Till Finlands Banks uppgifter hör att för sin del sörja för betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet i Finland. I det syftet bedriver Finlands Bank ett nära samarbete med centralbankerna och andra myndigheter i EU-länderna. Principerna för samarbetet fastställs bland annat i följande samarbetsöverenskommelser (MoU) som Finlands Bank har varit med om att upprätta:

Överenskommelse om samarbete mellan centralbankerna i de nordiska och de baltiska länderna avseende utökat samarbete kring finansiell stabilitet och informationsutbyte vad gäller finansiella institut med gränsöverskridande etableringar (trädde i kraft 15.12.2016, uppdaterat 15.5.2022)

Syftet med överenskommelsen om samarbete är att stärka informationsutbytet och samarbetet mellan centralbankerna i de nordiska och de baltiska länderna när det gäller att förebygga, hantera och lösa finansiella kriser. Genom överenskommelsen förbättrar centralbankerna sin beredskap att hantera problem i banker med affärsverksamhet i flera länder.

Överenskommelsen om samarbete är inte juridiskt bindande för parterna, utan fördjupar samarbetet genom att utveckla gemensamma rutiner för att utbyta och samordna information. Syftet är att minska risken för att en finansiell kris sprids över nationsgränserna och att effektivisera krishanteringen. Dessutom förbättrar överenskommelsen förutsättningarna för att gemensamt nå samförstånd om hur eventuella krissituationer ska skötas. Överenskommelsen om samarbete medför emellertid inga förändringar i ansvaret för att sköta själva krisen, utan det bestäms även i fortsättningen på nationell nivå.

Samarbetsöverenskommelse (på engelska)

Samarbetsöverenskommelse mellan Finlands Bank, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet om hantering av kriser i det finansiella systemet (gäller från den 1.12.2021)

Målet för samarbetsöverenskommelsen är att förbättra avtalsparternas krishanteringsberedskap genom att säkerställa informationsutbytet mellan parterna för en ändamålsenlig hantering av varje krissituation och effektivisera och skapa en större tydlighet i samarbetet för att förutse och hantera finansiella kriser, inklusive resolution av kriser. Samarbetsöverenskommelsen är inte juridiskt bindande. Den ersätter motsvarande överenskommelse från 2007.

Samarbetsöverenskommelse

Samarbetsöverenskommelse mellan Finlands Bank och Verket för finansiell stabilitet för effektivisering av krishanteringsberedskapen (gäller från den 20 oktober 2021)

Samarbetsöverenskommelsen har upprättats för att förbättra vardera myndighetens krishanteringsberedskap. Genom överenskommelsen skapas ett mer systematiskt samarbete mellan myndigheterna och avtalas om informationsutbyte. Samarbetet gäller främjandet av den finansiella stabiliteten och förebyggande och hantering av finansiella kriser inklusive resolution. Samarbetsöverenskommelsen är inte juridiskt bindande.

Samarbetsöverenskommelse

Samarbetsöverenskommelse mellan de nordiska och baltiska ländernas berörda ministerier, centralbanker, finansiella tillsynsmyndigheter och resolutionsmyndigheter om ökat samarbete och större samordning kring gränsöverskridande finansiell stabilitet (trädde i kraft 31.1.2018)

Syftet med samarbetsöverenskommelsen är att stärka samarbetet och samordningen mellan de nordiska och baltiska länderna när det gäller att främja finansiell stabilitet och förebygga finansiella kriser. Överenskommelsen ger myndigheterna i de nordiska och baltiska länderna bättre möjligheter att hantera gränsöverskridande finansiella stabilitetsproblem. Den nya samarbetsöverenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen från 2010 mellan de berörda ministerierna, centralbankerna och tillsynsmyndigheterna i de nordiska och baltiska länderna.

