​​Med avvecklingssystem – värdepappersinfrastrukturer – avses multilaterala arrangemang och system för clearing, genomförande och registrering av värdepappers- och derivattransaktioner och andra finansiella transaktioner. Systemen för värdepappersavveckling omfattar de åtgärder som genomförs efter avslut.

Värdepapper emitterade av finländska emittenter kan registreras i en finländsk eller utländsk värdepapperscentrals värdeandelssystem. Emittenten kan var t.ex. ett bolag eller staten. Oberoende av valfriheten för emittenter inom EU-området tillämpas bestämmelserna i nationell bolagslagstiftning och annan motsvarande nationell lagstiftning på emissioner och värdepapper. Därefter kan offentlig handel med värdepapperen bedrivas antingen på börsen eller på någon annan handelsplats. Handel kan också bedrivas med rättigheter eller skyldigheter avseende olika värdeandelar.

Med clearing avses att en central motpart går in som motpart i handeln och mellanhand mellan säljaren och köparen av ett värdepapper då transaktionen genomförts. Den centrala motparten bär risken för att motparterna inte kan fullfölja sina skyldigheter. Den nettar olika parters skyldigheter på instrumentnivå. Nettopositionen på motparts- och instrumentnivå meddelas till värdepapperscentralens avvecklingssystem. I Finland tillhandahålls centralmotpartstjänster för närvarande endast för aktiemarknadsinstrument.

Värdepapperstransaktioner avvecklas i värdepapperscentralen mellan värdeandelskonton i värdeandelsregistret, och säljaren tar emot pengarna. I Finland är clearingmedlemmen och det kontoförande institutet ofta ett och samma bolag, som på basis av transaktioner genomför direkta registreringar i värdepapperscentralens värdeandelssystem och sköter avvecklingen av pengar för sin egen eller sin kunds räkning.

Av diagrambanken framgår utvecklingen av värdet på och antalet av transaktioner som avvecklats i den finländska värdepapperscentralen Euroclear Finland.

Betalnings- och clearingsystemens funktion i euroområdet beskrivs omfattande i boken The Payment System – Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Eurosystem. 

Implementeringen av värdepappershandeln