EKP:n lehdistötiedote 11.4.2024

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Tuoreimmat tiedot vahvistavat, että keskipitkän aikavälin inflaationäkymät ovat kutakuinkin EKP:n neuvoston aiemman arvion mukaiset. Inflaatio on hidastunut edelleen elintarvikkeiden ja tavaroiden hinnannousun heikkenemisen myötä. Useimmat pohjainflaation mittarit ovat laskussa, palkkojen nousu on asteittain vaimenemassa ja yritykset kattavat työvoimakustannusten nousun osin tinkimällä omista voitoistaan. Rahoitusolot ovat yhä kireät, ja aiemmat koronnostot vaimentavat kysyntää edelleen. Tämä auttaa hidastamaan inflaatiota. Euroalueen sisäiset hintapaineet ovat kuitenkin voimakkaita ja pitävät palvelujen hinnannousun nopeana.

EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Se katsoo EKP:n ohjauskorkojen olevan tasolla, joka edistää tuntuvasti inflaation hidastumista. EKP:n neuvoston tulevilla korkopäätöksillä varmistetaan, että ohjauskorot pysyvät riittävän rajoittavina niin kauan kuin on tarpeen. Jos EKP:n neuvoston päivitetty arvio inflaationäkymistä, pohjainflaation kehityksestä ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta lisää entisestään EKP:n neuvoston luottamusta siihen, että inflaatio lähenee tavoitetta kestävällä tavalla, rahapolitiikan nykyistä rajoittavuutta on asianmukaista vähentää. EKP:n neuvosto määrittää rajoittavuuden tason ja keston joka tapauksessa edelleen tuoreimpien tietojen perusteella ja kokouskohtaisesti eikä sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.

EKP:n ohjauskorot

Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 4,50 %, maksuvalmiusluoton korko 4,75 % ja talletuskorko 4,00 %.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

APP-ohjelmassa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.

PEPP-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan täysimääräisesti uudelleen vielä vuoden 2024 alkupuoliskon ajan. Vuoden 2024 jälkipuoliskolla PEPP-salkkua aiotaan pienentää keskimäärin 7,5 miljardilla eurolla kuukaudessa. Uudelleensijoitukset PEPP-ohjelmassa aiotaan lopettaa kokonaan vuoden 2024 lopussa.

EKP:n neuvosto noudattaa PEPP-ohjelmassa vapautuvien pääomien uudelleensijoituksissa jatkossakin joustoa, mikäli rahapolitiikan välittymismekanismin toiminta uhkaa vaarantua.

Rahoitusoperaatiot

Pankkien maksaessa vähitellen takaisin kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa saamaansa rahoitusta EKP:n neuvosto arvioi säännöllisesti, miten kohdennetut luotto-operaatiot ja luottojen takaisinmaksu vaikuttavat rahapolitiikan mitoitukseen.

***

EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy talouteen jouhevasti. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.

EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.