Penningpolitisk beredning

Penningpolitisk beredning

ECB-rådet

Chefdirektören för Finlands Bank är medlem av ECB-rådet, som är det högsta beslutande organet i Eurosystemet. ECB-rådet består av centralbankscheferna i de länder som infört euron och de sex ledamöterna av ECB:s direktion. Rådet sammanträder i regel två gånger per månad i Frankfurt och dess viktigaste uppgift är att besluta om penningpolitiken för euroområdet.

ECB:s direktion

ECB:s direktion består av ordföranden, vice ordföranden och fyra andra ledamöter. Direktionen svarar för ECB:s löpande verksamhet enligt ECB-rådets riktlinjer. Direktionen leder ECB:s verksamhet i Frankfurt, ansvarar för förberedelserna av ECB-rådets sammanträden och tar fram beslutsunderlagen för dem.

ECB:s allmänna råd

ECB:s allmänna råd behandlar frågor som gäller alla EU-länder. Det består av cheferna för de nationella centralbankerna i alla EU-länder samt ECB:s ordförande och vice ordförande. Allmänna rådet sammanträder i regel fyra gånger per år. Rådet medverkar till att fullgöra och samordna ECB:s rådgivande funktioner och förbereda utvidgningen av euroområdet men deltar inte i beslut som gäller Eurosystemet.

Beslutsberedning

Beslut som gäller Eurosystemet och ECBS bereds både av de respektive centralbankerna och i gemensamma kommittéer med sakkunniga från alla centralbanker som är medlemmar i ECBS. I handläggningen av ärenden som gäller euroområdet deltar enbart representanter för Eurosystemet.

De viktigaste kommittéerna är penningpolitiska kommittén, som bistår i analyser som tas fram till stöd för de penningpolitiska besluten, och kommittén för marknadsoperationer, som förbereder genomförandet av de penningpolitiska besluten på marknaden. Riskhanteringskommittén, som bildades efter finanskrisen, stöder Eurosystemet i hanteringen av risker i samband med marknadsoperationerna.

Varje kommitté har specialiserat sig på något givet område som är viktigt ur centralbankssynpunkt. Många kommittéer har också permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper. Kommittéerna bereder olika frågor som ECB:s direktion föredrar för ECB-rådet och allmänna rådet. På så sätt kan Finlands Bank påverka besluten i ECBS redan vid beredningen genom sin medverkan i kommittéerna och arbetsgrupperna.