Direktionen har antagit de etiska reglerna för Finlands Bank som träder i kraft den 1 juni 2016. De etiska reglerna ersätter de tidigare insiderreglerna för Finlands Bank och de etiska riktlinjerna för Finlands Banks personal.

ECB-rådet antog den 12 mars 2015 riktlinjen om principerna för Eurosystemets etiska ramverk (ECB/2015/11). De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna riktlinje.

ECB:s riktlinje om principerna för det etiska ramverket ska tillämpas av Eurosystemets centralbanker när de utför Eurosystemets uppgifter. De regler som Eurosystemets centralbanker antar för att tillämpa denna riktlinje ska gälla för medlemmarna av deras organ och deras anställda. Reglerna omfattar även i tillämpliga delar övriga personer som deltar i utförandet av centralbankens uppgifter men som inte är anställda av centralbankerna (bl.a. köptjänster och inhyrd arbetskraft).

ECB-rådet antog den 5 december 2018 en uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken, som trädde i kraft den 1 januari 2019. Uppförandekoden tillämpas på medlemmarna och suppleanterna i ECB-rådet och tillsynsnämnden. Finlands Banks direktion fattade den 28 maj 2019 beslut om att uppförandekoden ska tillämpas på övriga direktionsmedlemmar till den del som anges i dessa regler.

1 Allmänna principer

1.1 Oavhängighet och undvikande av intressekonflikter

Tjänstemän förutsätts i all sin verksamhet avhålla sig från sådana sysslor som kan ge upphov till en intressekonflikt för Finlands Bank och skötseln av tjänstemannens tjänsteåligganden. Om det uppstår en intressekonflikt, ska den närmaste chefen, enhetschefen, avdelningschefen eller juridiska chefen underrättas om detta utan dröjsmål.

Med intressekonflikt avses en situation där personliga intressen kan påverka eller förefalla påverka en persons möjligheter att utföra sina uppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt.

Med personliga intressen avses en förmån eller möjlig förmån, ekonomisk eller icke-ekonomisk, för tjänstemän, deras familjemedlemmar och andra anhöriga eller deras vänner och nära bekanta.

Den som söker till en tjänst eller uppgift hos banken ska meddela eventuella intressekonflikter under ansökningsprocessen. Den chef som sköter rekryteringen ska före utnämningen av en person bedöma om kandidatens tidigare arbetsuppgifter eller personliga förhållanden kan ge upphov till intressekonflikter med skötseln av tjänsteåligganden.

Dessutom ska tjänstemannen utan obefogat dröjsmål underrätta sin chef och personal- och ekonomistyrningsbyrån, om han eller hon valts till en ny arbetsuppgift och den nya arbetsuppgiften kan leda till en intressekonflikt eller om det under oavlönad tjänstledighet uppstår en intressekonflikt.

1.2 Gåva, annan förmån och gästfrihet

En tjänsteman får inte fordra, acceptera eller ta emot en ekonomisk eller någon annan förmån, om detta kan försvaga förtroendet för honom eller Finlands Bank (lagen om Finlands Banks tjänstemän, 1166/1998, 12 §).

Med fördel avses varje gåva, gästfrihet eller annan förmån av ekonomiskt eller icke-ekonomiskt slag, som objektivt förbättrar mottagarens ekonomiska, rättsliga eller personliga situation och till vilken mottagaren inte är berättigad av några andra orsaker.

Tjänstemän får inte för egen del eller för någon annan person begära, acceptera eller ta emot en fördel, som på något sätt har ett samband med de uppgifter och skyldigheter som har ålagts dem. Undantag utgör fördelar vars värde inte överstiger vad som är sedvanligt eller försumbart. Gåvor vars värde inte överstiger 50 euro kan betraktas som tillåtna. Om det uppstår en situation där en gåva vars värde överstiger 50 euro inte kan avböjas, måste gåvan överlämnas till Finlands Bank. Gästfrihet som erbjuds i samband med ändamålsenliga möten i anslutning till arbetet kan i allmänhet accepteras, om den kan anses sedvanlig och skälig.

