KRÄVER IBRUKTAGNINGEN AV DET NYA DATAINSAMLINGSSYSTEMET ÅTGÄRDER AV RAPPORTÖRERNA I FRÅGA OM MIGRATIONEN ELLER ÖVERFÖR FINLANDS BANK GAMLA RAPPORTVERSIONER TILL DET NYA SYSTEMET? 

Nej, det kräver inga åtgärder. Gamla rapporter överförs inte till det nya systemet. Om rapportören har behov av gamla rapporter som lämnats in via DCS2-tjänsten, kan de skickas på begäran.