I sin verksamhet skapar och upprätthåller Finlands Bank beredskap för kriser i finans- och betalningssystemen både som en del av Europeiska centralbankssystemet och på nationell nivå. Finanskrisen visade hur viktigt det är att centralbankerna snabbt kan vidta åtgärder i alla eventuella krissituationer.

Den finansiella integrationen har inneburit att internationellt samarbete inom krishantering blivit absolut nödvändigt. Hanteringen av finansiella kriser kan inte längre under några omständigheter avfärdas som enbart ett nationellt problem. Det är därför nödvändigt att de nationella myndigheterna skapar beredskap för finansiella kriser och bedriver samarbete inom krishanteringen och på förhand kommer överens om verksamhetsmodellerna så långt det är möjligt.
 
Den gemensamma resolutionsmekanismen (Single Resolution Mechanism) för de länder som hör till bankunionen tog över ansvaret för resolutionen eller avvecklingen av fallerande banker från och med år 2016. Finlands Bank har inte direkt medlemskap i resolutionsmekanismens beslutsorgan, men banken medverkar genom sina yttranden och sin sakkunskap i utvecklingen av krishanteringen.
 

Centralbankerna, tillsynsmyndigheterna och finansministerierna i EU och Norden har ingått olika överenskommelser om detta samarbete (MoU). Överenskommelsen om gränsöverskridande samarbete för finansiell stabilitet mellan EU:s finansiella tillsynsmyndigheter, centralbanker och finansministerier trädde i kraft den 1 juni 2008. Syftet med överenskommelsen är att främja den finansiella stabiliteten i EU och dess medlemsländer genom att öka de finansiella tillsynsmyndigheternas, centralbankernas och finansministeriernas samarbetsberedskap vid finansiella kriser och i krishanteringsförberedelser. Samarbetet gäller bl.a. utbyte av krishanteringsinformation och lägesrapporter, samordning av informationen och genomförande av krishanteringsövningar.

Ministerierna, centralbankerna och tillsynsmyndigheterna i de nordiska och baltiska länderna ingick en överenskommelse om samarbete för finansiell stabilitet sommaren 2010. Avtalet stärker ländernas beredskap att hantera gemensamma stabilitetsproblem på finansmarknaderna i Norden och Baltikum. Samtidigt bildade myndigheterna en gränsöverskridande stabilitetsgrupp, som är den första i sitt slag i Europa. Den överenskommelsen från 2010 ersättades av den nya samarbetsövernskommelsen i januari 2018.
 
Samarbetsöverenskommelsen mellan centralbankerna i de nordiska och de baltiska länderna om samarbete för ökad finansiell stabilitet och informationsutbyte om finansiella institut med
gränsöverskridande verksamhet trädde i kraft i december 2016.