Finlands Bank

  • bereder och utövar penningpolitik i Finland 
  • övervakar den finansiella stabiliteten och tar fram statistik 
  • bedriver forskning och utövar ekonomiskt-politiskt inflytande
  • sörjer för avvecklingen av interbankbetalningar och för sin egen investeringsverksamhet 
  • upprätthåller stabila och effektiva betalningssystem och ger ut sedlar.

Penningpolitik och forskning

Huvudmålet för Eurosystemets penningpolitik är stabila priser i hela euroområdet. Prisstabilitet definieras som en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. För att uppnå målet deltar Finlands Bank i Eurosystemets penningpolitiska beredning, beslutsprocess och kommunikation och svarar för genomförandet av penningpolitiken i Finland. Dessa uppgifter stöds av en omfattande forskningsverksamhet.

Besluten fattas centraliserat i Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet), där Finlands Banks chefdirektör är medlem. Varje medlem har en röst. De penningpolitiska besluten påverkar räntenivån i euroområdet och därmed i Finland genom att styra penningmarknadsräntorna och likviditeten i banksystemet t.ex. via ändringar i styrräntan och köp och försäljning av värdepapper. De penningpolitiska besluten genomförs decentraliserat av de nationella centralbankerna.

Finlands Bank analyserar effekterna av den gemensamma penningpolitiken på Finlands ekonomi och uttalar sig om den nationella ekonomiska politiken. Forskning på hög internationell nivå skapar grunden för Finlands Banks inflytande i Eurosystemet. Forskningen är i huvudsak inriktad på samspelet mellan makroekonomi och finansmarknad och makroekonomisk och finansiell stabilitet samt transitionsekonomier (Ryssland och Kina).

Övervakning av det finansiella systemet och statistikproduktion

Finlands Bank svarar för övervakningen av finanssystemet och analyserar i samarbete med Finansinspektionen riskerna i det finansiella systemet. Finansinspektionen övervakar bland annat bankerna, försäkrings- och pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen.

Genom makrotillsyn identifieras risker för den finansiella stabiliteten. Finlands Bank gör grundliga makrostabilitetsanalyser och upprätthåller krishanteringsberedskap. Vid behov erbjuder Finlands Bank bankerna nödfinansiering.

Finlands Banks ekonomiska statistik stöder centralbankens uppgifter såväl inom penningpolitik som inom den finansiella stabilitetsanalysen.

Betalningar och kontantförsörjning

Finlands Bank är en så kallad bankernas bank, som säkrar likviditeten för det finansiella systemet i Finland. Banken genomför Eurosystemets penningpolitik i Finland genom penningpolitiska transaktioner med finländska motparter, främst banker. Finlands Bank sköter således interbankbetalningarna och tillhandahåller ett antal centralbankstjänster för de finländska finansiella aktörerna.

Till Finlands Banks uppgifter hör vidare en räntabel och säker förvaltning av bankens egna finansiella tillgångar, såsom valutareserven, och bankens andel av ECB:s valutareserv.

Finlands Bank har ensamrätt att ge ut nya eurosedlar och euromynt i Finland. Finlands Bank sörjer också för de utelöpande sedlarnas och myntens kvalitet och äkthet och drar in falska eller trasiga sedlar. Banken övervakar också kontanthanteringen.

Finlands Bank samarbetar med bankerna och företag som är specialiserade på kontanthantering. Kontantförsörjningsuppgifterna är förlagda till kontor i Vanda.