Suomen Pankki on päättänyt omalle sijoitustoiminnalleen asetettavista välitavoitteista hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi. Sijoitustoiminnassa pyritään hiilineutraalisuuteen viimeistään vuonna 2050, ja nyt asetetut lyhyemmän aikavälin tavoitteet varmistavat tavoitteeseen pääsyn. ”Työtä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi täytyy tehdä jo nyt, vaikka päätavoitteen aikataulu on pidemmällä tulevaisuudessa. Välitavoitteiden avulla vähennämme salkkuun kohdistuvia siirtymä- ja häntäriskejä sekä keräämme arvokasta kokemusta välitavoitteiden vaikutuksista”, kertoo sijoitustoiminnasta vastaava johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.

Välitavoitteita asetettaessa huomioitiin niiden vaikuttavuus ilmastoriskien näkökulmasta, omaisuuslajikohtaiset erityispiirteet, informaation saatavuus sekä vaikutukset sijoitustoiminnan muihin tavoitteisiin. Jokaiselle omaisuuslajille asetettiin laadullinen tai määrällinen tavoite. Tarkoituksena on asettaa lisää määrällisiä tavoitteita, kun ensimmäisen vaiheen tuloksista ja vaikutuksista on saatavilla enemmän tietoa.

Välitavoitteita tarkastellaan ja niiden tuloksista raportoidaan säännöllisesti. Seuraava tarkennus tehdään vuoden 2022 aikana suorien sijoitusten toimialakohtaisiin rajoitteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi arktiseen öljynporaukseen ja muihin ns. epätyypillisiin fossiilisiin tuotantomuotoihin. Muiden välitavoitteiden tarkennuksia tehdään viimeistään vuoden 2025 aikana. Välitavoitteita voidaan tarkastella ja kehittää jo huomattavasti aiemmin, mikäli salkun rakenteessa tai sisällössä tapahtuu muutoksia.

Tuloksista raportoidaan osana sijoitustoiminnan yleistä raportointia. Osana eurojärjestelmää Suomen Pankki on jo aiemmin tänä vuonna sitoutunut raportoimaan ilmastoriskeistä yhtenäisellä menetelmällä muiden euroalueen keskuspankkien ja EKP:n kanssa, laskemaan oman sijoitusvarallisuutensa hiilijalanjäljen sekä julkistamaan siitä laskelmia

Vastuullisuuden huomioimisella voidaan hallita paremmin ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä sekä vastata kasvaviin odotuksiin keskuspankin oman sijoitustoiminnan vaikutuksista. Nyt päätetyt välitavoitteet tukevat Suomen Pankin sijoitustoiminnalleen asettamia tavoitteita: turvallisuutta, likvidiyttä, tuottoa ja vastuullisuutta. ”Ilmastotavoitteen ja näiden välitavoitteiden asettamisella hoidamme vastuullisesti keskuspankin sijoitustoimintaa. Kanavoimalla rahavirtoja vähähiilisiin kohteisiin pienennämme sijoitussalkkuun kohdistuvia ilmastoriskejä ja toimimme samalla esimerkkinä, yhtenä monesta”, sanoo johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.

TAULUKKO: Omaisuuslajikohtaiset ilmastovälitavoitteet

 

Suorat sijoitukset

Epäsuorat sijoitukset

 

Valtiot

Valtiosidonnaiset

Yrityslainat

Osakkeet

Kiinteistöt

Muut

Ensimmäisen vaiheen välitavoite

Ylläpitää julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja kannustaa siten valtioita asettamaan riittäviä kansallisia tavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Kannustaa valtiosidonnaisia liikkeeseenlaskijoita asettamaan ilmastotavoitteita omalle sijoitustoiminnalleen.

Toimialakohtaiset rajoitteet hiilelle, öljylle ja kaasulle*.

(*Lämpöhiili: enintään 2 % liikevaihdosta,

hiilen energiakäyttö: enintään 5 % liikevaihdosta,

öljynporaus: enintään 10 % liikevaihdosta,

kaasuntuotanto: enintään 40 % liikevaihdosta.

Kaikki rajoitteet otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Epätyypilliseen öljyn- ja kaasuntuotantoon otetaan kantaa vuoden 2022 aikana, kun saatavilla on tarvittavaa ilmastodataa.)

50 prosentin päästövähennystavoite.

Sijoittaa tuotteisiin tai sellaisten varainhoitajien tuotteisiin, joilla on riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/-vaikutus.

Sijoittaa tuotteisiin tai sellaisten varainhoitajien tuotteisiin, joilla on riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/-vaikutus.

Sijoittaa tuotteisiin tai sellaisten varainhoitajien tuotteisiin, joilla on riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/-vaikutus.

Mahdollisia seuraavan vaiheen välitavoitteita

Määrällinen tavoite esimerkiksi salkun painotuksia muuttamalla.

Määrällinen tavoite 1. vaiheessa asetettujen tavoitteiden perusteella.

Uusia toimialakohtaisia rajoituksia (uusia toimialoja, nykyisten rajoitusten kiristämistä).

Päästövähennystavoitteen kiristäminen.

   

Aikataulu

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste 2022.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Lisätietoja antaa johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske, puh. 09 183 2070.

Lue lisää:

Lehdistötiedote 14.9.2021: Suomen Pankki asetti ilmastotavoitteen sijoitussalkulleen – hiilineutraalisuuteen pyritään viimeistään vuoteen 2050 mennessä

Vastuullinen sijoittaminen Suomen Pankissa