Makrovakausanalyysin avulla pyritään tunnistamaan hyvissä ajoin sellaiset rahoituslaitosten tai markkinoiden toimintaan tai rakenteeseen liittyvät riskit – niin sanotut järjestelmäriskit – joiden toteutuminen voisi pahimmillaan johtaa rahoituskriiseihin ja voimistaa näiden kriisien vaikutuksia kokonaistalouteen. Järjestelmäriski voi syntyä esimerkiksi luottosuhdanteiden vuoksi, rahoitusjärjestelmän rakenteellisten erityispiirteiden ja haavoittuvuuksien takia tai yksittäisten rahoituslaitosten ongelmien seurauksena, mikäli näiden toimijoiden merkitys koko rahoitusjärjestelmän kannalta on huomattava. Riskien tehokas tunnistaminen edellyttää jatkuvaa analyysivälineistön kehittämistä.

Riskien tunnistamisen ohella makrovakausanalyysissa ja -seurannassa arvioidaan kotimaisten ja kansainvälisten rahoituslaitosten ja rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin kykyä kestää niihin kohdistuvia vakavia häiriöitä. Lisäksi makrovakausanalyysissa tarkastellaan eri toimijoiden välisiä kytköksiä sekä arvioidaan kytkösten kautta välittyvien riskien merkitystä järjestelmän kestävyydelle.

Kotimaisen makrovakauden analyysissa Suomen Pankki toimii tiiviissä yhteistyössä erityisesti Finanssivalvonnan ja valtiovarainministeriön kanssa. Järjestelmäriskien analyysissä on olennaista hahmottaa reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden väliset kytkökset. Suomen Pankilla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen niin reaalitalouden kuin rahoitusmarkkinoidenkin tutkimuksessa. Kansainvälistä yhteistyötä Suomen Pankki tekee niin Euroopan keskuspankkijärjestelmän kautta kuin muiden kansainvälisten organisaatioiden kuten Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB), Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) kanssa.

Kotimaisen makrovakauden tilannearvio – Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden yhdessä valmistelema Makrovakausraportti – julkistetaan  kaksi kertaa vuodessa. Finanssivalvonnan johtokunta hyödyntää analyysin tuloksia päättäessään ns. makrovakausvälineiden käytöstä.

Raportin lisäksi Suomen Pankki julkistaa sivuillaan lausuntonsa makrovakauspolitiikan päätösesityksestä sekä kattavan osan makrovakausanalyysin tunnusluvuista ja riskimittareista. Näiden ohella sekä Suomen Pankin omissa julkaisuissa että kansainvälisissä julkaisuissa ilmestyy pankin ekonomistien makrovakauteen keskittyviä tutkimuksia, analyyseja ja raportteja.