Direktionen har antagit de etiska reglerna för Finlands Bank som träder i kraft den 1 juni 2023. De etiska reglerna ersätter de tidigare etiska reglerna för Finlands Bank som trädde i kraft den 1 juni 2016. Finansinspektionen har egna etiska anvisningar, som gäller för de anställda vid Finansinspektionen.

ECB-rådet antog den 2 november 2021 riktlinjen om principerna för Eurosystemets etiska ramverk ECB/2021/49 (omarbetning) ((EU) 2021/2253). De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra och följa denna riktlinje.

ECB:s riktlinje om principerna för det etiska ramverket ska tillämpas av Eurosystemets centralbanker när de utför Eurosystemets uppgifter. De regler som Eurosystemets centralbanker antar för att tillämpa denna riktlinje ska gälla för medlemmarna av deras organ och deras anställda. Eurosystemets centralbanker strävar efter att utsträcka reglerna att också gälla för alla personer som deltar i utförandet av centralbankens uppgifter men som inte är anställda av centralbankerna (bl.a. köptjänster och inhyrd arbetskraft).

ECB-rådet antog den 5 december 2018 en uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB som trädde i kraft den 1 januari 2019 och som ersattes med de uppdaterade anvisningarna som trädde i kraft den 1 januari 2023. Uppförandekoden tillämpas på medlemmarna och deras ersättare i ECB-rådet och tillsynsnämnden. Finlands Banks direktion fattade den 28 maj 2019 beslut om att uppförandekoden ska tillämpas på övriga direktionsmedlemmar till den del som anges i dessa regler.

Finlands Banks etiska regler tillämpas på Finlands Banks tjänstemän. I fråga om övriga personer som är anställda vid Finlands Bank avtalas separat om tillämpningen av dessa regler.

1 Allmänna principer

1.1 Oavhängighet och undvikande av intressekonflikter

Tjänstemän ska agera hederligt, oberoende, opartiskt, med respekt och utan hänsyn till sitt eget intresse. Tjänstemän ska undvika varje form av olämpliga beteenden eller trakasserier.

En tjänsteman förutsätts i all sin verksamhet avhålla sig från sådana sysslor som kan ge upphov till en intressekonflikt för Finlands Bank och skötseln av tjänstemannens tjänsteåligganden. Om det uppstår en intressekonflikt, ska chefen eller juridiska chefen underrättas om detta utan dröjsmål.

Med intressekonflikt avses en situation där personliga intressen kan påverka, eller förefalla påverka, en persons möjligheter att utför sina uppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt.

Med personligt intresse avses en förmån eller möjlig förmån, ekonomisk eller icke-ekonomisk, för tjänstemän eller deras närstående. Med närstående avses exempelvis personer som hör till en tjänstemans familjekrets eller i övrigt kan anses stå tjänstemannen nära1.

Den som söker till en tjänst eller uppgift hos banken ska meddela eventuella intressekonflikter under ansökningsprocessen. Den chef som sköter rekryteringen ska före utnämningen av en person bedöma om exempelvis kandidatens tidigare arbetsuppgifter, förmögenhet, privata verksamhet eller personliga förhållanden kan ge upphov till intressekonflikter med skötseln av tjänsteåligganden.

Dessutom ska tjänstemannen utan obefogat dröjsmål underrätta sin chef, om han eller hon valts till en ny arbetsuppgift och den nya arbetsuppgiften kan leda till en intressekonflikt eller om det under oavlönad tjänstledighet uppstår en intressekonflikt.

1.2 Gåva, annan fördel och gästfrihet

En tjänsteman får inte fordra, acceptera eller ta emot en ekonomisk eller någon annan fördel (i lagen: förmån), om detta kan försvaga förtroendet för honom eller Finlands Bank (lagen om Finlands Banks tjänstemän, 1166/1998, 12 §).

Med fördel avses en gåva, gästfrihet eller annan förmån av ekonomiskt eller icke-ekonomiskt slag som inte utgör någon överenskommen ersättning för tillhandahållna tjänster och till vilken mottagaren inte är berättigad av några andra orsaker.

Tjänstemän får inte för egen del eller för någon annan person begära, acceptera eller ta emot en fördel, som på något sätt har ett samband med deras tjänsteutövning.

