Enligt lagen om mynt (216/1998) har staten i Finland rätt att låta prägla mynt och mynten ges ut av Finlands Bank. Mynt som är avsevärt skadade får inte användas som betalningsmedel och behöver inte godkännas som betalning. Finlands Bank är skyldig att ta emot och betala ersättning för skadade euromynt om deras äkthet med säkerhet kan fastställas. Finlands Bank kan dock vägra att betala ersättning för mynt som har ändrats antingen avsiktligen eller genom en process som på goda grunder kan förutses ändra dem. Dessutom kan Finlands Bank vägra att ta emot mynt om mottagandet eller hanteringen av dem utgör en hälsorisk för de som hanterar dem eller om en inlämning inte uppfyller standarderna för paketering eller märkning.

Avsevärt skadade mynt inlämnas till den egna kontoförande banken, som kontrollerar myntens äkthet samt ansvarar för identifieringen av kunden och vid behov för eventuella utredningar i anslutning till förhindrande av penningtvätt. Mynten ska förpackas efter valör i påsar eller lådor. Försändelsen ska förses med en utredning (blankett för skadade mynt), varav framgår avsändarens identifikationsuppgifter, myntens valör och antal samt upplysning om vad som hänt mynten. Kontakta din bank för närmare anvisningar.

Mer information i vidstående promemoria: Hantering av skadade, förfalskade och misstänkt förfalskade euromynt.