EKP:n lehdistötiedote 14.12.2023

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Inflaatio on viime kuukausina hidastunut, mutta se todennäköisesti nopeutuu jälleen tilapäisesti lähitulevaisuudessa. Tuoreimmissa euroalueen talousnäkymiä koskevissa eurojärjestelmän asiantuntija-arvioissa inflaation odotetaan vaimenevan vähitellen ensi vuoden aikana ja lähestyvän EKP:n neuvoston asettamaa kahden prosentin tavoitetta vuonna 2025. Kokonaisinflaation odotetaan olevan keskimäärin 5,4 % vuonna 2023 ja 2,7 % vuonna 2024 sekä 2,1 % vuonna 2025 ja 1,9 % vuonna 2026. Vuoden 2023 ja etenkin vuoden 2024 inflaatio on nyt arvioitu hitaammaksi kuin syyskuisissa asiantuntija-arvioissa.

Pohjainflaatio on vaimentunut entisestään, mutta euroalueen sisäiset hintapaineet ovat edelleen koholla lähinnä yksikkötyökustannusten voimakkaan kasvun takia. Ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja lasketun inflaation odotetaan olevan keskimäärin 5,0 % vuonna 2023 ja 2,7 % vuonna 2024 sekä 2,3 % vuonna 2025 ja 2,1 % vuonna 2026.

Aiempien koronnostojen vaikutus välittyy talouteen edelleen voimakkaasti. Rahoitusolojen kiristyminen vaimentaa kysyntää, mikä auttaa hidastamaan inflaatiota. Eurojärjestelmän asiantuntijat odottavat talouskasvun pysyvän lähiaikoina vaimeana. Sen jälkeen talouden odotetaan elpyvän, sillä ihmisten reaalitulot kasvavat, kun inflaatio hidastuu ja palkat nousevat ja kun euroalueen ulkoinen kysyntä kohenee. Eurojärjestelmän asiantuntija-arvioissa kasvun ennakoidaankin piristyvän siten, että se on 0,8 % vuonna 2024 ja 1,5 % vuosina 2025 ja 2026. Vuonna 2023 talouden arvioidaan kasvavan keskimäärin 0,6 %.

EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Se katsoo tämänhetkisen arvionsa perusteella EKP:n ohjauskorkojen olevan tasolla, jota riittävän pitkään ylläpitämällä edesautetaan tuntuvasti tämän päämäärän saavuttamista. EKP:n neuvoston tulevilla korkopäätöksillä varmistetaan, että ohjauskorot pitävät rahapolitiikan riittävän rajoittavana niin kauan kuin on tarpeen.

EKP:n neuvosto määrittää rajoittavuuden tason ja keston jatkossakin tuoreimpien tietojen perusteella. Sen korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä koskevaan arvioon, jossa otetaan huomioon tuoreimmat tiedot taloudesta ja rahoitusoloista, pohjainflaation kehityksestä ja siitä, miten voimakkaasti rahapolitiikka välittyy talouteen.

Rahapolitiikan mitoitus määritetään ensisijaisesti EKP:n ohjauskorkojen avulla. EKP:n neuvosto päätti tänään myös edetä nopeammin eurojärjestelmän taseen normalisoinnissa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP) hankittujen arvopaperien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan täysimääräisesti uudelleen vielä vuoden 2024 alkupuoliskon ajan. Vuoden 2024 jälkipuoliskolla PEPP-salkkua aiotaan pienentää keskimäärin 7,5 miljardilla eurolla kuukaudessa. Uudelleensijoitukset PEPP-ohjelmassa aiotaan lopettaa kokonaan vuoden 2024 lopussa.

EKP:n ohjauskorot

Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 4,50 %, maksuvalmiusluoton korko 4,75 % ja talletuskorko 4,00 %.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

APP-ohjelmassa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.

PEPP-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan täysimääräisesti uudelleen vielä vuoden 2024 alkupuoliskon ajan. Vuoden 2024 jälkipuoliskolla PEPP-salkkua aiotaan pienentää keskimäärin 7,5 miljardilla eurolla kuukaudessa. Uudelleensijoitukset PEPP-ohjelmassa aiotaan lopettaa kokonaan vuoden 2024 lopussa.

EKP:n neuvosto noudattaa PEPP-ohjelmassa vapautuvien varojen uudelleensijoituksissa jatkossakin joustoa, mikäli rahapolitiikan välittymismekanismin toiminta uhkaa vaarantua.

Rahoitusoperaatiot

Pankkien maksaessa vähitellen takaisin kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa saamaansa rahoitusta EKP:n neuvosto arvioi kohdennettujen operaatioiden ja varojen takaisinmaksun vaikutusta rahapolitiikan mitoitukseen.

***

EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy talouteen ongelmitta. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.

EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.