Finlands Bank samlar in statistik från olika rapportörer. Den statistik som samlas in används för att fullgöra de uppgifter som hänför sig till Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Finlands Bank, för att uppfylla de statistikkrav som internationella organisationer ställer och för att tillgodose nationella behov. Uppgifterna används till exempel i finansräkenskaperna och betalningsbalansstatistiken, i penningpolitiska analyser och operationer samt vid övervakning av finansiell stabilitet. Dessutom används den insamlade statistiken som underlag för beräkning av kassakraven för kreditinstituten.

Finlands Bank samarbetar med Finansinspektionen och Statistikcentralen i en arbetsgrupp för myndighetsrapportering (Virati), som har för avsikt att minimera uppgiftslämnarnas rapporteringsbörda.

Den statistik som samlas in används för att fullgöra de uppgifter som hänför sig till Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Finlands Bank, för att uppfylla de statistikkrav som internationella organisationer ställer och för att tillgodose nationella behov. Finansinspektionen har rätt att utnyttja de insamlade uppgifterna för tillsynsändamål, om den rapporterande enheten står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditinstitutens uppgifter kan också användas för att fullgöra uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen. 

Utöver de uppgifter som samlas in av Finlands Bank samlar Europeiska centralbanken (ECB) in uppgifter om till exempel penningmarknadstransaktioner från finansiella institut som verkar i Finland. Statistikinsamlingen gäller endast de största monetära finansinstituten i landet.

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på nedanstående lagstiftning. Dessutom presenterar varje rapporteringsanvisningssida enkätspecifika riktlinjer och de regelverk som varje specifik statistikinsamling bygger på.

rapportering styrs av följande lagstiftning

Rådets förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EG nr 2533/1998, ändrad genom 2015/373)

Lag om Finlands Bank (214/1998, 26 § och 28 §)