Suomen Pankin tehtäviin kuuluu huolehtia osaltaan maksu- ja muun rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta Suomessa. Toteuttaessaan tätä tehtäväänsä Suomen Pankki tekee tiivistä yhteistyötä EU-maiden keskuspankkien ja muiden viranomaisten kanssa. Yhteistyön periaatteista on sovittu mm. seuraavissa yhteistoimintapöytäkirjoissa, joiden laadinnassa Suomen Pankki on ollut mukana.

Pohjoismaiden ja Baltian keskuspankkien välinen yhteistoimintapöytäkirja rahoitusjärjestelmän vakautta edistävästä yhteistyöstä sekä tietojenvaihdosta koskien maiden rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittavia rahoituslaitoksia (voimaantulo 15.12.2016, päivitetty 15.5.2022)

Yhteistoimintapöytäkirjan tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian keskuspankkien välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä rahoituskriisien ennaltaehkäisyssä, hallinnassa sekä kriisien ratkaisuissa. Pöytäkirjan avulla keskuspankit parantavat valmiuksiaan toimia tilanteissa, joissa ongelmissa oleva pankki harjoittaa liiketoimintaa useassa maassa. 

Yhteistoimintapöytäkirja ei ole osapuolia juridisesti sitova vaan se vahvistaa yhteistyötä kehittämällä yhteisiä toimintatapoja tiedon jakamiseksi ja koordinoimiseksi. Tavoitteena on pienentää yli maiden rajojen laajenevan rahoituskriisin riskiä sekä tehostaa kriisinhallinnan toimenpiteitä. Lisäksi pöytäkirja parantaa edellytyksiä sopia yhteisesti, miten kriisitilanteita hoidetaan. Yhteistoimintapöytäkirja ei kuitenkaan muuta vastuita itse kriisien hoitamisessa, vaan ne määräytyvät edelleen kansallisesti kuten aiemminkin.

Yhteistoimintapöytäkirja (englanniksi)

Suomen Pankin, Finanssivalvonnan, Rahoitusvakausviraston, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön välinen rahoitusjärjestelmän kriisinhallinnan yhteistoiminta-asiakirja (voimaantulo 1.12.2021)

Yhteistoiminta-asiakirjan tavoitteena on parantaa osapuolten kriisinhallintavalmiuksia varmistamalla kulloisenkin kriisitilanteen edellyttämä tietojenvaihto osapuolten kesken sekä tehostamalla ja selkeyttämällä yhteistyötä rahoitusmarkkinakriisien ennakoimiseksi, hallitsemiseksi ja ratkaisemiseksi. Yhteistoiminta-asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova. Se korvaa aiemman, vuonna 2007 allekirjoitetun vastaavan asiakirjan.

Yhteistoiminta-asiakirja

Suomen Pankin ja Rahoitusvakausviraston välinen yhteistoiminta-asiakirja kriisinhallintavalmiuden tehostamiseksi (voimaantulo 20.10.2021)

Yhteistoiminta-asiakirja on luotu parantamaan kummankin viranomaisen kriisinhallintavalmiuksia. Yhteistoiminta-asiakirjan myötä viranomaisten välille luodaan systemaattisempaa yhteistyötä ja sovitaan tiedonvaihdosta. Sovittu yhteistyö liittyy rahoitusvakauden edistämiseen ja rahoituskriisien ehkäisyyn, niiden hallintaan ja kriisinratkaisuun. Yhteistoiminta-asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova.

Yhteistoiminta-asiakirja 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden asianomaisten ministeriöiden, keskuspankkien, rahoitusvalvojien ja rahoitusvakausviranomaisten välinen yhteistoimintapöytäkirja maiden rajat ylittävästä rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyvästä yhteistyöstä ja koordinaatiosta (voimaantulo 31.1.2018)

Yhteistoimintapöytäkirjan tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota rahoitusvakauden edistämisessä ja rahoituskriisien ennaltaehkäisyssä. Yhteistoiminta­pöytäkirjan avulla Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset parantavat valmiuksiaan hoitaa rajat ylittäviä rahoitusvakausongelmia. Uusi yhteistoimintapöytäkirja korvaa aiemman, vuonna 2010 allekirjoitetun sopimuksen Pohjoismaiden ja Baltian maiden asianomaisten ministeriöiden, keskuspankkien ja rahoitusvalvojien välillä.

Vapaaehtoiseen yhteistyöhön perustuva ei-juridisesti sitova yhteistoimintapöytäkirja vahvistaa yhteistyötä luomalla yhteiset toimintatavat tiedon jakamiseksi ja koordinoimiseksi. Sopimuksessa määritellään Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen vakausryhmän toiminta. Ryhmän puheenjohtajuus kiertää maiden välillä. Yhteistoimintapöytäkirjalla ei kuitenkaan muuteta vastuita itse kriisien hoitamisessa, vaan ne jäävät edelleen kansallisen päätöksenteon piiriin.

