KRÄVER IBRUKTAGNINGEN AV DET NYA DATAINSAMLINGSSYSTEMET ÅTGÄRDER AV RAPPORTÖRERNA I FRÅGA OM MIGRATIONEN ELLER ÖVERFÖR FINLANDS BANK GAMLA RAPPORTVERSIONER TILL DET NYA SYSTEMET? 

Nej, det kräver inga åtgärder. Gamla rapporter överförs inte till det nya systemet. Om rapportören har behov av gamla rapporter som lämnats in via DCS2-tjänsten, kan de skickas på begäran.

Kan Finlands Bank ge Suomi.fi-fullmakter på rapportörens vägnar manuellt?

Fullmakterna ska beviljas av en person i företaget med namnteckningsrätt. Finlands Bank kan inte ge fullmakter på rapportörens vägnar.

Om användaren redan har Suomi.fi -fullmakter till Finlands Bank datainsamlingar, krävs det några åtgärder av användaren för att fullmakterna ska överföras till det nya rapporteringssystemet?

Nej, inga åtgärder krävs. Gällande fullmakter fungerar också i det nya systemet.