De första rapporterna överförs till det nya systemet sommaren 2024  

Reformen av systemet för datainsamling gäller all statistikrapportering i Finlands Bank. Datainsamlingen överförs till den nya plattformen stegvis under sommaren och hösten 2024. Enligt det preliminära schemat levereras rapporterna till det nya systemet från och med tidpunkterna nedan. Den slutliga tidtabellen fastställs i början av 2024.  

Rapportperiod 

Datainsamling

2024H1 MAPE (H)
2024M8 SAVE
2024M9, 2024Q3 KOTI, LUOTI (M, Q), MAPE (Q), RATI (M, Q), PEF
2024M12, 2024Q4, 2024A MAPE (A), MURA (Q, A), SIRA, TIHA

Nytt gränssnitt för rapportörerna  

Användargränssnittet för datainsamlingsplattformen och funktionerna förändras i och med det nya systemet. Utbildning ordnas innan det nya systemet tas i bruk. Rapportörerna har också möjlighet att testa systemet före den första officiella rapporteringen. Vi informerar mer ingående om utbildningen och testtidpunkterna när det blir aktuellt.  

Rapporterna lämnas in via användargränssnitt eller SFTP-förbindelse  

Rapportering kan göras med blankett och som filöverföring antingen via webbgränssnitt eller SFTP-förbindelse. Rapportfilernas struktur ändras emellertid från CSV-format till XML-format. För att underlätta övergången får rapportörerna under vintern 2024 tillgång till ett tillfälligt verktyg för konvertering av CSV-filer till XML-format. Det är emellertid viktigt att notera att rapporteringen ska överföras till XML-format senast i samband med nästa uppdatering av postformatet. Vi informerar om den utsatta tiden i god tid innan före ändringen träder i kraft.  

Datainsamlingen kommer att överföras i nuvarande form och ändringar av datainnehållet i rapporterna kommer att hållas så minimala som möjligt. Rapportspecifika XML-scheman publiceras på Finlands Banks webbplats i februari–mars. Under vintern och våren publiceras också rapportspecifika anvisningar som kompletterar XML-schemat.    

Det nya systemet kräver identifiering med Suomi.fi-fullmakter  

Inloggningen till det nya datainsamlingssystemet kräver identifiering med Suomi.fi-fullmakter. Detta identifieringssätt används också i den nuvarande DCS2-tjänsten, varför vi rekommenderar att alla rapportörer redan nu övergår till att använda detta identifieringssätt.  Anvisningar för beviljande av rapporteringsfullmakter finns här. I det nya datainsamlingssystemet förutsätts Suomi.fi-identifiering också av de användare som saknar finsk personbeteckning. Då ska användaren ta i bruk programmet Finnish Authenticator. Mer information om hur du tar i bruk programmet finns här.  

Anvisningar och utbildning  

Anvisningar och inspelningar av utbildningen i anslutning till reformen av rapporteringssystemet samlas på denna sida. Vi underrättar rapportörerna om hur systemreformen avancerar både via e-post och på vår webbplats efter hand som det kommer ny information. I frågor i anslutning till reformen av rapporteringssystemet ber vi er kontakta oss på adressen ReportingSupport(at)bof.fi.