Överenskommelsen, som inte är juridiskt bindande utan bygger på frivillighet, stärker samarbetet genom att etablera gemensamma rutiner för informationsutbyte och samordning. I överenskommelsen definieras den nordisk-baltiska gränsöverskridande stabilitetsgruppens verksamhet. Ordförandeskapet i gruppen roterar mellan länderna. Samarbetsöverenskommelsen medför dock inga förändringar i själva krishanteringsansvaret, utan det faller alltjämt inom ramen för det nationella beslutsfattandet.

Samarbetsöverenskommelse (på engelska)

Överenskommelse om samarbete mellan tillsynsmyndigheter och centralbanker rörande tillsyn och övervakning av värdepapperscentralerna i Euroclear-gruppen (trädde i kraft 5.10.2009, uppdaterat 1.12.2011)

Samförståndsavtalet gäller Euroclear SA, som är moderbolag till värdepapperscentralerna i Euroclear-gruppen och svarar för de gemensamma tjänsterna till dem. Avtalet linjerar upp principerna för samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheterna.

Överenskommelse om samarbete mellan tillsynsmyndigheter och centralbanker rörande tillsyn och övervakning av den centrala motparten European Multilateral Clearing Facility N.V. (trädde i kraft 2.10.2009)

Samarbetsöverenskommelsen och tillsynssamarbetet gäller den centrala motpartsclearing som det holländska företaget European Multilateral Clearing Facility N.V. erbjuder Helsingforsbörsen. Dokumentet innehåller principerna för samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheterna.

Samarbetsöverenskommelse (på engelska)

Överenskommelse om gränsöverskridande samarbete för finansiell stabilitet mellan EU:s finansiella tillsynsmyndigheter, centralbanker och finansministerier (trädde i kraft 1.6.2008)

Syftet med överenskommelsen är att främja den finansiella stabiliteten i EU och dess medlemsländer genom att öka de finansiella tillsynsmyndigheternas, centralbankernas och finansministeriernas samarbetsberedskap vid finansiella kriser och i krishanteringsförberedelser. Samarbetet gäller bl.a. utbyte av krishanteringsinformation och lägesrapporter, samordning av informationen och arrangerande av krishanteringsövningar. Överenskommelsen ersätter samarbetsöverenskommelsen från 2005 mellan banktillsynsmyndigheterna, centralbankerna och finansministerierna i EU.

Samarbetsöverenskommelse (på engelska)

Överenskommelse om samarbete mellan Finansinspektionen, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Bank, Försäkringsinspektionen och finansministeriet om samarbete för finansiell krishantering (trädde i kraft 31.10.2007)

Syftet med överenskommelsen är att höja parternas krishanteringsberedskap genom att säkerställa informationsutbytet under krisförhållanden och öka samarbetet för att hantera och lösa finansiella kriser.

Överenskommelse om samarbete mellan Finlands Bank och Finansinspektionen om beredskap för finansiella kriser (trädde i kraft 20.3.2006)

Syftet med samförståndsavtalet mellan Finlands Bank och Finansinspektionen är att genom effektivare samarbete förbättra parternas krishanteringsberedskap och säkerställa utbytet av information vid eventuella finansiella kriser. Samförståndsavtalet innehåller anvisningar om samordningen av krishanteringsföreberedelser, om utbytet av information vid uppkomsten av finansiella kriser eller andra störningar, om Finansinspektionens och Finlands Banks uppgifter i krishanteringen och om samarbetsformerna i krissituationer.

Överenskommelse om samarbete mellan banktillsynsmyndigheterna och centralbankerna i EU om principerna för samarbete på hög nivå i krishanteringssituationer (trädde i kraft 1.3.2003)

På grund av den finansiella integrationen är det mer sannolikt än tidigare att eventuella finansiella kriser drabbar flera länder samtidigt. Samförståndsavtalet innehåller principer och rutiner om ett utbyte av information som skall effektivisera samarbetet mellan banktillsynsmyndigheterna och centralbankerna i EU vid hantering av finansiella kriser som påverkar flera länder.

ECB:s pressmeddelande 10.3.2003