Selvitysjärjestelmillä – arvopaperi-infrastruktuureilla – tarkoitetaan niitä monenkeskisiä järjestelyjä ja järjestelmiä, joita käytetään arvopapereiden, johdannaisten ja muiden talouden transaktioiden määrittämiseen, toteuttamiseen ja tallentamiseen. Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmillä hoidetaan kaupan jälkeiset toimet.

Suomalaisen liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemat arvopaperit voidaan kirjata suomalaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmään. Liikkeeseenlaskija voi olla esimerkiksi yhtiö tai valtio. Huolimatta liikkeeseenlaskijan valintaoikeudesta EU-alueella liikkeeseenlaskuun ja arvopapereihin sovelletaan kansallisen yhtiölainsäädännön ja muun vastaavan lainsäädännön säännöksiä. Arvopapereilla voidaan tämän jälkeen käydä julkista kauppaa joko pörssissä tai jossain muussa kauppapaikassa. Kaupan kohteena voivat olla myös eri arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet tai velvollisuudet.

Määrityksellä viitataan keskusvastapuolen asettumiseen kaupan vastapuoleksi arvopaperin myyjän ja ostajan väliin kaupan toteuduttua. Keskusvastapuoli kantaakin riskin vastapuolien kyvystä toteuttaa velvoitteensa. Se nettouttaa eri osapuolien velvoitteet instrumenttikohtaisesti. Vastapuoli- ja instrumenttikohtainen nettopositio välitetään toteutusta varten arvopaperikeskuksen järjestelmään. Keskusvastapuolipalvelu kattaa tällä hetkellä Suomessa pelkästään osakemarkkinainstrumentit.

Arvopaperien toimitus toteutuu arvo-osuusrekisterissä olevien arvo-osuustilien välillä arvopaperikeskuksessa, ja myyjä vastaanottaa rahansa. Suomessa selvitysosapuoli ja tilinhoitajayhteisö ovat usein yksi ja sama yhteisö, joka toteuttaa transaktioiden perusteella suoraan kirjauksia arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmään sekä huolehtii rahakirjauksista omaan tai asiakkaansa lukuun.

Kuviopankista on nähtävissä Suomen arvopaperikeskuksessa Euroclear Finlandissa selvitettyjen tapahtumien arvojen ja lukumäärien kehitys.

Maksu- ja selvitysjärjestelmien toimintaa euroalueella on kuvailtu kattavasti kirjassa The Payment System – Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Eurosystem.

arvopaperikaupan toteutus