Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä

Nästan 360 fackexperter har valt Finlands Bank till sin arbetsplats. Finansinspektionen, som verkar i samband med Finlands Bank, har ca 230 anställda. Finlands Banks och Finansinspektionens huvudkontor ligger i centrum av Helsingfors. Myndighetsuppgifterna inom kontantförsörjningen är förlagda till Vanda. Gemensamt för alla anställda är högtstående yrkeskompetens, engagemang och delaktighet samt goda kolleger. Trivseln på banken är god: snittiden för en anställning är 16 år.

Finansinspektionens anställda står i tjänsteförhållande till Finlands Bank och omfattas av Finlands Banks kollektivavtal. Löner och andra anställningsvillkor avtalas lokalt på Finlands Bank. Finansinspektionen fattar dock sina beslut självständigt.

Enligt sin vision är Finlands Bank känd som en framåtblickande och effektiv centralbank och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet. Av de anställda förväntas inte bara gedigen sakkunskap utan också rätt attityd och förmåga till konstruktivt samarbete, kompetensutveckling och förmåga att växa med uppgiften som expert och chef. Gedigen kompetens, entusiasm, innovationsrikedom och engagemang är viktiga personliga egenskaper hos medarbetarna.

Finlands Bank erbjuder intressanta och samhällsviktiga arbetsuppgifter inom penningpolitik och forskning, finansmarknad, bankverksamhet och kontantförsörjning som en del av Eurosystemet. En stor del av personalen inom kärnverksamheterna har ekonom- och/eller expertbefattningar. Banken har ett gediget eget kunnande inte bara inom kärnverksamheterna utan också inom it, personal- och ekonomiadministration, kommunikation, ekonomiskt kunnande och språktjänster.

Det internationella samarbetet är en väsentlig del av Finlands Banks verksamhet och ökar ständigt i betydelse. Den viktigaste formen av internationellt samarbete är deltagande i Europeiska centralbankssystemet och Eurosystemet. Var fjärde medarbetare hör till någon kommitté eller arbetsgrupp inom Eurosystemet och så gott som alla arbetsuppgifter präglas av samarbetet. Ett tecken på arbetsmiljöns internationella dimension är också de möjligheter till arbetsrotation på Europeiska centralbanken eller andra nationella centralbanker som medarbetarna erbjuds. Ett annat framträdande internationellt inslag är de interna utbildningarna för hela Eurosystemet.

Banken satsar hårt på utveckling av chefsarbetet. Cheferna erbjuds både interna kurser i ledarskap och gemensam ECBS ledarskapsutbildning. Enligt bankens ledningsvision är varje chef skyldig att ständigt utveckla sin ledarskapskompetens och skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetarna i sitt team. Ledarskapskvaliteten mäts årligen med ledarskapsindex. Målet är att ledarskapsindex ska ligga över genomsnittet för jämförelsegruppen. 

Största delen av medarbetarna har avlagt högskoleexamen. En av de strategiska prioriteringarna är vederhäftig och högtstående forskning, vilket framgår av det stora antalet disputerade experter.

Enligt resultaten av Universums undersökning i maj 2020 är Finlands Bank den tvåa attraktivaste arbetsgivaren inom den offentliga sektorn bland ekonomistuderande. Totalt ligger Finlands Bank på tionde (10) plats.