Den gemensamma tillsynsmekanismen på 3 minuter

Den gångna finans- och statsskuldkrisen visade att de problem som följer av kopplingarna mellan banksektorn och de offentliga finanserna snabbt kan sprida sig från ett land till ett annat i en monetär union. För att förebygga dessa problem bildades en bankunion med en gemensam tillsynsmekanism för banker (Single Supervisory Mechanism, SSM). ECB och tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna samarbetar inom EU:s nya tillsynssystem.

Målet för den gemensamma tillsynsmekanismen är att:

  • se till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt
  • stärka den finansiella integrationen och stabiliteten
  • säkerställa en enhetlig tillsyn av bankerna.

Den gemensamma tillsynsmekanismen är en av de två pelarna i EU:s bankunion. Den gemensamma resolutionsmekanismen är den andra. Finansinspektionen i Finland verkar som en del av den gemensamma banktillsynsmekanismen.

Beslutsförslagen till ECB-rådet utformas av tillsynsnämnden, där Finlands Bank har en representant. ECB-rådet fattar tillsynsbesluten enligt ett förfarande utan möjlighet till invändningar.

För att undvika intressekonflikter håller ECB de penningpolitiska uppgifterna åtskilda från sitt tillsynsuppdrag. Genom bankunionen blev ECB-rådet en beslutsfattare också inom den nationella makrotillsynspolitiken. Ansvaret har fördelats mellan ECB och de nationella myndigheterna.

Av ovan nämnda orsaker innehar Finlands Bank också en roll inom den gemensamma banktillsynen i egenskap av medlem av Europeiska centralbankssystemet.