Finlands Bank har investerat 300 miljoner dollar i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer. Centralbankernas ömsesidiga fond (USD BISIP) investerar bland annat i förnyelsebar energi och i projekt som syftar till att höja energieffektiviteten och fonden bidrar med sin verksamhet till EU:s klimatmål. Tidigare har bland annat Europeiska centralbanken investerat i en motsvarande fond i euro.

Utöver investeringen i denna fond gör Finlands Bank direktinvesteringar i gröna, hållbar och sociala obligationer. Temainvesteringar, dit den aktuella fonden räknas, är en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar.

Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som i regel ställs på centralbanker. Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för investeringsverksamheten och dels på målet att bättre hantera olika slags risker.

Förändringarna till följd av klimatuppvärmningen medför risker som kan påverka investeringarnas värde. Samtidigt kan bekämpningen av klimatförändringen öppna möjligheter och nya investeringsobjekt för investerare. Företag som satsar på förnyelsebara energikällor och företag som är bättre förberedda för skärpningar av lagstiftningen och framtida klimatutmaningar erbjuder investerarna goda möjligheter.

Genom att skapa beredskap för effekterna av klimatförändringen minskar vi riskerna i investeringsverksamheten och söker uppnå en högre avkastning i förhållande till risken i investeringarna. I praktiken förutsätter bekämpning av klimatförändringen att finansieringsflöden styrs till koldioxidsnåla investeringsobjekt, då också portföljens koldioxidavtryck minskar. Finlands Banks egna klimatmål publiceras under 2021.

Närmare upplysningar lämnas av ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske, telefon 09 183 20 70.

Finlands Banks principer för ansvarsfulla investeringar (på finska): Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (suomenpankki.fi)

Årsrapport för Finlands Banks investeringsverksamhet: Tillgångsförvaltning Finlands Banks årsberättelse 2020 (arsberattelse.fi)