Finlands Banks verksamhetsidé är att bygga ekonomisk stabilitet. En stabil prisnivå, säkra betalningssystem och ett pålitligt finanssystem bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd för finländarna.

Värderingar

Finlands Banks verksamhet bygger på tre värderingar för medarbetarna:

Kunnig

 • Vårt arbete bygger på hög yrkeskunskap och yrkesetik.
 • Vi tar hela tiden till oss nya färdigheter och handlingssätt.

Lyhörd

 • Vi visar varandra respekt och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
 • Vi uppmuntrar till öppen diskussion och kommer med fräscha idéer.

Ansvarsfull

 • Vårt handlande präglas av ansvar och integritet.
 • Vi är en pålitlig samarbetspartner.

Vision och strategi

Finlands Banks vision är att vara känd som en framsynt och effektiv centralbank och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

För att uppfylla visionen följer Finlands Bank en strategi enligt vilken banken:

 1. baserar sitt inflytande på kompetens, integritet och forskning
 2. sörjer för tillgången till konkurrenskraftiga centralbankstjänster i Finland
 3. för sin del bidrar till servicenivån på finansmarknaden och i den finansiella infrastrukturen
 4. upprätthåller en tillfredsställande kapitaltäckning och likviditet med hänsyn till sina uppgifter och axlar sitt ekonomiska ansvar mot det finländska samhället
 5. sörjer för att dess arbetsprocesser är högklassiga, tekniskt avancerade och hållbara
 6. bygger upp sin kompetens och professionella konkurrenskraft för morgondagens värld samtidigt som banken sörjer för personalens välbefinnande på lång sikt.

De strategiska riktlinjerna i sin helhet

  Strategisk riktlinje​
I Inflytande och servicekompetens​ 1. Finlands Banks inflytande vilar på konkurrenskraftig kompetens och forskning som kombinerar det makroekonomiska perspektivet med det finansiella.​
   2. Finlands Bank sörjer för sin del för servicenivån på finansmarknaden och i marknadsinfrastrukturen och tillhandahåller sina kunder konkurrenskraftiga centralbankstjänster.​
   3. Allmänhetens förtroende för Finlands Bank och kunskapen om bankens och Eurosystemets verksamhet ökas genom effektiv och riktad information.​
II Effektiv resursanvändning och kapitaltäckning 4. Finlands Banks finansiella tillgångar förvaltas säkert och räntabelt i enlighet med internationella åtaganden och krishanteringsbehov.​
   5. Målet är en stabil vinstutdelning till staten utan att kapitaltäckningen äventyras.​​
   6. Finlands Bank hör till de effektivaste centralbankerna inom EU.​
III Välfungerande interna processer​  7. Finlands Bank utvecklar löpande kvaliteten i sina analytiska och operativa processer.​
   8. Finlands Banks informations- och kommunikationsteknik skapar förutsättningar för expertarbete och inflytande på spetsnivå.​
IV Framtidsbyggande​ 9. Finlands Banks verksamhet är hållbar.​
  10. Finlands Bank utvecklar sin kompetens och professionella konkurrenskraft.​
  11. Finlands Bank sörjer för personalens välbefinnande på lång sikt.