Insamling av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden (MAPE-datainsamling)

Europeiska centralbankens uppdaterade förordning om betalningsstatistik (ECB/2013/43, ändrad genom EKP/2020/59) förpliktar Finlands Bank att samla in betalningsstatistik enligt den uppdaterade förordningen från inhemska kredit- och betalningsinstitut (inklusive registrerade fysiska personer och juridiska personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation) samt från filialer och dotterbolag till utländska kredit- och betalningsinstitut i Finland. 

Finlands Bank samlar in dessa uppgifter enligt den uppdaterade förordningen i den nya insamlingen av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden (MAPE-datainsamling). För att undvika överlappande rapportering täcker MAPE-datainsamlingen också nationella statistikbehov.

MAPE-datainsamlingen ersätter Finlands Banks MATI-datainsamling, till vilken de rapporteringsskyldiga ännu rapporterar uppgifterna för 2021 på normalt sätt i början av 2022. Dessutom ersätter MAPE-datainsamlingen av Finansinspektionens (FI) nuvarande datainsamlingar rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning till betaltjänster (MF-rapportering) samt ML-rapporteringen för betaltjänstleverantörer utan auktorisation som är registrerade (Sammanlagt belopp av betalningstransaktioner). Även MF- och ML-rapporteringens uppgifter rapporteras på normalt sätt ännu för 2021, dvs. uppgifterna levereras till Finansinspektionen sista gången i februari 2022.

SCHEMA FÖR INLÄMNING AV UPPGIFTER OM BETALNINGAR OCH SVIKLIGA FÖRFARANDEN (MAPE) TILL FINLANDS BANK

Rapporterande population Frekvens Rapport-period Inlämningstid till Finlands Bank Första refe-rensperiod som rapporteras Tidpunkt för inlämning av den första rapporten
Full rapporterings-skyldighet Kvartalsvis (Q) Kvartal (Q) 1 månad från referens-perioden Q1 2022 29.04.2022
Full rapporterings-skyldighet Halvårsvis (H) Halvår (H) 2 månader från referens-perioden H1 2022 31.08.2022
Förenklad rapporterings-skyldighet Årsvis (A) Halvår (H) 2 månader (och 8 månader) från referens-perioden H1 och H2 2022 28.02.2023

rapportering styrs av följande lagstiftning

ECBs förordning om betalningsstatistik (ECB/2013/43, ändrad genom EKP/2020/59)

Rådets förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EG nr 2533/1998, ändrad genom 2015/373)

Lag om Finlands Bank (214/1998, 26 § och 28 §)