Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt Suomen Pankin johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 100 milj. euroa.

Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2020 on 142 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisten vuosien tapaan suurempi osuus voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet. Näin on tehty edellisinäkin vuosina.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista, valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista sekä voitto-osuudesta, jonka Euroopan keskuspankki tulouttaa euroalueen keskuspankeille. Vuoden 2020 korkokate on 731 milj. euroa (2019: 755 milj. euroa). Korkokatteen pieneneminen johtui pääasiassa kohdennettuihin rahapolitiikan operaatioihin (TLTRO III) liittyvistä kuluista keskuspankille. Kohdennettuja rahapolitiikan operaatioita on tehty keveiden rahoitusolojen ylläpitämiseksi koronapandemian aikana. Operaatioiden korko on alempi kuin EKP:n talletuskorko. Kohdennetuissa operaatioissa pankeille maksettujen korkojen vuoksi Suomen Pankin osuus eurojärjestelmän rahoitustulosta pieneni 79 milj. euroon (2019: 206 milj. euroa), mikä heikensi tilikauden tulosta.

Suomen Pankki kartutti yleisvarausta 100 milj. eurolla keskuspankkitoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien riskien varalta. ”Koronapandemian aikaiset rahapoliittiset operaatiot ovat kasvattaneet edelleen Suomen Pankin tasetta. Matalana jatkunut korkotaso ja erityisesti kohdennetut rahoitusoperaatiot negatiivisine korkoineen ovat pienentäneet Suomen Pankin taloudellista tulosta. Myös vuoden 2021 tulosnäkymät ovat vaimeat”, sanoi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut vuonna 2020 ilman setelihankintoja ja eläkerahastomaksua ovat 99 milj. euroa (2019: 99 milj. euroa).

Suomen Pankin tilinpäätös, joka sisältää myös Finanssivalvonnan tuotot ja kulut, on julkaistu tänään 26.3.2021 Suomen Pankin verkkosivustolla.

Lisätietoja antaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, puh. 09 183 2007.

Suomen Pankin vuosikertomus ja tilinpäätös 2020