Det finns vissa undantag från regeln att avstå från att ta emot fördelar:

 • Undantag vad gäller att avstå från att ta emot fördelar utgör fördelar vars värde inte överstiger vad som är sedvanligt eller försumbart. Gåvor vars värde inte överstiger 50 euro kan betraktas som tillåtna. Om det uppstår en sådan exceptionell situation där en gåva vars värde överstiger 50 euro inte kan avböjas, ska gåvan överlämnas till Finlands Bank.
 • Gästfrihet som erbjuds i samband med ändamålsenliga möten i anslutning till arbetet kan i allmänhet accepteras, om den kan anses sedvanlig och skälig.

Fördelen får inte vara frekvent eller komma från samma källa. Fördelen får inte påverka, eller ge sken av att påverka, oavhängigheten och opartiskheten hos tjänstemannen. Kontanter bör inte tas emot.

Sedvanliga fördelar som erbjuds vid samarbete med övriga centralbanker, nationella behöriga myndigheter, Europeiska unionens organ eller byråer, internationella organisationer, offentliga organ eller akademiska institutioner kan accepteras.

Direktionsmedlemmarna får ge gåvor som betalas av Finlands Bank till tredje man endast när det sker enligt allmän och vedertagen sed. Om en gåvas värde överstiger 150 euro, krävs direktionens godkännande.

Tjänstemän får varken bjuda varandra på traktering eller erbjuda varandra andra förmåner på Finlands Banks bekostnad, utom när det sker enligt uttryckligen anvisad praxis.

1.3 Inbjudningar och deltagande i evenemang som anordnas av utomstående

Under iakttagande av skyldigheten att respektera oavhängighetsprincipen och att undvika att intressekonflikter uppstår, får tjänstemän tacka ja till inbjudningar till konferenser, mottagningar eller kulturella evenemang samt även gästfrihet i samband med detta, om deras deltagande i evenemanget är förenligt med fullgörandet av deras skyldigheter eller är i Finlands Banks intresse.

Huvudregeln är att Finlands Bank betalar tjänstemannens rese- och inkvarteringskostnader, om resan anses nödvändig. Tjänstemän får tacka ja till inbjudningar avseende evenemang med många olika deltagare. De får inte ta emot arvoden för föreläsningar och föredrag som de håller i egenskap av tjänstemän vid Finlands Bank.

Dessa regler ska också gälla för tjänstemännens makar/makor, om dessa också omfattas av inbjudan och om deras deltagande står i överensstämmelse med internationellt vedertagen sedvänja och chefen godkänner deras deltagande.

1.4 Bisysslor och ersättning för aktiviteter som utförs i egenskap av privatperson

14 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän ingår bestämmelser om tjänstemans bisysslor och i 17 § i lagen om Finlands Bank bestämmelser om direktionsmedlemmars bisysslor.

Tjänstemän får undervisa och bedriva akademisk verksamhet liksom annan verksamhet inom ramen för reglerna för bisysslor. De får ta emot betalning och ersättning för sådan verksamhet som utförs i egenskap av privatperson, om inte annat följer av lagstiftningen om Finlands Bank och förutsatt att denna betalning och ersättning står i rätt proportion till det arbete som utförts och att arvodet eller ersättningen är inom sedvanliga gränser. Sådan verksamhet är bland annat att skriva tidskriftsartiklar och hålla föreläsningar, som har förberetts utanför arbetstiden.

Tjänstemän ska årligen rapportera sina bisysslor och erhållna arvoden till juridiska chefen.

Direktionsledamöterna informerar årligen skriftligen bankfullmäktiges sekreterare, som är direktionens rådgivare i etiska frågor, om sådan verksamhet som de utövat i egenskap av privatperson och den ersättning som erhållits för verksamheten.

1.5 Upphandling

Tjänstemän ska se till att upphandlingsförfaranden genomförs korrekt genom att iaktta principerna om likvärdighet, objektivitet och rättvisa samt genom att förfara öppet. Tjänstemännen bör under upphandlingsförfarandet avstå från erbjudna förmåner eller om den som erbjuder en fördel är någon annan potentiell leverantör eller tjänsteproducent.

