Finlands Bank är en självständig offentligrättslig institution som finansierar sig med intäkterna från sin egen verksamhet. Som centralbank får banken inkomster bl.a. från den finansiella tillgångsförvaltningen och sedelutgivningen.

Enligt 21 § i lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan bankfullmäktige dock besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.