Det primära målet för makrostabilitetsanalysen är att identifiera allvarliga obalanser som byggs upp i eller förstärks av finanssystemet och bedöma relaterade risker och sårbarheter.

Makrostabilitetsanalysen syftar till att på ett tidigt stadium identifiera sådana risker i finansinstitutens eller finansmarknadens verksamhet eller struktur – s.k. systemrisker – som, om de realiseras, i värsta fall kan leda till finanskriser och fördjupa de makroekonomiska effekterna av sådana kriser. Systemrisker kan uppstå till exempel till följd av kreditkonjunkturerna, strukturella särdrag och sårbarheter i det finansiella systemet eller problem i enskilda, systemviktiga finansinstitut. En effektiv efferiskidentifiering förutsätter fortlöpande utveckling av analysverktygen.

Utöver riskidentifiering går analys och uppföljning av makrostabiliteten ut på att bedöma inhemska och internationella finansinstituts och den finansiella infrastrukturens motståndskraft mot allvarliga störningar. Dessutom analyseras kopplingar mellan olika aktörer och bedöms betydelsen av de risker för systemets hållbarhet som sprids via kopplingarna.

Finlands Bank genomför den nationella makrostabilitetsanalysen i nära samarbete med framför allt Finansinspektionen och finansministeriet. Vid systemriskanalysen är det väsentligt att bilda sig en uppfattning om kopplingarna mellan den reala ekonomin och finansmarknaden. Finlands Bank har lång erfarenhet och gediget kunnande inom forskning kring såväl den reala ekonomin som finansmarknden. På det internationella planet bedriver banken samarbete både inom ramen för Europeiska centralbankssystemet och med andra internationella organisationer, såsom Europeiska systemrisknämnden (ESRB), Internationella valutafonden (IMF) och BIS.

En lägesrapport om makrostabiliteten i Finland – makrotillsynsrapporten, som sammanställs av experter från Finlands Bank och Finansinspektionen – ges ut två gånger om året. Finansinspektionens direktion utnyttjar resultaten av analysen när den fattar beslut om
användningen av s.k. makrotillsynsverktyg. På Finlands Banks webbplats läggs utöver rapporten också ut bankens yttrande om förslaget till makrotillsynsbeslut och ett representativt urval nyckeltal och riskmått som använts som underlag för makrostabilitetsanalysen. Dessutom publicerar bankens ekonomer undersökningar, analyser och rapporter om den finansiella stabiliteten både i Finlands Banks egna publikationer och i internationella publikationer.