I Finland har staten ensamrätt att prägla mynt, och mynten ges ut av Finlands Bank. Ett betydligt skadat mynt får inte användas som betalningsmedel och behöver inte accepteras som betalning. Finlands Bank är skyldig att ta emot ett skadat mynt, om det bevisligen är äkta.

Finlands Bank kan med stöd av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1210/2010 vägra att betala ersättning för euromynt som inte är lämpliga för cirkulation för att de har ändrats antingen avsiktligen eller genom en process som på goda grunder kan förutses ändra dem. Till ett sådant agerande, som utsätter mynt för skada, hör t.ex. att krossa eller bränna mynt eller förstöra dem på något annat motsvarande sätt. Finlands Bank kan från fall till fall fatta ensidiga beslut att lösa in skadade mynt.

En privatperson kan lämna in skadade mynt till sin egen bank. Mynten ska förpackas i påsar eller lådor enligt valör. Till försändningen ska fogas en specifikation (ett formulär över skadade mynt) med information om avsändarens identifikationsuppgifter, myntens valör och antal inklusive en förklaring av vad som hänt med mynten. Din egen bank kan ge närmare anvisningar.