Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan kanssa Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board, ESRB) ja sen neuvoa-antavan teknisen komitean työskentelyyn. Järjestelmäriskikomitea vastaa EU:n rahoitusjärjestelmän makrovakauden valvonnasta.
 
Suomen Pankilla on edustaja myös Euroopan pankkiunionin yhteisen valvontamekanismin (Single Supervisory Mechanism, SSM) valvontaelimessä ja yhteinen valvontamekanismi perustettiin EKP:n yhteyteen, ja SSM aloitti toimintansa marraskuussa 2014. Yhteinen valvontamekanismi vastaa pankkiunioniin kuuluvien maiden pankkien valvonnasta yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.
 
Suomen Pankki osallistuu lisäksi Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) työskentelyyn. Pankkiviranomaisen tehtävänä on varmistaa tehokas ja yhdenmukainen pankkien valvonta ja sääntely EU:ssa sekä lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia muun muassa antamalla sääntely- ja valvontastandardeja sekä sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä.
 
Näiden lisäksi Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän rahoitusvakauskomitean (Financial Stability Committee) työhön muiden eurojärjestelmän keskuspankkien tavoin. Niin ikään Suomen Pankin edustaja osallistuu EU:n talous- ja rahoituskomitean (Economic and Financial Committee) työskentelyyn. Suomen Pankin edustajat osallistuvat EKPJ:n maksu- ja selvitysjärjestelmäasioita käsittelevän komitean ja sen työryhmien työskentelyyn.
 
Eurojärjestelmällä on merkittävä rooli euroalueen rahoitusjärjestelmän vakauden edistäjänä. EKP ja kansalliset keskuspankit huolehtivat maksu- ja selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta (oversight). Jokainen keskuspankki huolehtii kansallisten järjestelmien yleisvalvonnasta eurojärjestelmässä sovittujen yhteisten suuntaviivojen mukaisesti. 
 
Suomen Pankilla on runsaasti yhteistyötä myös Pohjoismaiden ja Baltian keskuspankkien kanssa. Yhteistyökokouksissa käsitellään rahoitusmarkkinoiden vakautta, integraatiota ja infrastruktuurikysymyksiä. Lisäksi pohjoismaisten keskuspankkien kesken kehitetään kriisienhallintaa ja yhteisten vakausanalyysien tekemistä.

Muita kansainvälisiä foorumeita, joilla Suomen Pankki osallistuu kansainväliseen rahoitusvakaustyöskentelyyn, ovat Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) sekä Maailmanpankki.