Fördelen får inte vara frekvent eller komma från samma källa. Fördelen får inte påverka eller ge sken av att påverka oavhängigheten och opartiskheten hos tjänstemannen. Sedvanliga fördelar som erbjuds vid samarbete med övriga centralbanker, myndigheter, Europeiska unionens organ eller internationella organisationer kan accepteras.

Direktionsmedlemmarna får ge gåvor som betalas av Finlands Bank till tredje man endast när det sker enligt allmän och vedertagen sed. Om en gåvas värde överstiger 150 euro, krävs direktionens godkännande.

Tjänstemän får varken bjuda varandra eller erbjuda varandra andra förmåner på Finlands Banks bekostnad, utom när det sker enligt uttryckligen godkänd praxis.

1.3 Inbjudningar och deltagande i evenemang som anordnas av utomstående

Under iakttagande av skyldigheten att respektera oavhängighetsprincipen och att undvika att intressekonflikter uppstår, får tjänstemän tacka ja till inbjudningar till konferenser, mottagningar eller kulturella evenemang samt även gästfrihet i lämpliga former i samband med detta, om deras deltagande i evenemanget är förenligt med deras uppgifter eller är i Finlands Banks intresse.

Huvudregeln är att Finlands Bank betalar tjänstemannens rese- och inkvarteringskostnader, om resan anses nödvändig. Tjänstemän får tacka ja till inbjudningar avseende evenemang med många olika deltagare. De får inte ta emot arvoden för föreläsningar och föredrag som de håller i egenskap av tjänstemän vid Finlands Bank.

Dessa regler ska också gälla för tjänstemännens make/maka om dessa också omfattas av inbjudan och deras deltagande står i överensstämmelse med internationellt vedertagen sedvänja och chefen godkänner deras deltagande.

1.4 Ersättning för aktiviteter som utförs i egenskap av privatperson

Tjänstemän får undervisa och bedriva akademisk verksamhet liksom annan verksamhet inom ramen för reglerna för bisysslor. De får ta emot betalning och ersättning för sådan verksamhet som utförs i egenskap av privatperson, om inte annat följer av lagstiftningen om Finlands Bank och förutsatt att denna betalning och ersättning står i rätt proportion till det arbete som utförts och att arvodet eller ersättningen är inom sedvanliga gränser. Sådan verksamhet är bland annat tidskriftsartiklar och föreläsningar, som har förberetts utanför arbetstiden.

Tjänstemän ska årligen rapportera sina bisysslor och erhållna arvoden till juridiska chefen.

Direktionsmedlemmarna ska årligen skriftligen informera den juridiska chefen om sådan verksamhet som de har bedrivit i egenskap av privatperson och sådan ersättning som erhållits för verksamheten.

1.5 Upphandling

Tjänstemän ska se till att upphandlingsförfaranden genomförs korrekt genom att iaktta objektivitet, neutralitet och rättvisa samt öppenhet i sitt agerande. Tjänstemännen bör avstå från erbjudna förmåner under upphandlingsförfarandet eller om den som erbjuder en fördel är någon annan potentiell leverantör.

1.6 Jäv

Jäviga tjänstemän får inte delta i ärendets beredning, föredragning eller beslut. Finlands Banks tjänstemän får inte behandla egna eller närståendes ärenden vid banken, framför allt inte om beslutet kan innebära särskild fördel eller skada för tjänstemannen själv eller någon närstående. De är jäviga att behandla ärenden som gäller ledning eller tillsyn av myndigheter eller verk där de eller närstående är medlemmar av direktionen eller andra organ. Tjänstemän är jäviga också om deras opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.

Med närstående avses personer enligt 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (423/2003). Jävsgrunderna anges i 28 § 1 mom. i förvaltningslagen.

2 Tystnadsplikt och allmänt förbud mot missbruk av insiderinformation

Enligt 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) får en tjänsteman inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel. Insiderinformation är också sekretessbelagd. I förteckningen över sekretessbelagda ärenden i 24 § i offentlighetslagen finns flera liknande uppgifter som bl.a. hänför sig till penning- och valutapolitik, finansmarknaden, marknadskurser samt företagshemligheter1.

För samtliga tjänstemän gäller förbud mot missbruk av insiderinformation2.

