Ett stabilt och funktionssäkert finanssystem är en grundförutsättning för prisstabilitet och stadig ekonomisk tillväxt. Det finansiella systemets uppgift är att förmedla finansiering för investeringar i realekonomin, och problem i finansförmedlingen återspeglas i tillgången på finansiering. Finansiell stabilitet skapar stabilitet i hela samhället. Bankkriser och andra allvarliga funktionsstörningar i finanssystemet ger upphov till stora kostnader för olika samhällssektorer. Risker som äventyrar det finansiella systemets funktion borde identifieras och minimeras redan i förväg.

Det är Finlands Banks uppgift att upprätthålla förtroendet för finanssystemet. Vid hot mot den finansiella stabiliteten kan centralbanken bli tvungen att inta en aktivare roll än normalt för att upprätthålla det finansiella systemets funktionsförmåga, eftersom endast centralbanken i sista hand kan säkerställa likviditetsförsörjningen till systemet. Detta blev aktuellt i Finland bland annat under bankkrisen i början av 1990-talet.

I Finland liksom i alla euroländer är det centralbankens lagstadgade uppgift att främja den finansiella stabiliteten. Detta stabilitetsuppdrag finns också nedtecknat i stadgan för ECB och ECBS och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt lagen om Finlands Bank ska centralbanken för sin del sörja för betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet och delta i utvecklingen av systemen.

Finlands Bank utför sitt stabilitetsuppdrag i nära samarbete med inhemska och utländska myndigheter. Finlands Bank offentliggör årligen en officiell bedömning av den finansiella stabiliteten på webbplatsen Euro & talous.