1.6 Jäv

Jäviga tjänstemän får inte delta i ärendets beredning, föredragning eller beslut. Finlands Banks tjänstemän får inte behandla egna eller närståendes ärenden vid banken och inte heller sådana ärenden där avgörandet i ärendet kan medföra synnerlig nytta eller skada för tjänstemannen eller en närstående. En tjänsteman är jävig också om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne företräder eller biträder en part eller en person för vilken avgörandet i ärendet kan medföra synnerlig nytta eller skada. En tjänsteman är jävig att behandla ärenden som gäller styrningen eller övervakningen av ett ämbetsverk eller en inrättning, där tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne hör till direktionen eller något annat organ. En tjänsteman är jävig också om hans eller hennes opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.

Med närstående avses personer som anges i definitionen av jävsgrunder enligt 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003). Ställningen som närstående anses uppstå på basis av släktskapsförhållande men också i sådana situationer där personerna av någon annan orsak är särskilt närstående. Jävsgrunderna anges i 28 § 1 mom. i förvaltningslagen.2

2 Tystnadsplikt och allmänt förbud mot missbruk av sekretessbelagda uppgifter

Enligt 23 § i offentlighetslagen3 är det förbjudet att obehörigt avslöja sekretessbelagda uppgifter eller att använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Som missbruk av sekretessbelagda uppgifter anses bland annat:

a) användning av sekretessbelagda uppgifter för privata finansiella transaktioner för egen räkning eller för tredje parts räkning

b) röjande av sekretessbelagda uppgifter till andra personer, såvida inte röjandet av uppgifterna sker i samband med fullgörandet av arbetsuppgifter och baserat på behovet av information och

c) användning av sekretessbelagda uppgifter för att rekommendera eller förmå utomstående personer att ingå privata finansiella transaktioner.

Ansvaret för efterlevnaden av reglerna ankommer på alla tjänstemän.

Definition av begrepp:

Med 'privata finansiella transaktioner' avses i dessa regler förvärv, avyttring eller annan motsvarande frivillig rättshandling i samband med investering eller liknande verksamhet. I begreppet privat finansiell transaktion inkluderas inte anskaffning av sedvanliga konsumtions- eller sällanköpsvaror eller bostadsfastigheter eller motsvarande fastigheter för eget bruk eller för personer som hör till samma hushåll och inte heller sedvanliga förvärvs- eller kapitalinkomster. I begreppet ingår inte heller familje- och arvsrättsliga fång utan vederlag eller valutaaffärer som förutsätts vid resor.

Med 'sekretessbelagda uppgifter' avses uppgifter som en person fått kännedom om som anställd hos Finlands Bank eller i samband med skötseln av bankens uppgifter och som enligt offentlighetslagen, någon annan lag eller bestämmelse som en myndighet utfärdat med stöd av lag är sekretessbelagda. I förteckningen i 24 § i offentlighetslagen definieras sekretessbelagda handlingar och de hänför sig bl.a. till penning- och valutapolitiken, finansmarknaden, marknadskurser, säkerhetsarrangemang, beredskap för undantagsförhållanden och företagshemligheter.

Med stöd av 24 § 1 mom. 2 punkten i offentlighetslagen är också sådan information sekretessbelagd som rör fullgörandet av Eurosystemets uppgifter genom centralbankerna i Eurosystemet och som inte har offentliggjorts (s.k. icke-offentlig information, artikel 2.4 i ECB:s riktlinje (ECB/2021/49)).

3 Insiderregler

3.1 Allmänt

Personer som hör till den inre kretsen vid Finlands Bank

Till den inre kretsen vid Finlands Bank hör:

(1) på basis av sin tjänsteställning direktionsmedlemmar, direktörer, avdelningschefer, enhetschefer och direktionens rådgivare samt personer som sköter dessa uppgifter i tjänsteförhållande (6 § 1 och 3 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998)

(2) personer som i sina tjänsteuppdrag annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda uppgifter som gäller monetär politik, finansmarknaden, samhällsekonomisk statistik eller privata sammanslutningars ekonomiska ställning eller affärshemligheter samt personer som sköter sådana uppgifter i tjänsteförhållande (6 § 2 och 3 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän).

Bankfullmäktige har meddelat en föreskrift om de tjänster som avses i punkt 2.

