De första rapporterna överförs till det nya systemet sommaren 2024  

Reformen av systemet för datainsamling gäller all statistikrapportering i Finlands Bank. Datainsamlingen överförs till den nya plattformen stegvis under sommaren och hösten 2024. Rapporterna ska skickas till det nya systemet från och med uppgifterna för rapportperioderna nedan.

Rapportperiod 

Datainsamling

2024M8 SAVE
2024M9, 2024Q3 KOTI, MAPE (Q), RATI (M, Q), PEF
2024M12, 2024Q4, 2024H2 MAPE (H), MURA, SIRA, TIHA, LUOTI (M, Q)

Nytt gränssnitt för rapportörerna  

Användargränssnittet för datainsamlingsplattformen och funktionerna förändras i och med det nya systemet. Rapportörerna har också möjlighet att testa systemet före den första officiella rapporteringen. En testmiljö för SAVE- och KOTI-rapportörer öppnas senast i mitten av juni. Vi informerar mer ingående om testtidpunkterna när det blir aktuellt.  

Rapporterna lämnas in via användargränssnitt eller SFTP-förbindelse  

Rapportering kan göras med blankett och som filöverföring antingen via webbgränssnitt eller SFTP-förbindelse. Rapportering via SFTP-förbindelse lämpar sig för rapporteringsskyldiga som har omfattande rapporter eller som önskar automatisera inrapporteringen. De rapportörer som önskar fortsätta använda SFTP-förbindelse eller ta i bruk detta rapporteringssätt ombeds kontakta Finlands Bank.

Rapportfilernas struktur ändras emellertid från CSV-format till XML-format. Finlands Bank ger rapportörerna tillgång till ett tillfälligt konverteringsverktyg för byte av filformat mellan csv och xml.
Koden för konverteringsverktyget (Bof.Stat.DCS.Converter) har nu publicerats och finns på Finlands Banks GitHub.  Det är emellertid viktigt att notera att rapporteringen ska överföras till XML-format senast i samband med nästa uppdatering av postformatet. Vi informerar om den utsatta tiden i god tid innan före ändringen träder i kraft.  

Det nya systemet förutsätter också vissa förändringar som är gemensamma för alla datainsamlingar (exkl. Luoti-datainsamlingen). Sättet för namngivning av filerna ändras och filens inledande avsnitt (Header) har fått standardiserad form. Dessutom innehåller XML-filerna inte längre reserverade fält. Mer ingående beskrivningar av ändringarna och filstrukturen finns i schemana för respektive datainsamling som publiceras stegvis samt i de tekniska anvisningarna.

Det nya systemet kräver identifiering med Suomi.fi-fullmakter  

Inloggningen till det nya datainsamlingssystemet kräver identifiering med Suomi.fi-fullmakter. Detta identifieringssätt används också i den nuvarande DCS2-tjänsten, varför vi rekommenderar att alla rapportörer redan nu övergår till att använda detta identifieringssätt.  Anvisningar för beviljande av rapporteringsfullmakter finns här. I det nya datainsamlingssystemet förutsätts Suomi.fi-identifiering också av de användare som saknar finsk personbeteckning. Då ska användaren ta i bruk programmet Finnish Authenticator. Mer information om hur du tar i bruk programmet finns här.  

Anvisningar och utbildning  

Scheman, anvisningar och inspelningar av utbildningen i anslutning till reformen av rapporteringssystemet samlas på denna sida. Vi underrättar rapportörerna om hur systemreformen avancerar både via e-post och på vår webbplats efter hand som det kommer ny information. I frågor i anslutning till reformen av rapporteringssystemet ber vi er kontakta oss på adressen ReportingSupport(at)bof.fi.