Finlands Bank svarar för investeringen av den andel av valutareserven som överlämnats till ECB, i överenstämmelse med ECB:s instruktioner. ECB:s valutareserv administreras av de nationella centralbankerna i Eurosystemet. I slutet av 2010 avtalade Finlands Bank och Estlands centralbank om gemensam administration av ECB:s valutareserv sedan Estland blivit medlem av den ekonomiska och monetära unionen vid början av 2011. Finlands och Estlands gemensamma andel av valutareserven är i dollar och Finlands Bank administrerar den i samarbete med Estlands centralbank.

I administrationen av reservandelen accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutainterventioner. Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2021 till 1 141 miljoner euro.