Förbudet mot missbruk av insiderinformation ska som ett minimikrav omfatta:

a) användning av insiderinformation för privata transaktioner för egen eller annans räkning
b) utlämnande av insiderinformation till annan person, utom om utlämnandet bara sker vid behov och inom ramen för fullgörandet av yrkesmässiga skyldigheter och
c) användning av insiderinformation för att rekommendera eller förmå andra personer att ingå privata finansiella transaktioner.

Ansvaret för efterlevnaden av reglerna ankommer på alla tjänstemän.

3 Insiderregler

3.1 Allmänt

Finlands Banks insiderreglering baserar sig på lagen om Finlands Banks tjänstemän, bankfullmäktiges föreskrift med stöd av lagen, Europeiska centralbankens riktlinje om principerna för Eurosystemets etiska

ramverk och dessa regler. Insiderregleringen gäller i huvudsak endast de tjänstemän vid Finlands Bank som definierats som personer med insiderinformation.

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän är direktionsmedlemmar, direktörer, avdelningschefer, enhetschefer samt direktionens rådgivare på basis av sin tjänsteställning personer med insiderinformation. Enligt bankfullmäktiges föreskrift med stöd av 6 § 2 och 6 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän hänför sig anmälningsskyldigheten till alla tjänster vid Finlands Bank där tjänstemännen annat än tillfälligt har tillgång till insiderinformation.

Finlands Banks avdelningar ska som personer med insiderinformation definiera de personer som utför Eurosystemets uppgifter eller andra uppgifter och som annat än tillfälligt har tillgång till insiderinformation. Den direktionsmedlem som ansvarar för juridiska frågor övervakar att de olika avdelningarna tillämpar enhetliga principer vid definitionen av personer med insiderinformation. Avdelningarna är skyldiga att meddela en person att han eller hon definierats vara en person med insiderinformation och skälen till det. Avdelningarna meddelar namnet på de personer som har tillgång till insiderinformation och skälen till att personen definierats som person med insiderinformation till insiderregistret, som förs av enheten för juridiska ärenden.

Bankens avdelningar ska säkerställa att tillgången till insiderinformation begränsas till sådana personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter (s.k. need to know basis-principen) och som definierats som personer med insiderinformation.

Med insiderinformation avses varje form av känslig marknadsinformation som rör utförandet av Eurosystemets uppgifter eller andra uppgifter som Finlands Bank tilldelats och som inte har offentliggjorts eller inte är tillgänglig för allmänheten.

Insiderinformation kan också vara annan känslig ekonomisk information som inte offentliggjorts. Enligt 6 § 2 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän kan uppgiften hänföra sig till sekretessbelagda uppgifter som gäller monetär politik, finansmarknaden, samhällsekonomisk statistik eller privata sammanslutningars ekonomiska ställning eller affärshemligheter.

Vid uppenbara intressekonflikter eller om det kan uppstå intressekonflikter rekommenderas det starkt att tjänstemännen ger en eller flera erkända kapitalförvaltare fullmakt att fritt placera deras tillgångar.

3.2 Insideranmälan

Utöver direktionsmedlem, direktör, avdelningschef, enhetschef och direktionens rådgivare är de tjänstemän som definierats som personer med insiderinformation skyldiga att göra insideranmälan.

Direktionsmedlemmarna ska årligen anmäla sina investeringstillgångar och ekonomiska åtaganden till bankfullmäktige. Anmälan lämnas till bankfullmäktiges sekreterare.

En person som utnämnts till vikarie för en anmälningsskyldig tjänsteman med insiderinformation eller som för viss tid sköter uppgifter som hör till en vakant tjänst är anmälningsskyldig under denna tid (6 § 3 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän). Om avdelningens/enhetens/kontorets anställda i sin helhet eller en bestämd tjänstemannagrupp på grundval av sina arbetsuppgifter har definierats som anmälningsskyldiga, uppstår anmälningsskyldighet för en tjänsteman som börjar arbeta i en sådan grupp. Anmälningsskyldigheten upphör när anställningsförhållandet löper ut eller tjänstemannen övergår till en tjänst som inte omfattas av anmälningsskyldigheten. Om en anmälningsskyldig tjänsteman är frånvarande från sina arbetsuppgifter i över ett år, t.ex. tjänstledig eller föräldraledig, upphör anmälningsskyldigheten när tjänstledigheten börjar och återgår till det normala när tjänstledigheten löper ut.