Enligt artikel 11.1 i ECB:s riktlinje (ECB/2021/49) hör personer som vid utförandet av Eurosystemets uppgifter har tillgång till känslig marknadsinformation, på annat sätt än på engångsbasis, till Finlands Banks inre krets antingen med stöd av sin tjänsteställning eller sina uppgifter. Med känslig marknadsinformation avses icke-offentlig information av ett specifikt slag vars offentliggörande sannolikt kommer att ha en väsentlig effekt för tillgångspriser eller noteringar på finansmarknaderna.

Finlands Banks avdelningar ska som personer med insiderinformation definiera de personer som utför Eurosystemets uppgifter eller andra uppgifter och som annat än tillfälligt har tillgång till insiderinformation. Den direktionsmedlem som ansvarar för juridiska frågor övervakar att de olika avdelningarna tillämpar enhetliga principer vid definitionen av personer med insiderinformation. Avdelningarna är skyldiga att meddela en person att han eller hon definierats vara en person med insiderinformation och skälen till det. Avdelningarna meddelar den juridiska enheten namnet på de personer som har tillgång till insiderinformation och motiveringen till varför de definieras som personer med insiderinformation.

Bankens avdelningar ska säkerställa att tillgången till insiderinformation begränsas till sådana personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter (s.k. need to know basis-principen) och som definierats som personer med insiderinformation.

Begreppet insiderinformation i Finlands Banks etiska regler

Bankens anställda får i samband med sina uppgifter tillgång till information som inte är allmänt tillgänglig. Informationen kan vara sekretessbelagd eller dess användning kan vara begränsad av andra orsaker. I dessa regler avses med insiderinformation all form av känslig marknadsinformation eller sekretessbelagda uppgifter som inte har offentliggjorts eller som allmänheten inte har tillgång till. Insiderinformationen kan hänföra sig till utförandet av Eurosystemets uppgifter eller andra uppgifter som tilldelats Finlands Bank.

Insiderinformation kan också vara annan känslig ekonomisk information som inte har offentliggjorts, såsom:

 • uppgifter som gäller monetär politik, finansmarknaden, samhällsekonomisk statistik eller privata sammanslutningars ekonomiska ställning eller affärshemligheter (6 § 2 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän)
 • icke-offentlig information, såsom information som rör fullgörandet av Eurosystemets uppgifter genom centralbankerna i Eurosystemet och som inte har offentliggjorts (ECB:s riktlinje (ECB/2021/49), artikel 2.4).

Utöver den definition av insiderinformation som används i dessa etiska regler för Finlands Bank innehåller marknadsmissbruksförordningen ((EU) 596/2014) insiderbestämmelser. Förordningen definierar vad som avses med insiderinformation och förbjuder missbruk av insiderinformation. Bestämmelser om missbruk finns i 51 kap. i strafflagen (39/1889).

3.2 Specifika restriktioner för personer som hör till den inre kretsen vid Finlands Bank

Allmänna principer gällande privata finansiella transaktioner

Personer som hör till den inre kretsen ska iaktta försiktighet och disciplin vid genomförandet av privata finansiella transaktioner för egen eller tredje parts räkning. Personer som hör till den inre kretsen ska också iaktta en medellång eller lång investeringshorisont. Begreppet privat finansiell transaktion definieras ovan i avsnitt 2 i dessa regler.

Personer som hör till den inre kretsen vid Finlands Bank ska avhålla sig från alla transaktioner med finansiella instrument vid en tidpunkt då de har information om betydande ekonomisk-politiska åtgärder under beredning. Dessutom ska de personer som hör till den inre kretsen vid Finlands Bank och som anses ha tillgång till insiderinformation om ECB:s penningpolitik eller valutakurser avhålla sig från transaktioner med finansiella instrument under de sju dagar som föregår ECB-rådets penningpolitiska sammanträde4.

Definition av finansiellt instrument

Med finansiellt instrument avses i dessa regler i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) definierade finansiella instrument. Finansiella instrument är bl.a. aktier, obligationer, vissa andra värdepapper, fondandelar och derivatinstrument.

Specifika restriktioner för kritiska privata finansiella transaktioner

En privat finansiell transaktion ska anses vara kritisk om den har, eller kan förefalla ha, ett nära samband med fullgörandet av Eurosystemets uppgifter.

