Verksamhetsidé

Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet.

 • Finlands Bank är monetär myndighet i Finland och medlem av Eurosystemet
 • Vi upprätthåller prisstabilitet
 • Vi bidrar till finansiell stabilitet
 • Vi sörjer för ett effektivt och säkert betalningssystem
 • Vi stöder hållbar tillväxt och hög sysselsättning i Finland och EU

Verksamhetsidé

Vision

Finlands Bank är en inflytelserik och respekterad centralbank, som upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden med medborgarnas välfärd som mål.

Vision

Vägledande principer

 1. Vi skapar mervärde genom expertis, insiktsfulla lösningar och förtroendebyggande samarbete
 2. Vi baserar våra uttalanden och beslut på information, forskning och kvalitativa analyser.
 3. Vi deltar i samhällsdebatten, når ut till våra intressenter och för en konstruktiv dialog i Finland och inom Eurosystemet.
 4. Vi tillhandahåller avancerade och pålitliga centralbankstjänster för det finländska samhällets föränderliga behov.
 5. Vi sörjer för kontinuiteten i verksamheten genom att skapa beredskap för förändringar, störningar och kriser.
 6. Vi utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt långsiktigt och med tanke på framtida behov.
 7. Vi handlar ansvarsfullt och i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
 8. Vi utför vårt uppdrag effektivt och ekonomiskt genom att upprätthålla en stabil vinstutdelning till staten utan att äventyra kapitaltäckningen.
 9. Vi främjar medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet genom att sprida begriplig information.

DE Strategiska prioriteringarNA 2023–2025

 1. ECB:s penningpolitik i en förändrad inflationsmiljö
 2. Beredskap och försörjningsberedskap
 3. De europeiska betalningarnas framtid
 4. Översyn av makrotillsynspolitiken inom EU
 5. Inhemsk ekonomisk-politisk påverkan
 6. Insatser för att främja hållbar ekonomisk tillväxt och nå klimatmålen inom EU