Målet med investeringsverksamheten vid Finlands Bank är att uppfylla de krav på likvida, säkra och avkastande tillgångar som ställs på centralbanken. De hållbarhetsfaktorer som Finlands Bank tar hänsyn till i sina investeringar grundar sig dels på målet att uppfylla hållbarhetskraven för investeringsverksamheten och dels på målet att bättre hantera olika risker i verksamheten.

Finlands Bank införde en praxis för ansvarsfulla investeringar redan för flera år sedan. Banken har en egen arbetsgrupp för ansvarsfulla investeringar som sammanträder regelbundet för att behandla hållbarhetsfrågor och Finlands Banks investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv. Finlands Banks strategi för ansvarsfulla investeringar tillämpas på samtliga investeringsbeslut, vilket i praktiken innebär att alla portföljförvaltare sysslar med ansvarsfulla investeringar.

Genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) i december 2019 har Finlands Bank offentligt förbundit sig till att ta hänsyn till miljöaspekter, socialt ansvar och god företagsstyrning i sina investeringsbeslut och i sin ägarpraxis. Ratificeringen av principerna innebär ett åtagande för hållbar hantering av de finansiella tillgångarna, aktiva insatser för att utveckla bankens praxis för ansvarsfulla investeringar och årliga lägesrapporter om framstegen på området.

Finlands Banks finansiella tillgångar består till största delen av räntebärande värdepapper, huvudsakligen statsobligationer och obligationer emitterade av statsbundna institutioner. Dessutom gör Finlands Bank direktinvesteringar i säkerställda obligationer och företagsobligationer. Emittenter av företagsobligationer och säkerställda obligationer ska uppfylla internationella normer. Av den anledningen investerar Finlands Bank inte i värdepapper vars emittenter inte respekterar de principer för hållbar företagsverksamhet som fastställs i FN:s Global Compact-initiativ.

Principerna bygger på FN:s världsomfattande deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationens ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och deklarationer för miljön och mot korruption. Finlands Bank gör inte heller några direktinvesteringar i räntebärande värdepapper emitterade av bolag som tillverkar vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner.

Som ett led i investeringsverksamheten investerar Finlands Bank dessutom i gröna och sociala obligationer samt i obligationer med hållbarhetsprofil och i skuldebrev emitterade av utvecklingsbanker.

Vastuullinen sijoittaminen

För planering och genomförande av investeringarna anlitar Finlands Bank en extern tjänsteleverantör, som tar fram analyser om hur investeringsobjekten uppfyller internationella hållbarhetsstandarder. Det slutliga beslutet om att utesluta en emittent från investeringsverksamheten av hållbarhetsskäl fattas av Finlands Banks interna arbetsgrupp för hållbara investeringar.

I fråga om investeringarna i aktie- och fastighetsfonder spelar valet av fonder och fondförvaltare en viktig roll för uppfyllelsen av strategin för ansvarsfulla investeringar. Till fondförvaltare utses endast sådana aktörer som har gjort ett kraftfullt åtagande för hållbarhet och för att främja sin egen praxis både med tanke på företagsansvar och fondens hållbarhet. Finlands Bank räknar också med att fondbolagen är aktiva ägare och påverkar sina företag så att de tar hänsyn till hållbarhetsaspekter.

Utöver sin egen praxis för ansvarsfulla investeringar månar Finlands Bank om att vara en aktiv aktör inom hållbarhetsfrågor i Eurosystemet och på olika internationella forum. Finlands Bank deltar i det globala samarbetsnätverket för centralbanker och tillsynsmyndigheter Network for Greening the Financial System (NGFS) och bidrar därmed till att främja diskussionen om hållbar finansiering i samarbete med andra myndigheter och den finansiella sektorn. Finlands Bank är också medlem av Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum) ry. Syftet med Finsif är att främja ansvarsfulla investeringar i Finland. 

Klimatförändringen har framträtt som ett av de viktigaste teman också inom ansvarsfulla investeringar. Genom att analysera konsekvenserna av klimatförändringen kan nya risker och möjligheter identifieras i investeringsportföljen. Finlands Banks hållbarhetsprogram, som lanserades i december 2019, fokuserar därför under åren framöver på insatser för hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker, vilket också återspeglas i planeringen och utvecklingen av Finlands Banks strategi för ansvarsfulla investeringar.

kaupunkisiluetti