Det internationella samarbetet är en viktig del av Finlands Banks verksamhet och ökar hela tiden i betydelse.

Verksamheten som medlem av Europeiska centralbankssystemet och särskilt Eurosystemet är den viktigaste internationella samarbetsformen för Finlands Bank. Detta beskrivs närmare i presentationerna av Finlands Bank och dess ställning och Eurosystemet.

Övrigt internationellt samarbete består av samarbete med EU:s kommittéer, Internationella valutafonden (IMF), Internationella regleringsbanken (BIS) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Finlands Bank bedriver också regelbundet samarbete med andra centralbanker, framför allt centralbankerna i de nordiska länderna.

Internationella valutafonden IMF

Finlands Bank svarar för Finlands relationer med Internationella valutafonden (IMF). Finlands Banks chefdirektör representerar Finland i IMF:s styrelse, som är IMF:s högsta beslutande organ. Finland har varit medlem i IMF sedan 1948.

Internationella valutafonden är ett finansinstitut med uppgift att främja den finansiella stabiliteten globalt. IMF upprättar årligen en bedömning av medlemsländernas, inklusive Finlands, ekonomiska utveckling och ekonomiska politik. Valutafonden kan också ge ut mer ingående finansiella analyser. Valutafonden kan bevilja medlemsländer som drabbats av betalningsbalansproblem kortfristig kredit under förutsättning att landet tillämpar ett ekonomiskt anpassningsprogram.

För organisationens operativa verksamhet svarar en direktion, där länderna företräds av valkretsar. Finland bildar en valkrets med de övriga nordiska och de baltiska länderna. Valkretsens samarbetsorgan är den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén med representanter från centralbankerna och finansministerierna.

Finansministeriet svarar för Finlands relationer med fondens systerorganisation Världsbanken.

Internationella regleringsbanken (BIS)

Finlands Bank är delägare i Internationella regleringsbanken. Internationella regleringsbanken bildades 1930 och är den äldsta fortfarande verksamma internationella finansinstitutionen. Juridiskt är BIS en internationell organisation och ett finansinstitut i aktiebolagsform. Aktieägarna är främst centralbanker.

Chefdirektören för Finlands Bank deltar i BIS regelbundna sammanträden för behandling av monetära och ekonomisk-politiska frågor och frågor som gäller det internationella finanssystemet.

Det primära målet för samarbetet mellan centralbankerna inom Internationella regleringsbanken är att främja ekonomisk och framför allt finansiell stabilitet på det globala planet. Samarbetet inom området för finansiell tillsyn och reglering är intensivt. De viktigaste av regleringsbankens kommittéer är Baselkommittén för banktillsyn, som tillsatts för att effektivisera samarbetet mellan de finansiella tillsynsmyndigheterna, och stabilitetsrådet (Financial Stability Board).

EU-kommittéer

Finlands Bank medverkar i Ekonomiska och finansiella kommittén och Kommittén för ekonomisk politik, som båda sorterar under Ekofinrådet, som består av EU-ländernas ekonomi- och finansministrar. Kommittéerna förbereder för sin del sammanträdena i Ekofinrådet och i Eurogruppen, som består enbart av euroländernas finansministrar, och utför andra uppdrag för Ekofinrådet. Kommittén för ekonomisk politik fokuserar framför allt på strukturpolitiska frågor.

I Ekonomiska och finansiella kommittén har varje medlemsland två ledamöter, en från ekonomi- eller finansministeriet och en från centralbanken. Vidare deltar företrädare för ECB och Europeiska kommissionen i kommittén. Finlands Bank är också representerad i andra EU-kommittéer, t.ex. i Europeiska systemrisknämndens (ESRB) styrelse.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

OECD bildades 1961 som samarbetsorgan för industriländerna. Finland anslöt sig 1969. Medlemsantalet är nu uppe i 35, och de nyaste medlemsländerna är Chile, Israel, Slovenien och Estland, som alla anslöt sig 2010. För Finlands kontakter med OECD svarar utrikesministeriet.

Finlands Bank är representerad bland annat i OECD:s kommitté för ekonomisk politik och i finansmarknadskommittén. Enskilda medlemsländer och deras ekonomiska politik bevakas och analyseras av kommittén för ekonomi- och utvecklingsöversikter. Arbetet omfattar också stadgeenliga konsultationsbesök inklusive landrapporter.