ECB:s nya penningpolitiska strategi

Europeiska centralbankens (ECB) råd har den 8 juli 2021 publicerat sin nya penningpolitiska strategi som framgår i ett penningpolitiskt strategiutlåtande.

  • Ny strategi med symmetriskt tvåprocentsmål för inflationen på medellång sikt
  • ECB-rådet bekräftar att HIKP alltjämt är ett lämpligt prismått och rekommenderar att integrera kostnader för egna hem över tid
  • Ny penningpolitisk strategi är resultatet av en ingående översyn inledd i januari 2020
  • ECB-rådet godkänner ambitiös handlingsplan för klimatförändringar

Läs mer i pressmeddelande och i ECB:s penningpolitiskt strategiutlåtande.

 

Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) inledde en översyn av sin penningpolitiska strategi den 23 januari 2020. Strategin antogs 1998 och den preciserades till vissa delar 2003.

Ekonomin i euroområdet har liksom världsekonomin genomgått stora strukturella förändringar sedan 2003. Avmattningen i produktivitetstillväxten, en åldrande befolkning och efterdyningarna av finanskrisen har pressat ned räntorna så lågt att det har minskat ECB:s och de andra centralbankernas utrymme att reagera på vikande konjunkturutveckling genom att göra penningpolitiska lättnader med konventionella metoder. Inflationen och inflationsförväntningarna har också sjunkit under ECB:s prisstabilitetsmål. 

Hoten mot miljöhållbarheten, den snabba digitaliseringen, globaliseringen och förändringarna i de finansiella strukturerna återspeglas likaså i den penningpolitiska omvärlden, inklusive inflationsutvecklingen.

Översynen av den penningpolitiska strategin omfattar definitionen av prisstabilitet, den penningpolitiska verktygslådan och dess effektivitet, den ekonomiska och monetära analysen och ECB:s kommunikationspraxis. Den tar också fasta på andra aspekter, såsom finansiell stabilitet, globalisering, sysselsättning och miljöhållbarhet.

Översynen ska vara slutförd före mitten av 2021.

Översynen genomförs på basis av en ingående analys, med öppet sinne och i samråd med alla intressentgrupper.

Finlands Banks samråd och andra tillställningar om översynen av strategin

Det finns inga objekt att visa.

Finlands Banks forskningsrapporter