Tillsammans med Finansinspektionen deltar Finlands Bank i arbetet i Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB) och i dess rådgivande tekniska kommitté. Europeiska systemrisknämnden övervakar den finansiella stabiliteten inom EU.
 
Finlands Bank är också företrädd i tillsynsnämnden för Europeiska bankunionens gemensamma tillsynsmekanism (Single Supervisory Mechanism, SSM). Den gemensamma tillsynsmekanismen inrättades i anslutning till ECB och den inledde sin verksamhet i november 2014. Den gemensamma tillsynsmekanismen ansvarar tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna för tillsynen av bankerna i de länder som hör till bankunionen.
 
Finlands Bank deltar dessutom i Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA) arbete. Bankmyndigheten ska säkerställa att tillsynen över och regleringen av bankerna i EU är effektiv och enhetlig samt befästa den internationella samordningen av tillsynen, bl.a. genom att upprätta standarder för reglering och tillsyn och genom att medla och lösa meningsskiljaktigheter mellan de behöriga nationella myndigheterna.
 
Utöver dessa deltar Finlands Bank i stabilitetskommitténs (Financial Stability Committee) arbete i likhet med de andra centralbankerna i Eurosystemet. En företrädare för Finlands Bank medverkar likaså i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee).
 
Finlands Bank är företrädd i Europeiska centralbankssystemets (ECBS) kommitté för betalnings- och avvecklingssystem samt dess arbetsgrupper.
 
Eurosystemet spelar en framträdande roll som främjare av den finansiella stabiliteten i euroområdet. ECB och de nationella centralbankerna sörjer för övervakningen (oversight) av betalnings- och avvecklingssystemen. Varje centralbank tar hand om övervakningen av de nationella systemen i enlighet med de gemensamma riktlinjer som dragits upp inom Eurosystemet.
 
Finlands Bank samarbetar också aktivt med centralbankerna i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Vid samarbetsmötena behandlas den finansiella stabiliteten, integrationen och infrastrukturen. Dessutom utvecklar de nordiska centralbankerna gemensamt krishanteringen och uppgörandet av stabilitetsanalyser.
 
Andra internationella forum där Finlands Bank medverkar i samarbetet kring den finansiella stabiliteten är Internationella regleringsbanken (BIS), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken.