Finlands Banks hållbarhet vilar på dess kärnverksamhet. Det är bankens uppgift att för sin del sörja för en stabil prisnivå, ett välfungerande finansiellt system och säkra och inkluderande betalningssystem.

Finlands Bank intar en framträdande roll i uppbyggnaden av ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. I sin verksamhet tar banken hänsyn till intressentgruppernas förväntningar och förändringarna i omvärlden. Hållbarhetsprogrammet fokuserar på insatser för hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker.


Vi främjar dessa frågor genom följande åtgärder:

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH VÄLFÄRD

 • Vi upprätthåller stabila priser.
 • Vi sörjer för stabiliteten i det finansiella systemet.
 • Vi främjar säkra och inkluderande betalningssystem.
 • Vi stöder EU:s allmänna ekonomiska politik och hållbarhetsmål.

PÅVERKANSINFORMATION OCH SAMARBETE

 • Vi bidrar med fakta och forskningsrön som underlag för de ekonomisk-politiska besluten.
 • Vi är närvarande i samhällsdebatten och sprider information opartiskt.
 • Vi verkar som en del av vetenskapssamfundet.
 • Vi främjar finländarnas ekonomiska kunnande.

HANTERING AV KLIMATRISKER

 • Vi investerar på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vår verksamhet är effektiv, ekonomisk och miljöhållbar.
 • Vi tar hänsyn till klimatriskerna i bevakningen av den finansiella stabiliteten.
 • Vi minskar miljökonsekvenserna av kontanter och kontantförsörjning.

Bild: Hållbarhetsfältet för Finlands Bank.

Finlands Banks verksamhet styrs ur ett hållbarhetsperspektiv och effekterna av verksamheten bedöms mot hållbarhetsmålen. Till de viktigaste hållbarhetsindikatorerna på miljöansvarsområdet hör verksamhetsutsläpp i förhållande till verksamhetskostnader och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank sörjer för medarbetarnas arbetshälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter samt för likabehandling på arbetsplatsen. Personalnyckeltalen rapporteras i personalbokslutet och årsberättelsen. De viktigaste hållbarhetsindikatorerna är bl.a. arbetsklimatindex och ledarskapsindex, andel chefer bland dem som representerar minoritetskönet och antal sjukfrånvarotimmar.

Hållbarhetsarbetet genomförs i vardagen med ledning av Finlands Banks strategi, värderingar och hållbarhetsprogram. Finlands Banks avdelningar och processer svarar för planering och verkställande av bankens hållbarhetsarbete samt för samarbetet inom sina respektive verksamhetsområden. Finlands Banks hållbarhetsarbete redovisas även framdeles i bankens årsberättelse.