Suomen Pankin sijoitustoiminnan tavoitteena on täyttää keskuspankille asetetut vaatimukset varallisuuden likvidiydestä, turvallisuudesta ja tuotosta. Suomen Pankin vastuullisuusnäkökohdat sijoittamisessa pohjautuvat yhtäältä tavoitteeseen vastata sijoitustoimintaa koskeviin vastuullisuusvaateisiin ja toisaalta tavoitteeseen hallita paremmin erilaisia riskejä.

Suomen Pankilla on ollut käytössään vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä useiden vuosien ajan. Pankissa on oma vastuullisen sijoittamisen työryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä asioita ja Suomen Pankin sijoituksia vastuullisuusnäkökulmasta. Käytännössä vastuullista sijoitustoimintaa tekevät kaikki salkunhoitajat, sillä Suomen Pankin vastuullisen sijoitustoiminnan strategiaa sovelletaan kaikissa sijoituspäätöksissä.

Suomen Pankki on julkisesti sitoutunut liittämään ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintatapaan liittyvät tekijät osaksi sijoituspäätösten tekoa ja omistajakäytäntöjään allekirjoitettuaan YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) joulukuussa 2019. Periaatteiden allekirjoittaminen tarkoittaa sitä, että rahoitusvarallisuuden hallinnassa on sitouduttu vastuullisuuteen, vastuullisen sijoitustoiminnan käytäntöjä kehitetään aktiivisesti ja edistymisestä raportoidaan vuosittain.

Suurin osa Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta koostuu korkosijoituksista, jotka ovat pääasiallisesti sijoituksia valtioiden ja valtiosidonnaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin. Lisäksi Suomen Pankki tekee suoria korkosijoituksia katettuihin velkakirjoihin ja yrityslainoihin. Yrityslainojen ja katettujen velkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden edellytetään noudattavan kansainvälisiä normeja. Tästä syystä Suomen Pankin sijoitustoiminta ei kohdistu liikkeeseenlaskijoihin, jotka eivät noudata YK:n Global Compact -aloitteessa määriteltyjä vastuullisen yritystoiminnan periaatteita.

Periaatteet pohjautuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansainvälisen työjärjestön ILOn julistukseen työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista sekä ympäristöä ja korruptiota koskeviin julistuksiin. Suomen Pankki ei myöskään tee suoria korkosijoituksia yhtiöihin, jotka valmistavat kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita.

Osana sijoitustoimintaansa Suomen Pankki tekee lisäksi korkosijoituksia vihreisiin, yhteiskunnallisiin ja kestävän kehityksen velkakirjoihin sekä kehityspankkien liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin.

Vastuullinen sijoittaminen

Suomen Pankki hyödyntää sijoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa ulkopuolisen palveluntarjoajan analyyseja, jotka liittyvät sijoituskohteiden vastuullisuuteen kansainvälisten normien noudattamisessa. Lopullisen päätöksen liikkeeseenlaskijoiden sulkemisesta sijoitustoiminnan ulkopuolelle vastuullisuusperustein tekee Suomen Pankin sisäinen vastuullisen sijoittamisen työryhmä.

Osake- ja kiinteistörahastosijoituksissa rahastojen ja rahastonhoitajien valinta on keskeisessä osassa vastuullisen sijoitustoiminnan strategian toteuttamista. Rahastonhoitajiksi valitaan ainoastaan sellaisia toimijoita, jotka ovat vahvasti sitoutuneet vastuullisuuteen ja edistämään omia käytäntöjään sekä yritysvastuun että rahaston vastuullisuuden näkökulmasta. Suomen Pankki myös odottaa rahastoyhtiöiden olevan aktiivisia omistajia ja vaikuttavan sijoittamiinsa yrityksiin niin, että vastuullisuusnäkökohdat otetaan niissä huomioon.

Oman sijoitustoiminnan vastuullisuuskäytäntöjen ohella Suomen Pankki haluaa olla aktiivinen toimija vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä eurojärjestelmässä sekä kansainvälisesti eri foorumeilla. Suomen Pankki on jäsenenä maailmanlaajuisessa keskuspankkien ja valvojien yhteistyöverkostossa Network for Greening the Financial System (NGFS), jossa se edistää osaltaan keskustelua kestävästä rahoituksesta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten ja rahoitusalan kanssa. Suomen Pankki on myös jäsenenä kotimaisessa Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum) ry:ssä. Finsifin tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista Suomessa.

Ilmastonmuutos on noussut yhdeksi keskeisimmistä teemoista myös vastuullisessa sijoittamisessa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia analysoimalla voidaan tunnistaa uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia sijoitusportfoliossa. Suomen Pankin joulukuussa 2019 julkaisemassa vastuullisuusohjelmassa painottuvatkin lähivuosina kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta, jotka tulevat näkymään myös Suomen Pankin vastuullisen sijoitustoiminnan strategian suunnittelussa ja kehittämisessä.

kaupunkisiluetti