Finlands Banks ställning

Finlands Banks ställning

Bankens verksamhet övervakas av bankfullmäktige, som består av nio riksdagsvalda ledamöter. För förvaltningen och skötseln av de uppgifter som ålagts banken sörjer direktionen, som består av chefdirektören och högst fem andra medlemmar. Chefdirektören utnämns av republikens president på framställning av bankfullmäktige. De övriga direktionsmedlemmarna utnämns av bankfullmäktige. Mandatperioden för chefdirektören är sju år och för de övriga direktionsmedlemmarna fem år. Chefdirektören kan väljas för högst två och direktionsmedlemmarna för högst tre mandatperioder.

I överensstämmelse med EU-fördraget är huvudmålet för Finlands Bank att upprätthålla prisstabilitet. Utan att äventyra detta mål ska banken också stödja uppfyllelsen av andra ekonomisk-politiska mål.

När Finlands Bank sköter ECBS uppgifter ska banken handla i överensstämmelse med Europeiska centralbankens riktlinjer och instruktioner. I övrigt är Finlands Bank självständig och samarbetar vid behov med Finlands regering och andra myndigheter. De nationella centralbankerna har även uppgifter utanför ECBS.

I anslutning till Finlands Bank verkar Finansinspektionen, som ansvarar för tillsynen av enskilda banker och finansmarknaden. Dess mål är att främja stabiliteten på finansmarknaden samt förtroendet för verksamheten på marknaden och i företagen under tillsyn.

Lagen om Finlands Bank

Lagstiftningen om Finlands Bank har senast reviderats 1998, 1999, 2009, 2011, 2014 och 2016.

I lagen slås fast att Finlands Bank är Finlands centralbank och fungerar som en del av ECBS. När Finlands Bank sköter ECBS uppgifter ska banken handla i överensstämmelse med Europeiska centralbankens riktlinjer och instruktioner och får då varken begära eller ta emot instruktioner om sin verksamhet från annat håll än Europeiska centralbanken. Huvudmålet för Finlands Bank är att upprätthålla prisstabilitet. Utan att äventyra sitt primära mål ska banken också stödja uppfyllelsen av andra ekonomisk-politiska mål. Finlands Bank ska för sin del genomföra den monetära politik som Europeiska centralbankens råd har utformat. Banken ska också svara för kontantförsörjningen och sedelutgivningen, inneha och förvalta valutareserven och sörja för betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet. Dessutom ska Finlands Bank sörja för att statistik som behövs för bankens verksamhet sammanställs och ges ut.

Finlands Banks förvaltningsorgan är bankfullmäktige och direktionen. Direktionen har de allmänna befogenheterna att sköta bankens uppgifter. Bankfullmäktige svarar för tillsynen av bankens förvaltning och verksamhet, administrativa beslut och andra uppgifter som räknas upp i lagen. Republikens president utnämner direktionens ordförande för en mandatperiod på sju år. Övriga medlemmar utses av bankfullmäktige för en mandatperiod på fem år.