceum i Mariehamn välkomna till finalen, och det samma gäller även för lärarna Mikko Puustinen, Risto Vuori och Anders Casén.

Kilpailu käydään tänä vuonna etäyhteyksin. Kukin joukkue arvioi euroalueen talouden tilaa ja laatii perusteellisen analyysin rahapoliittisen päätöksenteon tueksi. Analyysin pohjalta joukkueet tekevät rahapoliittisia päätöksiä korkotasosta ja muista rahapoliittisista toimista. Toimeksianto siis simuloi tapaa, jolla Euroopan keskuspankin neuvosto tekee päätöksiä asiantuntijoiden ja EKP:n valmistelun pohjalta.

Päätöksiä arvioi Suomen Pankista nelihenkinen tuomaristo, jonka jäseniä ovat tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle, toimistopäällikkö Niko Herrala, vanhempi ekonomisti Mika Kortelainen ja ekonomisti Annika Lindblad.

Lagen har i dag till uppgift att utvärdera det rådande ekonomiska läget i euroområdet och göra en monetär analys som underlag för räntebeslutet. Utifrån analyserna fattar laget beslut om styrräntor och eventuella andra penningpolitiska åtgärder.

Vår jury består av fyra experter från Finlands Bank: forskningschefen Esa Jokivuolle, byråchefen Niko Herrala, seniorekonomen Mika Kortelainen och ekonomen Annika Lindblad.

Kun kilpailun finaali viimeksi järjestettiin keväällä 2019, koronaviruksesta ei vielä ollut tietoakaan. Kriisi muutti merkittävästi talouden näkymiä ja sitoi rahapoliittisen päätöksenteon huomion akuuttiin kriisinhoitoon. Elämme silti yhä monien samojen rahapolitiikan teemojen kanssa kuin ennen pandemiaakin. Muutama sana niistä.

Tuottavuuskasvun hidastuminen, väestön ikääntyminen ja finanssikriisi pitkine varjoineen ovat laskeneet korkotason niin matalaksi, että se on kaventanut EKP:n ja muiden keskuspankkien mahdollisuuksia reagoida talouden heikkenemiseen keventämällä rahapolitiikkaa tavanomaisilla välineillä. Myös muun muassa ympäristön kestävyyteen kohdistuvat uhat sekä nopea digitalisoituminen ovat muutoksia, jotka tekevät rahapoliittisesta päätöksenteosta entistä moniulotteisempaa.

Jotta rahapolitiikka olisi tehokasta ja oikein mitoitettua tulevaisuudessakin, ehdotin syksyllä 2018 EKP:n neuvostolle rahapolitiikan strategian uudelleenarviointia. EKP aloittikin strategian uudelleenarvioinnin uuden pääjohtajan Christine Lagarden johdolla viime vuoden tammikuussa.

Koronapandemia lykkäsi strategian uudelleenarviointia vuodella, mutta arviointi on paraikaa käynnissä ja työn saldoa on määrä tarkastella kesän jälkeen. Rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnissa tarkastellaan muun muassa hintavakauden määritelmää, rahapolitiikan välineistöä ja sen tehokkuutta, rahoitusvakautta sekä ympäristön kestävyyttä.

Bästa åhörare,

Senast vi ordnade en nationell final i Generation €uro, våren 2019, hade man ingen aning om att en global pandemi skulle drabba oss. Krisen förändrade märkbart de ekonomiska utsikterna och det penningpolitiska beslutsfattandet fokuserade på den akuta krishanteringen. Trots det är många teman fortfarande de samma som före pandemin.

Den långsammare tillväxten i produktiviteten, den åldrande befolkningen och finanskrisen med sin långa skugga har sänkt räntenivån så lågt, att ECB:s och de övriga centralbankernas möjligheter att reagera på den försvagade ekonomin genom normala penningpolitiska åtgärder har inskränkts.

För att penningpolitiken ska vara effektiv och lämpligt dimensionerad även i framtiden, gör ECB en översyn av den penningpolitiska strategin.

Det är meningen att slutresultaten ska utvärderas efter sommaren. I översynen av penningpolitiken granskas bland annat definitionen av prisstabilitet, de penningpolitiska instrumenten och deras effektivitet, den finansiella stabiliteten och miljöns hållbarhet.

Hyvät kuulijat,

Rahapolitiikassa on olennaista pystyä muodostamaan kokonaiskuva talouden näkymästä – kestävästä kasvusta, työllisyydestä, inflaatiosta – muuttuvien taloudellisten indikaattorien ja politiikkasignaalien ristitulessa. Eteenpäin pääsee, kun tekemistä ohjaa tavoite eli se, mitä tehdään ja miksi.

Eurojärjestelmän ensisijaiseksi tehtäväksi on määritelty hintavakaus. Ei kuitenkaan sovi unohtaa mandaatin toista osaa, jonka mukaan eurojärjestelmän tulee lisäksi tukea EU:n yleisiä talouspolitiikan tavoitteita kuten täystyöllisyyttä ja tasapainoista talouskasvua. Yhdessä nämä tavoitteet muodostavat rahapolitiikan päätöksenteon ytimen ja siten pohjan myös tämän päivän esityksille.

Bästa åhörare,

Den röda tråden i penningpolitiken kommer även fortsättningsvis att vara prisstabilitet. Samtidigt ska man inte glömma bort den andra delen av mandatet, enligt vilket Eurosystemet därtill ska stödja de allmänna strävandena för EU:s ekonomiska politik, såsom full sysselsättning och hållbar tillväxt. Dessa mål utgör sammantaget kärnan i det penningpolitiska beslutfattandet och därmed grunden för de deltagande lagens presentationer.

Ennen kuin siirrän puheenvuoron takaisin päivän juontajalle ja raadin puheenjohtajalle, haluan lämpimästi toivottaa onnea ja menestystä tulevaan kilpailuun kullekin joukkueelle sekä hyvää vointia ja alkavaa kevättä teille kaikille.

Jag önskar samtliga deltagare lycka och välgång i tävlingen, samt en god fortsättning på våren.