Yhteistoimintapöytäkirja (englanniksi)

Euroclear-ryhmän arvopaperikeskusten valvojien ja yleisvalvojien yhteistoimintapöytäkirja, joka koskee yhteistyötä ryhmän arvopaperikeskusten valvonnassa ja yleisvalvonnassa (voimaantulo 5.10.2009, päivitetty viimeksi 3.12.2021)

Yhteistoimintapöytäkirja ja valvontayhteistyö kohdistuvat Euroclear-ryhmän arvopaperikeskusten emoyhtiöön, Euroclear SA:han, joka vastaa ryhmän arvopaperikeskuksille tuotettavista yhteisistä palveluista. Asiakirja linjaa viranomaisten välisen yhteistyön sekä tietojenvaihdon periaatteet.

European Multilateral Clearing Facility N.V:n valvojien ja yleisvalvojien yhteistoimintapöytäkirja, joka koskee yhteistyötä mainitun keskusvastapuolen valvonnassa ja yleisvalvonnassa (voimaantulo 2.10.2009)

Yhteistoimintapöytäkirja ja valvontayhteistyö kohdistuvat hollantilaisen European Multilateral Clearing Facility N.V:n Helsingin pörssille tarjoamiin keskusvastapuolipalveluihin. Asiakirja linjaa viranomaisten välisen yhteistyön sekä tietojenvaihdon periaatteet.

Yhteistoimintapöytäkirja (englanniksi)

Euroopan unionin rahoitusvalvojien, keskuspankkien ja finanssiministeriöiden yhteistoimintapöytäkirja maiden rajat ylittävästä yhteistyöstä rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi (voimaantulo 1.6.2008)

Yhteistoimintapöytäkirjan tavoitteena on tukea EU:n ja sen jäsenmaiden rahoitusjärjestelmien vakautta parantamalla EU:n rahoitusvalvojien, keskuspankkien ja finanssiministeriöiden valmiuksia yhteistyöhön rahoitusjärjestelmien kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa. Yhteistyö koskee mm. kriisinhallinnassa tarvittavien tietojen ja tilannearvioiden vaihtamista, viestinnän koordinointia sekä kriisinhallintaharjoitusten järjestämistä. Yhteistoimintapöytäkirja korvaa EU:n pankkivalvojien, keskuspankkien ja finanssiministeriöiden vuonna 2005 laatiman yhteistoimintapöytäkirjan.

Yhteistoimintapöytäkirja (englanniksi)

Rahoitustarkastuksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Pankin, Vakuutusvalvontaviraston ja valtiovarainministeriön välinen rahoitusjärjestelmän kriisinhallinnan yhteistoiminta-asiakirja (voimaantulo 31.10.2007)

Yhteistoiminta-asiakirjan tavoitteena on parantaa osapuolten kriisinhallintavalmiuksia varmistamalla kulloisenkin kriisitilanteen edellyttämä tietojenvaihto osapuolten kesken sekä tehostamalla yhteistyötä rahoitusmarkkinakriisin hallitsemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen välinen yhteistoimintapöytäkirja rahoitusjärjestelmän kriisitilanteiden varalle (voimaantulo 20.3.2006)

Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen yhteistoimintapöytäkirjan tavoitteena on parantaa osapuolten kriisinhallintavalmiuksia tehostamalla yhteistyötä ja varmistamalla mahdollisen kriisitilanteen edellyttämä tietojenvaihto osapuolten kesken. Yhteistoimintapöytäkirja käsittelee yhteistyötä kriisinhallintaan valmistautumisessa, kriisin tai muun häiriötilanteen ilmenemistä koskevaa tietojenvaihtoa, Rahoitustarkastuksen ja Suomen Pankin tehtäviä kriisinhallinnassa sekä yhteistyömuotoja kriisitilanteessa.

Euroopan unionin pankkivalvojien ja keskuspankkien yhteistoimintapöytäkirja, joka koskee korkean tason periaatteita yhteistyöstä kriisinhallintatilanteissa (voimaantulo 1.3.2003)

Mahdolliset rahoitusjärjestelmien kriisit koettelevat rahoitusintegraation myötä aiempaa todennäköisemmin useaa maata yhtäaikaisesti. Yhteistoimintapöytäkirja sisältää tietojenvaihtoa koskevia periaatteita ja menettelytapoja, joilla tehostetaan EU:n pankkivalvojien ja keskuspankkien yhteistyötä useassa maassa vaikuttavien kriisien hallitsemiseksi.

EKP:n lehdistötiedote 10.3.2003