MFI-rapportering (RATI)

Alla kreditinstitut är rapporteringsskyldiga till Finlands Bank. Små kreditinstitut kan beviljas undantag från rapporteringsskyldigheten så att de lämnar statistikrapporterna per kvartal.
Länk till Monetära finansinstitut

Koncernrapportering (KOTI)

De internationella statistikerna på bankverksamhet av BIS samlas in med hjälp av KOTI. De senaste statistikerna kan du hitta här. Rapporteringsskyldiga för koncernstatistik är de MFI som uppfyller Finlands Banks kriterier för rapporteringsskyldighet. Finlands Bank underrättar MFI separat om rapporteringsskyldigheten.

gällande anvisningar

rapportering styrs av följande lagstiftning

Förordning om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33, ändrad genom ECB/2014/51, upphävd genom ECB/2021/2)

Förordning om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2021/2), gäller från och med den 26 juni 2021

ECBs räntestatistikförordning (ECB/2013/34, ändrad genom ECB/2014/30)

Förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, ändrad genom ECB/2015/18)

Förordning om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48, ändrad genom ECB/2020/58)

Riktlinjer om monetär och finansiell statistik (ECB/2014/15, ändrad genom ECB/2014/43 och ECB/2015/44, upphävd genom ECB/2021/16)

Riktlinjer om de monetära finansinstitutens statistik över balansräkningsposter och räntor (ECB/2021/11)

Riktlinjer om betalningsbalansstatistik (ECB/2011/23, ändrad genom ECB/2013/25 och ECB/2015/39)

BIS riktlinjer (2019)

ECBs beslut om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2010/10, ändrad genom ECB/2015/50)