Personer som hör till den inre kretsen ska avhålla sig från kritiska privata finansiella transaktioner i följande:

a) aktier och skuldförbindelser som emitterats av en reglerad enhet,

b) derivat avseende aktier och skuldförbindelser som emitterats av en reglerad enhet,

c) andelar i företag för kollektiva investeringar vars investeringspolicy uttryckligen och uteslutande är inriktad på reglerade enheter.

Med reglerad enhet avses enheter som står under ECB:s tillsyn och ECB:s penningpolitiska motparter. Reglerade enheter är:

a) banker (kreditinstitut) och andra enheter som tar emot insättningar, med undantag av centralbanker, samt utgivare av elektroniska pengar

b) banker som bedriver investeringsverksamhet

c) avvecklingssystem för värdepapper, centrala motparter, operatörer av värdepapperscentraler (t.ex. Euroclear Finland), operatörer av betalningssystem- och kortbetalningssystem

d) kritiska tjänsteleverantörer av finansmarknadsinfrastruktur som övervakas direkt av Eurosystemet i enlighet med Eurosystemets tillsynsram.5

Personer som hör till den inre kretsen omfattas av begränsningar avseende kortfristig handel. Tiden mellan köp och försäljning eller försäljning och köp av samma slag av värdepapper eller andra finansiella instrument ska vara minst 90 dagar.

Personer som hör till den inre kretsen får behålla sådana finansiella instrument som hänför sig till kritiska privata finansiella transaktioner och som de innehar när de börjar i en uppgift som innebär att de får tillgång till insiderinformation (s.k. gamla innehav), förutsatt att innehavet av dessa finansiella instrument inte ger upphov till uppenbara intressekonflikter.

Avtal om diskretionär kapitalförvaltning

Om en person som hör till den inre kretsen har uppenbara intressekonflikter eller om det kan uppstå intressekonflikter, rekommenderas det starkt att personen ger en eller flera erkända kapitalförvaltare fullmakt att fritt förvalta sina investeringar.

Om förvaltningen av de finansiella transaktionerna har getts i uppdrag till en oberoende tredje part inom ramen för ett skriftligt kapitalförvaltningsavtal och med full befogenhet på så sätt att personen med insiderinformation varken direkt eller indirekt kan inverka på kapitalförvaltarens beslut avseende de finansiella transaktionerna, gäller restriktionerna inte den utomstående kapitalförvaltaren. Personer som hör till den inre kretsen ska anmäla kapitalförvaltningsavtalet och på begäran lämna in en kopia av det.

Det rekommenderas starkt att direktionsmedlemmarna ger en eller flera portföljförvaltare fullmakt att fritt förvalta deras investeringar. Utan hinder av denna rekommendation kan direktionsmedlemmarna sätta in sina tillgångar på vanliga bankkonton eller investera dem i penningmarknadsfonder eller motsvarande instrument med kort löptid. Denna rekommendation påverkar inte möjligheten att då och då lösgöra medel för att köpa varor eller investera i fast egendom.

3.3 Skyldighet att göra insideranmälan

Skyldigheten att göra insideranmälan gäller personer som hör till Finlands Banks inre krets på det sätt som beskrivs i punkt 3.1. Bankfullmäktige har meddelat en föreskrift om den anmälan som avses i 6 § 1 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän.

Direktionsmedlemmarna gör sin insideranmälan till bankfullmäktige årligen. Anmälningarna behandlas av bankfullmäktiges sekreterare. Övriga personer som hör till den inre kretsen gör insideranmälan till insidersystemet.

En person som utnämnts till vikarie för en anmälningsskyldig tjänsteman med insiderinformation eller som för viss tid sköter uppgifter som hör till en vakant tjänst är anmälningsskyldig under denna tid (6 § 3 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän). Om avdelningens/enhetens/kontorets tjänstemän i sin helhet eller en bestämd tjänstemannagrupp på grundval av sina arbetsuppgifter har definierats som anmälningsskyldiga, uppstår anmälningsskyldighet för en tjänsteman som börjar arbeta i en sådan grupp. Anmälningsskyldigheten upphör när anställningsförhållandet upphör eller tjänstemannen övergår till andra uppgifter. Om en anmälningsskyldig är frånvarande från sina arbetsuppgifter och inte har tillgång till Finlands Banks system (t.ex. tjänstledig eller föräldraledig), upphör anmälningsskyldigheten när tjänstledigheten börjar och fortsätter när tjänstledigheten löper ut.

