Det finansiella systemets viktigaste samhällsekonomiska uppgift är att kanalisera finansiella medel från nettosparare, som har mindre utgifter än inkomster, till dem som behöver finansiering och alltså vill konsumera eller investera över sina inkomster. Via det finansiella systemet kan nettosparare således låna ut medel till dem som är i behov av finansiering.

Förmedlingen av finansiering sker via banker eller andra finansinstitut, eller direkt på marknaden genom emission av värdepapper. En effektivt inriktad finansiering i förening med finansiell stabilitet bidrar till ekonomisk tillväxt och välfärd.

Hushållen är i regel de viktigaste långivarna, men också företag, den offentliga sektorn och utländska aktörer kan använda överskottsmedel för utlåning. Huvudsakliga låntagare är vanligen företag och den offentliga sektorn, men också hushåll och utländska aktörer kan ta lån för att finansiera sina inköp.

Medlen förmedlas från långivare till låntagare via två kanaler. Vid direkt marknadsfinansiering skaffar låntagarna finansiering direkt från investerarna på finansmarknaden mot finansiella instrument, dvs. värdepapper (t.ex. räntebärande värdepapper eller aktier). Värdepapperen utgör fordringar på låntagarens framtida inkomster eller tillgångar. Om finansförmedlare deltar i överföringen av finansiella medel talar man om indirekt finansiering. Finansförmedlare utgör en del av det finansiella systemet och indelas i kreditinstitut, övriga monetära institut och övriga finansiella intermediärer.

En av de viktigaste egenskaperna i ett välfungerande finanssystem är att främja en kapitalallokering som bidrar till den ekonomiska tillväxten. Välfungerande finanssystem drabbas inte lika lätt av finansiella kriser och klarar sina grundläggande uppgifter också under svåra ekonomiska förhållanden.

Med finansiell infrastruktur avses betalnings- och avvecklingssystem där de finansiella transaktionerna konkret genomförs. Funktionssäkra och störningsfria betalnings- och avvecklingssystem främjar en effektiv kapitalförmedling och stöder den finansiella stabiliteten.

Finansförmedling

 

Finlands Banks roll

Det är Finlands Banks lagstadgade uppgift  att sörja för stabila, funktionssäkra och effektiva finans- och betalningssystem i Finland och delta i utvecklingen av systemen.

Finlands Banks mål är att identifiera de risker som hotar den finansiella stabiliteten och förebygga finanskriser. För att uppnå dessa mål genomför banken refinansierings- och betalningstransaktioner, analyserar hot mot den finansiella stabiliteten och systemsvagheter och deltar i systemutvecklingen och beredningen av politikåtgärder i syfte att förebygga finanskriser. Finlands Bank bedriver ett nära samarbete med övriga tillsyns- och regleringsmyndigheter. Myndigheterna delar således ansvaret för den finansiella stabiliteten och stabilitetstillsynen.