Nämä sivut sisältävät tietoja Suomen rahalaitosten myöntämistä lainoista, niiden vastaanottamista talletuksista sekä näiden koroista. Lisäksi esitetään tietoja rahalaitosten yhteenlasketusta taseesta sekä euroalueen rahamääriin sisältyvistä Suomen rahalaitosten eristä. Tiedot kerätään kuukausittain suoraan rahalaitoksilta, joita ovat Suomen Pankki, talletuspankit, muut luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot.

Kotitalouksien ja yritysten euromääräiset laina- ja talletustiedot esitetään yksityiskohtaisesti. Kantatietojen lisäksi esitetään virtatietoja ja näistä lasketut vuosikasvuluvut, lainoista myös kuukauden aikana solmitut uudet lainasopimukset. Kotitalouksien lainat on luokiteltu lisäksi käyttötarkoituksen mukaan. Julkisyhteisöjen ja muiden rahoitus- ja vakuutuslaitosten tiedoista sekä valuuttamääräisistä eristä julkaistaan yleiskehitystä kuvaavat tilastot. Taulukot päivitetään kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

SUOMEN RAHALAITOSTEN TASE

Osiossa esitetään Suomen Pankin kuukausittainen tase sekä Suomen rahalaitosten kuukauden lopun yhteenlaskettu tase sekä mukaan lukien että pois lukien Suomen Pankin tase. Rahalaitoksia ovat Suomessa Suomen Pankin lisäksi talletuspankit, muut luottolaitokset sekä rahamarkkinarahastot.

RAHA-AGGREGAATIT JA NIIDEN VASTAERÄT

Euroalueen rahamääriin ja niiden vastaeriin sisältyvistä Suomen rahalaitosten eristä esitetään taulukoissa kantatietojen lisäksi virrat ja keskeiset muutosprosentit. Lisäksi kuvioissa esitetään Suomen erien lisäksi keskeisimmät euroalueen raha-aggregaatteihin liittyvät tunnusluvut. 

SUOMEN RAHALAITOSTEN EUROMÄÄRÄISET TALLETUKSET EUROALUEELTA JA MUU VARAINHANKINTA

Talletuksista esitetään Suomen rahalaitosten euroalueelta vastaanottamat euromääräiset talletukset luokiteltuna sektoreittain, vaateittain, korkosidonnaisuuksittain ja rahalaitosryhmittäin. Muiden euroalueen maiden kuin Suomen osuus talletuksista on vähäinen samoin kuin muiden kuin euromääräisten talletusten. Rahalaitosten muu varainhankinta kattaa niiden liikkeeseen laskemat velkapaperit, jotka on taulukoissa luokiteltu maturiteetin ja rahalaitosryhmän mukaan.

SUOMEN RAHALAITOSTEN EUROALUEELLE MYÖNTÄMÄT EUROMÄÄRÄISET LAINAT

Lainoista esitetään Suomen rahalaitosten euroalueelle myöntämien euromääräisten lainojen kuukauden lopun kannat sekä kuukauden aikana solmittujen uusien euromääräisten lainasopimusten määrät. Sekä kannat että uudet sopimukset on luokiteltu taulukoissa kaikkien saatavissa olevien muuttujien mukaan. Uudet sopimukset kattavat uusien lainasopimusten lisäksi sellaiset lainasopimukset, jotka ovat syntyneet vanhojen lainojen uudelleen neuvottelujen tuloksena. Osiossa esitetään niin ikään rahalaitosten järjestämien kunta- ja yritystodistusohjelmien volyymit. 

KOROT

Osiossa esitetään keskeiset talletusten ja lainojen korot sekä tärkeimmät Suomessa käytettävät pankkien viitekorot lukuun ottamatta euriborkorkoja, jotka löytyvät Korot-osiosta.

RAHALAITOSRYHMITTÄISET OSUUDET LAINOISTA JA TALLETUKSISTA SEKÄ KORKOMARGINAALIT

Lainojen ja talletusten osuudet sekä korkomarginaalit on esitetty rahalaitosryhmittäin. Esitettävät rahalaitosryhmät ovat liikepankit, säästöpankit, osuuspankit, ulkomaisten pankkien Suomessa olevat sivukonttorit sekä muut luottolaitokset.