EKP:n lehdistötiedote 27.10.2022

Tämänpäiväisessä kokouksessa EKP:n neuvosto päätti nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Tällä peräkkäin jo kolmannella suurella koronnostolla EKP:n neuvosto on edistynyt merkittävästi rahapoliittisen elvytyksen vähentämisessä. EKP:n neuvosto päätti nostaa korkoja ja niitä nostetaan todennäköisesti vielä lisää, jotta inflaatio palautuisi keskipitkällä aikavälillä 2 prosentin tavoitteen mukaiseksi. EKP:n neuvosto päättää tulevista koronnostoista kokouskohtaisesti inflaatio- ja talousnäkymien kehityksen perusteella.

Inflaatio on edelleen aivan liian nopeaa ja pysyy tavoitetta nopeampana pitemmän aikaa. Euroalueen inflaatio oli syyskuussa 9,9 %. Energian ja elintarvikkeiden nopea hinnannousu, tarjontakapeikot ja pandemian jäljiltä elpyvä kysyntä ovat viime kuukausina lisänneet hintapaineita ja nopeuttaneet inflaatiota. EKP:n neuvosto pyrkii nyt rahapolitiikallaan tukemaan vähemmän kysyntää ja estämään riskin siitä, että inflaation aletaan odottaa jäävän nopeaksi pitemmäksi aikaa.

EKP:n neuvosto päätti myös muuttaa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan (TLTRO III) ehtoja. Kolmannen sarjan rahoitusoperaatioilla torjuttiin tehokkaasti hintavakauden horjumisen riskiä pandemian akuutissa vaiheessa. Koska Inflaatio on nyt odottamattoman ja poikkeuksellisen nopeaa, rahoitusoperaatiot on mitoitettava uudelleen, jotta ne ovat johdonmukainen osa rahapolitiikan laajempaa normalisoitumista ja rahapoliittisten korkojen nostot välittyvät tehokkaammin pankkien luotonannon ehtoihin. Näin ollen EKP:n neuvosto päätti, että TLTRO III -operaatioiden korot muuttuvat 23.11.2022 ja pankeille tarjotaan ylimääräisiä päivämääriä likviditeetin ennenaikaista takaisinmaksua varten.

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti muuttaa eurojärjestelmän keskuspankeissa pidetyille luottolaitosten vähimmäisvarannoille maksettavan koron EKP:n talletuskoron mukaiseksi, jotta se vastaisi paremmin rahamarkkinoiden tilannetta.

TLTRO III -operaatioiden ehtojen muutoksista kerrotaan tarkemmin klo 15.45 Keski-Euroopan aikaa julkaistavassa erillisessä lehdistötiedotteessa. Myös vähimmäisvarannoille maksettavan koron muutoksen teknisistä yksityiskohdista julkaistaan erillinen lehdistötiedote klo 15.45 Keski-Euroopan aikaa.

EKP:n ohjauskorot

EKP:n neuvosto päätti nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 2.11.2022 lähtien 2,00 %, maksuvalmiusluoton korko 2,25 % ja talletuskorko 1,50 %.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa, vaikka ohjauskorkoja on alettu nostaa. Uudelleensijoituksia jatketaan niin kauan kuin on tarpeen, jotta likviditeettiä on tarjolla runsaasti ja rahapolitiikka pysyy oikein mitoitettuna.

PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Erääntyvistä arvopapereista luovutaan vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna.

EKP:n neuvosto pyrkii tukemaan rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa, joten PEPP-ohjelmassa hankittujen varojen erääntyessä ne sijoitetaan jatkossakin joustavasti uudelleen.

Rahoitusoperaatiot

EKP:n neuvosto päätti muuttaa TLTRO III -operaatioiden korkoja. Marraskuun 23. päivästä 2022 alkaen kunkin maksamatta olevan TLTRO III -operaation erääntymispäivään tai aikaistettuun takaisinmaksupäivään saakka TLTRO III -operaatioiden korko indeksoidaan kyseisellä ajanjaksolla sovellettaviin EKP:n keskimääräisiin ohjauskorkoihin. EKP:n neuvosto päätti myös, että pankeille tarjotaan ylimääräisiä päivämääriä erien ennenaikaista takaisinmaksua varten. EKP:n neuvosto arvioi kohdennettujen rahoitusoperaatioiden vaikutusta rahapolitiikan mitoitukseen joka tapauksessa säännöllisin väliajoin.

***

EKP:n neuvosto on tarvittaessa valmis tarkistamaan kaikkia välineitään mandaattinsa rajoissa, jotta inflaatio voi vakaantua kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta euroalueen eri maissa, EKP:n neuvostolla on käytössään välineet välittymismekanismin suojaamiseksi niin, että hintavakautta pystytään ylläpitämään EKP:n tehtävän mukaisesti.

EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.