Finansinspektionen har sitt eget insidersystem och Finlands Banks insiderregler gäller inte Finansinspektionen3.

3.3 Specifika restriktioner för personer med insiderinformation

Tjänstemän vid Finlands Bank ska avhålla sig från alla affärer vid en tidpunkt då de har information om betydande ekonomisk-politiska åtgärder under beredning. De tjänstemän som anses ha tillgång till insiderinformation om ECB:s penningpolitik eller valutakurser, ska avhålla sig från investeringstransaktioner under de sju dagar som föregår ECB-rådets penningpolitiska sammanträde4

En privat finansiell transaktion ska anses vara kritisk om den har, eller kan uppfattas ha, ett nära samband med utförandet av Eurosystemets uppgifter. Kritiska finansiella transaktioner är förenade med nedan beskrivna restriktioner eller omfattas av anmälningsskyldigheten. Sådana kritiska finansiella transaktioner är:

a) transaktioner som avser aktier och obligationer som emitterats av finansiella företag som är etablerade i Europeiska unionen (med dessa jämställs också avkastningsandelar i kooperativa banker)
b) valutatransaktioner, transaktioner i guld, handel med värdepapper utgivna av den offentliga sektorn i euroområdet
c) kortfristig handel, dvs. det ska gå minst en månad mellan köp och försäljning eller försäljning och köp av samma finansiella instrument
d) transaktioner i derivat som hör samman med de finansiella instrument som anges ovan i punkterna a–c samt andelar i företag för kollektiva investeringar vars huvudsakliga syfte är att investera i sådana finansiella instrument.

Personer med insiderinformation ska avhålla sig från privata finansiella transaktioner som avser obligationer och aktier samt avkastningsandelar som emitterats av finansiella företag som är belägna i eller som etablerat filial i Europeiska unionen, derivatinstrument som hänför sig till sådana obligationer och aktier eller sammansatta instrument samt andelar i företag för kollektiva investeringar, om det huvudsakliga syftet med transaktionerna är att investera i ovan avsedda obligationer, aktier eller instrument.

Personer med insiderinformation omfattas av förbud mot kortfristig handel. Tiden mellan köp och försäljning eller försäljning och köp av samma slag av värdepapper eller annat finansiellt instrument ska vara minst en månad.

Om förvaltningen av de finansiella transaktionerna har uppdragits till en oberoende tredje part inom ramen för ett skriftligt förvaltningsavtal och med full befogenhet på så sätt att personen med insiderinformation varken direkt eller indirekt kan inverka på kapitalförvaltarens beslut avseende de finansiella transaktionerna, gäller restriktionerna inte den utomstående kapitalförvaltaren. Personer med insiderinformation ska anmäla förvaltningsavtalet och på begäran tillställa en kopia av det.

Det rekommenderas starkt att direktionsmedlemmarna ger en eller flera portföljförvaltare fullmakt att fritt placera deras tillgångar. Denna rekommendation gäller inte vanliga bankkonton och penningmarknadsfonder eller jämförbara instrument med kort löptid. Denna rekommendation påverkar inte möjligheten att då och då lösgöra medel för att köpa varor eller investera i fast egendom.

3.4 Innehållet i insideranmälan

Innehav i företag och annan betydande förmögenhet (bl.a. investeringstillgångar)

Tillgångar som ska anmälas är innehav i företag och annan betydande förmögenhet såsom investeringstillgångar. Anmälningsskyldigheten gäller både inhemska och utländska tillgångar.

Personer med insiderinformation ska anmäla värdepapper, såsom aktier och finansiella instrument som berättigar till dem (t.ex. konvertibler, teckningsrätter, optionsrätter, warranter, certifikat, futurer, terminer och övriga derivatinstrument), skuldinstrument, derivatinstrument, fondandelar, valutatransaktioner, transaktioner i guld, företagsinnehav samt investeringsbostäder och -fastigheter.

Personer med insiderinformation ska också anmäla andra finansiella instrument och investeringsinstrument, vilka uppenbarligen kunde användas för att utnyttja sekretessbelagda uppgifter I anslutning till räntebeslut, Eurosystemets finansiella beslut och investeringsbeslut och förändringar i valutornas värde.

