Finlands Bank ger ut sedlar i Finland enligt efterfrågan och med Europeiska centralbankens (ECB) tillstånd. Som medlem av Eurosystemet svarar Finlands Bank också för kontantförsörjningen i Finland, dvs. sörjer för äktheten och kvaliteten av kontanterna genom att ta falska och uttjänta sedlar ur omlopp. Finlands Bank garanterar en smidig kontantförsörjning genom att se till att förråden av sedlar och mynt är tillräckliga för att också tillgodose en eventuell exceptionell efterfrågan på kontanter.

Finlands Bank samarbetar med kontantförsörjningsparterna och inlåningsbankerna. Målet är ett säkert och ekonomiskt effektivt kontantförsörjningssystem som uppfyller Eurosystemets krav.

I eurosedelserien finns sju sedlar av olika valör och storlek. Sedelstorleken varierar efter valör. Sedlarna ser lika ut i alla euroländer.

Två sedelserier

Det finns två sedelserier i omlopp. Alla eurosedlar i bägge sedelserierna utgör lagligt betalningsmedel i hela euroområdet.

Den andra sedelserien, Europa, infördes successivt under åren 2013–2019. Sedelvalörerna är desamma som i den första serien, med undantag för 500-eurosedeln som inte togs med i den andra sedelserien. Den 26 januari 2019 upphörde också utgivningen av 500-eurosedeln i den första sedelserien. Sedeln fortsätter att vara lagligt betalningsmedel i hela euroområdet och behöver inte bytas in mot sedlar av lägre valör. Banker och uppräkningscentraler kan alltjämt cirkulera sedlarna vidare till sina kunder.

För utformningen av den första eurosedelserien svarade Robert Kalina från österrikiska centralbanken, och motiven på sedlarna föreställer arkitektoniska stilar under olika perioder i Europas kulturhistoria. Samma motiv återfinns i den andra sedelserien. De nya sedlarna har dock omarbetats till det yttre för tillägg av en rad nya mer sofistikerade säkerhetsdetaljer. Det gör det lätt att skilja de nya eurosedlarna från sedlarna i den första serien, men trots det kan de nya sedlarna utan svårighet identifieras som sedlar av motsvarande valör.

ECB bedriver forsknings- och utvecklingssamarbete med den privata och offentliga sektorn

För att garantera sedlarnas säkerhet ska sedlarna vara försedda med effektiva säkerhetsdetaljer och centralbankerna måste hålla sig steget före förfalskarna i den tekniska utvecklingen. ECB arbetar mot detta mål genom att hela tiden förbättra sedlarnas säkerhetsdetaljer och vidareutveckla dem med tanke på framtida eurosedlar. Därför driver, samordnar och finansierar ECB en mängd olika forskningsprojekt inom såväl den privata som den offentliga sektorn. ECB främjar och drar nytta av forskning och utveckling både i planeringen av sedlarnas säkerhetsdetaljer och i fråga om sedelproduktionsteknik och sedelhanteringsmaskiner. 

På ECB:s webbplats finns mer detaljerade uppgifter om möjligheterna till samarbete inom sedelforskning och sedelutveckling och instruktioner för att presentera nya samarbetsinitiativ för ECB.