Finansinspektionen har sitt eget insidersystem och Finlands Banks insiderregler gäller inte Finansinspektionen.

3.4 Innehållet i insideranmälan

Innehav i företag och andra betydande tillgångar

Anmälan om tillgångar

Tillgångar som ska anmälas är innehav i företag och annan betydande förmögenhet, såsom inhemska och utländska investeringstillgångar.

Personer som hör till den inre kretsen ska anmäla följande tillgångsslag:

 • finansiella instrument, såsom aktier och finansiella instrument som berättigar till dem, exempelvis:
  • konvertibler
  • teckningsrätter
  • optionsrätter
  • warranter
  • certifikat
  • futurer
  • terminer
  • övriga derivatinstrument
 • skuldinstrument
 • derivatinstrument
 • fondandelar
 • utländsk valuta
 • guld
 • företagsinnehav
 • investeringsbostäder och investeringsfastigheter.

Vid anmälan om ovannämnda tillgångsslag ska uppmärksamhet fästas vid att anmälan innehåller:

 • statliga skuldinstrument från euroområdet
 • aktier och skuldinstrument som emitterats av försäkringsbolag samt
 • aktier och skuldinstrument som emitterats av oreglerade enheter och som köpts av Eurosystemets centralbanker inom ramen för ECB:s program för köp av tillgångar.

En person med insiderinformation behöver inte anmäla:

 • insättningar
 • bostad och sommarstuga eller andelar i dem som är huvudsakligen i eget bruk.

Personer som hör till den inre kretsen ska också anmäla andra finansiella instrument, vilka uppenbarligen kunde användas för att utnyttja sekretessbelagda uppgifter i anslutning till räntebeslut, Eurosystemets finansiella beslut och investeringsbeslut och förändringar i valutornas värde.

Grundanmälan ska göras när de anmälningspliktiga tillgångarnas sammanlagda marknadsvärde överstiger 40 000 euro. Då ska alla ovannämnda tillgångsposter anmälas oavsett storleken per tillgångsslag. Efter det anmäls tillgångar som omfattas av anmälningsskyldigheten som årsanmälan före utgången av januari, oberoende av om det skett några förändringar i tillgångarna.

Handelsanmälan

Även om det totala beloppet av de tillgångar som ska anmälas inte skulle överskrida minimigränsen på 40 000 euro, ska personer som hör till den inre kretsen göra en handelsanmälan om alla enskilda transaktioner/förändringar i tillgångarna, när de sammanlagda transaktionerna för respektive tillgångsslag under ett kalenderår överstiger 5 000 euro. Beloppet beräknas för finansiella instrument per värdepapper/bolag på så sätt att t.ex. aktier och relaterade derivatinstrument räknas samman.

Om det sammanlagda beloppet av transaktionerna för respektive tillgångsslag under ett kalenderår inte uppgår till 5 000 euro, varvid ingen handelsanmälan behöver göras, anmäls förändringarna i innehavet först i samband med årsanmälan och även då endast om beloppet av företagsinnehav och investeringsinstrument som ska anmälas sammanlagt överstiger 40 000 euro.

I fråga om valutatransaktioner eller transaktioner i guld ska förändringarna anmälas med en handelsanmälan utan dröjsmål, om transaktionen överstiger 10 000 euro under en kalendermånad. Anmälningsskyldigheten gäller inte köp eller försäljning av valuta t.ex. för en resa.

Anmälan om tillgångar som tillhör ett företag som står under bestämmande inflytande samt intressebevakare

En person med insiderinformation ska anmäla investeringstillgångar som tillhör ett s.k. företag som står under bestämmande inflytande samt omyndig, vars intressebevakare personen är (t.ex. minderårigt barn eller äldre släkting), om ovannämnda förutsättningar för anmälan av tillgångarna uppfylls för deras del ensamma eller tillsammans med personens tillgångar.

Med företag som står under bestämmande inflytande avses ett företag, där personen med insiderinformation kan utöva bestämmande inflytande med stöd av röstmajoritet ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar. Som familjemedlemmar betraktas här i 1 kap. 11 § 1 mom. 3 punkten i aktiebolagslagen (624/2006) avsedda familjemedlemmar: make, maka eller sambo som bor i samma hushåll som personen i fråga, egna eller makens eller makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar och far- eller morföräldrar.