Grundanmälan om investeringstillgångar ska göras när tillgångarnas sammanlagda marknadsvärde överstiger minimibeloppet för anmälan, 40 000 euro. Då ska alla investeringsinstrument anmälas (oavsett storleken per tillgångsslag). Efter det anmäls som årsanmälan före utgången av januari investeringstillgångarna oberoende av om det skett några förändringar i dem.

Även om det totala beloppet av den förmögenhet som ska anmälas inte skulle överskrida minimigränsen, ska personer med insiderinformation göra en handelsanmälan om alla enskilda förändringar i investeringstillgångarna (förvärv och överlåtelser), när förändringen i innehavet i respektive värdepapper är minst 5 000 euro. Beloppet gäller per bolag på så sätt att t.ex. aktier och relaterade derivatinstrument ska räknas samman. Om det sammanlagda beloppet av de förvärv och överlåtelser som gjorts under ett kalenderår inte uppgår till 5 000 euro, anmäls förändringarna i innehavet först i samband med årsanmälan och även då endast om det sammanlagda beloppet av företagsinnehaven och övrig förmögenhet som ska anmälas överstiger 40 000 euro.

I fråga om valutatransaktioner eller transaktioner i guld ska förändringarna emellertid anmälas utan dröjsmål, om transaktionen överstiger 10 000 euro under en kalendermånad. Anmälningsskyldigheten gäller inte köp eller försäljning av valuta t.ex. för en resa.

Investeringstillgångar som tillhör ett s.k. företag som står under bestämmande inflytande samt omyndig, vars intressebevakare tjänstemannen är (t.ex. minderårigt barn) ska anmälas, om ovan nämnda förutsättningar för anmälan av tillgångarna uppfylls för deras del ensamma eller tillsammans med tjänstemannens tillgångar.

En person med insiderinformation ska också med insideranmälan uppge näringsverksamhet samt eventuellt utövande av rörelse eller yrke. Näringsverksamhet samt utövande av rörelse eller yrke bildar oftast en sådan bisyssla vars innehav dessutom förutsätter antingen separat bisysslotillstånd av banken eller anmälan om bisyssla till banken.

Skulder, garantier och övriga ansvarsförbindelser

I fråga om ansvarsförbindelser ska grundanmälan göras om skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser när det kumulativa beloppet av dem överstiger 40 000 euro. Efter det uppges beloppet av ansvarsförbindelserna i samband med årsanmälan före utgången av januari.

Bisysslor

I 14 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän ingår bestämmelser om tjänstemans bisysslor och i 17 § i lagen om Finlands Bank bestämmelser om direktionsmedlemmars bisysslor.

Finlands Bank har antagit separata regler för personalens bisysslor.

Andra bindningar

Utöver bisysslor ska tjänstemannen lämna en redogörelse för sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten. I denna grupp anmäls bindningar till företag och sammanslutningar samt vissa personförhållanden.

Som bindning till ett företag eller någon annan sammanslutning anses bl.a. en sådan situation där tjänstemannen kan utöva bestämmande inflytande med stöd av röstmajoritet ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar (s.k. företag som står under bestämmande inflytande). Anmälan är inte beroende av företagets eller sammanslutningens juridiska karaktär, bransch eller storlek. Även verksamhet i ett företags eller någon annan sammanslutnings förvaltningsråd eller styrelse eller i egenskap av verkställande direktör, revisor samt bolagsman i öppet bolag och ansvarig bolagsman i kommanditbolag (s.k. företag som står under bestämmande inflytande) ska anmälas.

Dessutom ska tjänstemannen anmäla sådana släktskapsförhållanden och andra personförhållanden eller förhållanden till företag eller andra sammanslutningar som kan hindra tjänstemannen från att handlägga sekretessbelagda eller konfidentiella ärenden vid Finlands Bank.

3.5 Anmälningsskyldighet

En person med insiderinformation ska göra insideranmälan (grundanmälan) före utnämning till en tjänst eller utan dröjsmål efter att han eller hon definierats som en person med insiderinformation och införts i insiderregistret.

En tjänsteman ska utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i dem samt vid behov komplettera sin redogörelse. Förändringar anmäls med grundanmälan.

