Målet med investeringsverksamheten vid Finlands Bank är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som ställs på centralbanken. Genom sin investeringsverksamhet säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och sin förmåga att vid behov stödja likviditeten i banksystemet. Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med sina mål som centralbank och med hänsyn till riskerna och hållbarhetsaspekterna i investeringsverksamheten. De hållbarhetsfaktorer som Finlands Bank tar hänsyn till i sina investeringar grundar sig dels på målet att uppfylla hållbarhetskraven för investeringsverksamheten och dels på målet att bättre hantera olika risker i verksamheten.

Finlands Banks finansiella tillgångar består till största delen av investeringar i räntebärande värdepapper, huvudsakligen statsobligationer och obligationer emitterade av statsbundna institutioner. Dessutom investerar Finlands Bank direkt i säkerställda obligationer och företagsobligationer. Emittenterna av företagsobligationer och säkerställda obligationer ska uppfylla internationella normer. Av den anledningen investerar Finlands Bank inte i värdepapper utgivna av emittenter som inte följer principerna för hållbar företagsverksamhet enligt FN:s Global Compact-initiativ. Principerna bygger på FN:s världsomfattande deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationens ILOs deklaration om  grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och deklarationer för miljön och mot korruption. Finlands Bank gör inte heller några direktinvesteringar i räntebärande värdepapper emitterade av bolag som tillverkar vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner.

Vastuullinen sijoittaminen

För planering och genomförande av investeringarna anlitar Finlands Bank en extern tjänsteleverantör, som tar fram analyser om hur investeringsobjekten uppfyller internationella hållbarhetsstandarder. Det slutgiltiga beslutet om att utesluta en emittent från investeringsverksamheten av hållbarhetsskäl fattas av Finlands Banks interna arbetsgrupp för hållbara investeringar.

Som ett led i investeringsverksamheten investerar Finlands Bank dessutom i gröna och sociala obligationer samt i obligationer med hållbarhetsprofil och skuldebrev emitterade av utvecklingsbanker.

Finlands Bank anlitar externa experter för att göra investeringar i aktier och fastigheter via fonder. Banken investerar endast i fonder där de förvaltande fondbolagen tydligt och genomskinligt har förbundit sig till att ta hänsyn till och främja hållbarhet. Dessutom utgår Finlands Bank från att fondbolagen påverkar de bolag de investerar i så att de tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna.

kaupunkisiluetti