Diaarissa ei ole mukana asiakirjoja, vaan ne voi pyytää erikseen. Asiakirjoja ja lisätietoja voi pyytää suoraan asian käsittelijältä tai vastuuyksiköstä.

Pankki voi toimittaa vain valmiita tietoja. Yhteenvetoja tai uusia asiakirjoja olemassa olevasta materiaalista ei tehdä. Pankki ei myöskään voi antaa salassa pidettäviä tietoja. Jos pyydetty asiakirja sisältää niitä, pankki luovuttaa asiakirjasta vain ne osat, joiden tieto on julkista.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy asianhallintaa koskevasta selosteesta osoitteesta www.suomenpankki.fi/tietosuoja.

Maksut

Suomen Pankilla on oikeus periä maksu asiakirjapyynnöistä julkisuuslaissa (JulkL 34§) määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Tiedoksi 11.4.2022: Suomen Pankin asianhallintajärjestelmä vaihtuu huhtikuussa 2022 ja alla oleva diaariote ei sen vuoksi ole ajantasalla. Avointen diaariasioiden listauksen voi järjestelmävaihdoksen aikana pyytää kirjaamosta.