Årsanmälan ska göras före utgången av januari respektive år, även om det inte har inträffat några förändringar i de uppgifter som ska anmälas.

Försummelse av anmälningsskyldigheten strider mot tjänsteåliggandena.

3.6 Förvaltning och tillsyn

Befogenheterna i anslutning till förvaltningen av insidersystemet ankommer i bankfullmäktiges arbetsfördelning på den direktionsmedlem som har ansvaret för juridiska frågor. I ärenden av principiell betydelse ligger beslutanderätten hos direktionen som kollegium. Praktiska åtgärder, såsom mottagning av anmälningar, registrering, rådgivning och övervakning av att insiderreglerna efterlevs ankommer på den juridiska chefen. Direktionsmedlemmarnas anmälningar ges till bankfullmäktiges sekreterare och rapporteras årligen till bankfullmäktige. I fråga om personalens insidersystem rapporterar juridiska chefen till direktionen årligen om de tillsynsåtgärder som vidtagits och de viktigaste resultaten av dem.

Finlands Bank övervakar att insiderreglerna efterlevs och kan i anslutning till detta genomföra kontroller för att säkerställa att innehållet i de anmälningar som personer med insiderinformation lämnat uppfyller kraven. Tjänstemannen ska lämna uppgifter om omständigheterna i anslutning till redogörelsen när Finlands Bank begär det (6 § 4 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän).

Utöver vad som nämnts ovan tillämpas vid behov separata anvisningar om förfaranden för anmälan, redogörelse och rapportering av verksamhet som strider mot föreskrifter eller regler och av missbruk vid Finlands Bank samt om interna anmälningssystem.

4 Begränsningar vid utgången av en direktionsmedlems anställningsförhållande och ersättning för karensperiod

Direktionsmedlemmarna följer karensperioderna enligt uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken. Chefdirektören omfattas av karensperioden för ECB-rådets medlemmar, medan övriga direktionsmedlemmar omfattas av karensperioden för suppleanter.

Enligt bankfullmäktiges beslut av den 15 mars 2019 utbetalas till en direktionsmedlem från utgången av mandatperioden 60 % av månadslönen för en karensperiod som bestäms i enlighet med riktlinjerna i uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken. Om ersättningstagaren inleder ett nytt uppdrag under karensperioden, ska hen uppge sina förvärvsinkomster för att ha rätt till ersättningen. På ersättningen görs avdrag för andra förvärvsinkomster eller pensioner.

5 Rådgivare i etiska frågor

Om tveksamhet uppstår hur dessa regler ska tolkas, kan tjänstemannen konsultera rådgivaren i etiska frågor. Rådgivare i etiska frågor är juridiska chefen. Direktionens rådgivare i etiska frågor är bankfullmäktiges sekreterare.

 

1 En uppgift som omfattas av förbudet mot utnyttjande behöver inte konkret ha påverkat marknaden, utan straffbarhet uppstår redan vid utnyttjande av sådan information som uppenbarligen kan påverka marknaden. Gärningen är straffbar som ett tjänstebrott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen, såvida inte gärningen ska bestraffas enligt 38 kap. 1 eller 2 § (sekretessbrott eller -förseelse) eller strängare straff stadgas någon annanstans i lag.

2 Förordningen om marknadsmissbruk som träder i kraft den 3 juli 2016 förbjuder missbruk av insiderinformation. Den nya förordningen innebär ändringar i värdepappersmarknadslagen, där missbruk av insiderinformation redan nu är förbjudet för alla (14 kap 2 § i värdepappersmarknadslagen). I strafflagen föreskrivs straffbarhet gällande missbruk av insiderinformation som har samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel (51 kap. 1–2 §).

3 De anställda vid Finlands Banks interna revision har på grund av uppgifternas natur tillgång till sekretessbelagda uppgifter som gäller Finansinspektionens verksamhet. Därför är alla anställda vid den interna revisionen också personer med insiderinformation i Finansinspektionen. Detsamma gäller Finlands Banks tjänstemän som hör till Finansinspektionens direktion och personalen vid registraturen och posthanteringen.

4 På ECB:s webbplats fastställs varje år på förhand datumen för rådets penningpolitiska sammanträden www.ecb.europa.eu

Uppdaterad