Banken uppmuntrar sina medarbetare till att väga in miljöhänsyn i sitt handlande. Tjänste- och produktleverantörer förutsätts förbinda sig till projektspecifika miljömål. Bankens mål är att minska verksamhetens miljöpåverkan och utsläppsmängden, som årligen rapporteras i årsberättelsen.1

Miljöpåverkan av verksamheten på Finlands Bank och Finansinspektionen, som verkar i anslutning till Finlands Bank, hanteras sedan 2010 i enlighet med kriterierna för EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS). Härigenom beaktas miljöhänsynen systematiskt i verksamheten och verksamhetsplaneringen. Målet är att fortlöpande utveckla miljövården och öka energi- och materialeffektiviteten i centralbankens funktioner.

kestävä rahoitus

Finlands Banks mål att vara en av de effektivaste centralbankerna inom EU bidrar till hållbara insatser för miljöeffektivitet. Finlands Bank har rationaliserat kontantförsörjningslogistiken genom att centralisera sedelsorteringen och ökat den lokala cirkulationen av sedlar med hjälp av kontantförsörjningsbolag. I takt med att elektroniska betalningar blir allt vanligare minskar i sin tur behovet av kontanttransporter och kontanthantering. Kontantförsörjning är fysisk operativ verksamhet och förändrade rutiner och vanor innebär samtidigt en lägre miljöpåverkan.

Finlands Bank följer upp miljöpåverkan av sin verksamhet med ett mätetal som är relaterat till verksamhetskostnaderna och fångar upp utsläpp av växthusgaser från energiförbrukning, trafik, inköp och avfall. För den största miljöbelastningen står fastigheter, kontantförsörjning och resor. Banken har lyckats minska utsläppen genom att ändra sina rutiner och ta i bruk ny teknik. Utsläppen har inte kompenserats genom förvärv av utsläppsminskningsenheter.

Finlands Bank deltar i miljösamarbete med andra europeiska centralbanker. Nätverket utbyter erfarenheter om bästa praxis och tar sig tillsammans an utmaningar som är specifika för centralbanker.

kaupunkisiluetti