Skulder, garantier och övriga ansvarsförbindelser

I fråga om ansvarsförbindelser ska en person med insiderinformation göra grundanmälan om skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser när det kumulativa beloppet av dem överstiger 40 000 euro. Efter det uppges beloppet av ansvarsförbindelserna i samband med årsanmälan före utgången av januari. En person med insiderinformation behöver emellertid inte anmäla sedvanliga kreditkortsskulder.

Näringsverksamhet samt utövande av rörelse eller yrke

En person med insiderinformation ska med insideranmälan uppge näringsverksamhet samt eventuellt utövande av rörelse eller yrke. Näringsverksamhet samt utövande av rörelse eller yrke bildar oftast en sådan bisyssla vars innehav dessutom förutsätter antingen separat bisysslotillstånd av banken eller anmälan om bisyssla till banken.

Bisysslor

Personer som hör till den inre kretsen ska anmäla sådana bisysslor som avses i punkt 1.4 i dessa regler också i insideranmälan.

Andra bindningar

Utöver bisysslor ska personer som hör till den inre kretsen lämna en redogörelse för sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som ankommer på honom eller henne. I denna grupp anmäls bindningar till företag och sammanslutningar samt vissa personförhållanden.

Som bindning till ett företag eller någon annan sammanslutning anses bl.a. en sådan situation där personen med insiderinformation kan utöva bestämmande inflytande med stöd av röstmajoritet ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar (s.k. företag som står under bestämmande inflytande). Som familjemedlemmar betraktas här i 1 kap. 11 § 1 mom. 3 punkten i aktiebolagslagen (624/2006) avsedda familjemedlemmar: make, maka eller sambo som bor i samma hushåll som personen i fråga, egna eller makens eller makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar och far- eller morföräldrar. Anmälan är inte beroende av företagets eller sammanslutningens juridiska karaktär, bransch eller storlek. Även verksamhet i ett företags eller någon annan sammanslutnings förvaltningsråd eller styrelse eller i egenskap av verkställande direktör, revisor samt bolagsman i öppet bolag och ansvarig bolagsman i kommanditbolag (s.k. företag som står under bestämmande inflytande) ska anmälas, förutom om det är fråga om bostadsbolag, ömsesidigt fastighetsbolag eller förening eller samfund med karaktär av fritidsverksamhet.

Dessutom ska en person med insiderinformation anmäla sådana släktskapsförhållanden och andra personförhållanden eller förhållanden till företag eller andra sammanslutningar som kan hindra personen från att handlägga sekretessbelagda eller konfidentiella ärenden vid Finlands Bank.

3.5 Anmälningssätt

En person med insiderinformation ska göra insideranmälan (grundanmälan) före utnämning till en tjänst eller utan dröjsmål efter att han eller hon definierats som en person med insiderinformation och införts i insiderregistret.

En person som hör till den inre kretsen ska utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i dem samt vid behov komplettera sin redogörelse. Förändringar anmäls med grundanmälan.

Årsanmälan ska göras före utgången av januari respektive år, även om det inte har inträffat några förändringar i de uppgifter som ska anmälas.

Försummelse av anmälningsskyldigheten strider mot tjänsteåliggandena.

3.6 Förvaltning och tillsyn

Befogenheterna i anslutning till förvaltningen av insidersystemet ankommer i direktionens arbetsfördelning på den direktionsmedlem som har ansvaret för juridiska frågor. I ärenden av principiell betydelse ligger beslutanderätten hos direktionen som kollegium. Praktiska åtgärder, såsom mottagning och hantering av anmälningar, rådgivning och övervakning av att insiderreglerna efterlevs ankommer på juridiska enheten och den chefen för juridiska enheten. Direktionsmedlemmarnas anmälningar ges till bankfullmäktiges sekreterare och rapporteras årligen till bankfullmäktige. I fråga om personalens insidersystem rapporterar juridiska chefen till direktionen årligen om de tillsynsåtgärder som vidtagits och de viktigaste resultaten av dem.

Finlands Bank har en compliance-funktion, vars uppgift bl.a. är att säkerställa att verksamheten är etisk och att reglerna följs. Finlands Bank övervakar att insiderreglerna efterlevs och kan i anslutning till detta genomföra kontroller för att säkerställa att innehållet i de anmälningar som personer som hör till den inre kretsen lämnat uppfyller kraven. En person som hör till den inre kretsen ska lämna uppgifter om omständigheterna i anslutning till redogörelsen när Finlands Bank begär det (6 § 4 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän).

