KreditdataRAPPORTERING

ECB-rådet fattade den 24 februari 2014 beslut om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerade data om krediter (ECB/2014/6).

ECB:s förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerade data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13) utgavs den 18 maj 2016. Enligt förordningen inledde den första etappen den 1 september 2018 och den första månads- och kvartalsvisa överföringen till ECB började med uppgifter avseende september 2018. Den första uppsättningen med referensdata om motparter överförs till ECB sex månader före den första överfördes av kreditdata.

​gällande Krav

De kraven av Finlands Bank kan hittas här:

Instruktioner för kreditdatarapportering kan hittas här:

Beskrivning av elektronisk dataöverföring för kreditdatarapportering

Bilagor (publicerad 13.6.2023), gäller från och med rapporteringsperioden 1.9.2023 - 31.5.2024 :

Bilagor (publicerad 26.3.2024), gäller från och med rapporteringsperioden 1.6.2024 - :

Innehållsvalideringen av kreditdatarapporteringen

De mer omfattande innehållsvalideringen den Europeiska centralbanken publicerat finns på sin webbplats (enbart på engelska).

Gränsvärdena för avvikande observationer i Finlands Banks kreditdatarapportering kan hittas här:

BoF AnaCredit Outlier Detection Thresholds v1.2 (publicerad 6.10.2021)

​Övrig information om rapporteringen

Europeiska centralbanken har på sin webbplats publicerat AnaCredit-förordningen och annat material med anknytning här (enbart på engelska).

​Kreditdatarapportering - Rapporteringsschema

Referensperiod Inrapportering senast
COPA -
Motpartsdatarapportering
AC/M
Kreditdatarapportering - månadsdata
AC/Q
Kreditdatarapportering - kvartalsdata
2023M11 22.12.2023 22.12.2023  
2023M12 22.1.2024 22.1.2024 12.2.2024
2024M01 21.2.2024 21.2.2024  
2024M02 21.3.2024 21.3.2024  
2024M03 22.4.2024 22.4.2024 13.5.2024
2024M04 23.5.2024 23.5.2024  
2024M05 20.6.2024 20.6.2024  
2024M06 19.7.2024 19.7.2024 12.8.2024
2024M07 21.8.2024 21.8.2024  
2024M08 20.9.2024 20.9.2024  
2024M09 21.10.2024 21.10.2024 11.11.2024
2024M10 21.11.2024 21.11.2024  
2024M11 20.12.2024 20.12.2024  
2024M12 23.1.2025 23.1.2025 11.2.2025

Samarbetet med de nordiska och de baltiska länderna

Som en del av samarbetet med andra intressegrupper har Finlands Bank deltagit i verksamheten för arbetsgruppen Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit, i vilken utöver Finland också Danmark, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Norge deltar.

När det gäller implementeringen av AnaCredit-datainsamlingen avviker utgångspunkterna och planerna mellan de nordiska och de baltiska länderna betydligt från varandra. Inom ramen för samarbetet utarbetar arbetsgruppen dokument som redogör för de nationella undantagen (attribut och kodlistor) från kraven enligt förordningen och de bakomliggande orsakerna till avvikelserna. 

föregående anvisningar

rapportering styrs av följande lagstiftning

ECBs beslut om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6)

ECBs förordning om insamling av detaljerade data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13)

Riktlinjer om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38)