​Med övervakning avses systemövervakning av den finansiella infrastrukturen, vilket ligger på centralbankens ansvar. Den finansiella infrastrukturen syftar på multilaterala arrangemang och system för clearing, avveckling och registrering av betalningar, värdepapper, derivat och andra finansiella transaktioner. Den finansiella infrastrukturen består av olika betalningssystem och clearing- och avvecklingssystem. Övervakningen syftar till att garantera funktionssäkra och effektiva system ur samhällets synvinkel.

Finlands Bank övervakar betalnings- och avvecklingssystemen genom att följa upp, analysera och regelbundet bedöma systemhelheternas läge och utveckling. Övervakningen omfattar också systemviktiga tjänsteleverantörer.

Finlands Bank utför sitt övervakningsuppdrag i nära samarbete med inhemska och utländska myndigheter. Övervakningen genomförs enligt de principer och rutiner som avtalats inom Europeiska centralbankssystemet, som i sin tur bygger på internationella principer om finansiella infrastukturer antagna av CPSS-IOSCO.

Övervakningen av betalnings- och avvecklingssystemen på systemnivå hör till centralbankens grundläggande uppgifter och ingår i makrotillsynen av finansmarknaden. Fokusområdena för övervakningsarbetet preciseras enligt Finlands Banks gällande strategi.