Utöver vad som nämnts ovan tillämpas vid behov separata anvisningar om förfaranden för anmälan, redogörelse och rapportering av verksamhet som strider mot föreskrifter eller regler och av missbruk vid Finlands Bank samt interna anmälningssystem.

4 Begränsningar vid utgången av en direktionsmedlems anställningsförhållande och ersättning för karensperiod

Direktionsmedlemmarna följer karensperioderna enligt uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken. Chefdirektören omfattas av karensperioden för ECB-rådets medlemmar, medan övriga direktionsmedlemmar omfattas av karensperioden för suppleanter.

Enligt bankfullmäktiges beslut av den 15 mars 2019 utbetalas till en direktionsmedlem från utgången av mandatperioden 60 % av månadslönen för en karensperiod som bestäms i enlighet med riktlinjerna i uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken. Om ersättningstagaren inleder ett nytt uppdrag under karensperioden, ska han eller hon uppge sina förvärvsinkomster för att ha rätt till ersättningen. På ersättningen görs avdrag för andra förvärvsinkomster eller pensioner.

5 Rådgivare i etiska frågor

Om tveksamhet uppstår hur dessa regler ska tolkas, kan tjänstemannen konsultera rådgivaren i etiska frågor. Rådgivare i etiska frågor är juridiska chefen. Direktionens rådgivare i etiska frågor är bankfullmäktiges sekreterare.

6 Rapportering till ECB om brott mot de etiska reglerna

I enlighet med artikel 14.3 i Europeiska centralbankens riktlinje om principerna för Eurosystemets etiska ramverk (EU) 2021/2253 ska juridiska chefen, efter att ha informerat den direktionsmedlem som ansvarar för juridiska frågor, utan onödigt dröjsmål rapportera alla viktiga händelser som rör brott mot de interna regler som genomför nämnda riktlinje till ECB-rådet via kommittén för organisationsutveckling och ECB:s direktion, och samtidigt också informera ECB:s revisionskommitté och kommittén för etik- och regelefterlevnad (ECC).

 

1 Enligt artikel 11.10 i ECB:s riktlinje (ECB/2021/49) avses med närstående åtminstone familjemedlemmar (föräldrar, barn, bror eller syster), make/maka eller partner. I förvaltningslagen (434/2003) är gruppen av personer som definieras som närstående mer omfattande och kan också utsträcka sig utanför släktingar och familjekrets.

2 Ordalydelsen i definitionen av närstående i ECB:s riktlinje (ECB/2021/49) som anges i samband med punkt 1.1 avviker från ordalydelsen i förvaltningslagen, men vid bedömningen av jäv är förvaltningslagen den avgörande författningen.

3 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

4 På ECB:s webbplats fastställs varje år på förhand datumen för rådets penningpolitiska sammanträden, www.ecb.europa.eu.

5 ECB:s riktlinje om principerna för Eurosystemets etiska ramverk (omarbetning) (ECB/2021/49) artikel 2.8: I denna riktlinje gäller följande definitioner för ’enhet som står under tillsyn’:

a) ett monetärt finansinstitut (MFI) enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/379 (ECB/2021/2) (6), men exklusive penningmarknadsfonder

b) ett kreditinstitut som är icke-MFI enligt definitionen i artikel 2.4 i Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/379 (ECB/2021/2)

c) ett avvecklingssystem för värdepapper enligt definitionen i artikel 2.1.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (7), en central motpart enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (8), en operatör av en värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr 909/2014, en operatör av ett betalningssystem enligt definitionen i artikel 2.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 795/2014 (ECB/2014/28) (9), en operatör av ett betalningssystem eller ett kortbetalningssystem som omfattas av Eurosystemets tillsynsram (10), eller ECB:s reviderade ramverk för tillsyn över massbetalningssystem (11) (nedan gemensamt kallade godkänd finansmarknadsinfrastruktur)

d) en kritisk tjänsteleverantör av godkänd finansmarknadsinfrastruktur som övervakas direkt av Eurosystemet i enlighet med Eurosystemets tillsynsram.

Uppdaterad