Suomen Pankki

  • valmistelee ja toteuttaa rahapolitiikkaa Suomessa
  • valvoo rahoitusjärjestelmän vakautta ja tuottaa tilastoja
  • tekee tutkimusta ja vaikuttaa talouspoliittisesti
  • huolehtii pankkien välisten maksujen selvityksestä sekä omasta sijoitustoiminnastaan  
  • pitää yllä vakaita ja tehokkaita maksujärjestelmiä ja laskee setelit liikkeeseen.

Rahapolitiikka ja tutkimus

Eurojärjestelmän rahapolitiikan päätavoite on vakaa hintataso koko euroalueella. Hintavakaus on määritelty kuluttajahintojen erittäin maltilliseksi nousuksi. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja viestintään sekä vastaa rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa. Laaja tutkimustyö tukee näitä tehtäviä.

Päätökset tehdään keskitetysti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvostossa, jonka jäsenenä Suomen Pankin pääjohtaja toimii. Kullakin neuvoston jäsenellä on päätöksenteossa yksi ääni. Rahapolitiikan päätöksillä vaikutetaan euroalueen ja samalla Suomen korkotasoon. Tämä tapahtuu ohjaamalla rahamarkkinakorkoja ja pankkijärjestelmän likviditeetin määrää esimerkiksi muuttamalla ohjauskorkoa ja myymällä ja ostamalla arvopapereita. Rahapoliittiset päätökset toteutetaan hajautetusti kansallisissa keskuspankeissa.

Suomen Pankki arvioi yhteisen rahapolitiikan vaikutuksia Suomen talouteen ja ottaa kantaa kotimaiseen talouspolitiikkaan. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus luo perustan Suomen Pankin vaikuttavuudelle eurojärjestelmässä. Tutkimustoiminnan kaksi päälinjaa ovat rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden vuorovaikutus ja vakaus sekä siirtymätaloudet (Venäjä, Kiina).

Rahoitusjärjestelmän yleisvalvonta ja tilastotuotanto

Suomen Pankki vastaa rahoitusjärjestelmän yleisvalvonnasta sekä arvioi rahoitusjärjestelmän riskejä yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. Finanssivalvonta puolestaan valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä muita vakuutusalalla toimivia, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä.

Makrovakausvalvonnan avulla tunnistetaan rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä. Suomen Pankki tekee perusteellista makrovakausanalyysia sekä ylläpitää kriisinhallintavalmiuksia. Tarvittaessa Suomen Pankki hoitaa pankkien hätärahoituksen.

Suomen Pankissa tehtävä taloustilastointi tukee keskuspankin tehtäviä niin rahapolitiikassa kuin rahoitusmarkkinoiden vakausanalyysissa.

Maksaminen ja rahahuolto

Suomen Pankki on niin sanotusti pankkien pankki, joka turvaa kotimaisen rahoitusjärjestelmän maksuvalmiuden. Se toteuttaa eurojärjestelmän rahapolitiikkaa Suomessa hoitamalla rahapoliittiset operaatiot suomalaisten vastapuolten, lähinnä pankkien, kanssa. Suomen Pankki siis hoitaa pankkien väliset maksut ja tarjoaa monenlaisia keskuspankkipalveluja kotimaisille rahoitusmarkkinaosapuolille.

Lisäksi Suomen Pankin toimintaan kuuluu sen oman rahoitusvarallisuuden, kuten valuuttavarannon, hoito ja EKP:n varanto-osuuden sijoittaminen tuottavasti ja turvallisesti.

Suomen Pankilla on yksinoikeus käteisen eli uusien euroseteleiden ja eurokolikoiden liikkeeseenlaskuun Suomessa. Suomen Pankki myös huolehtii käteisrahan kunnosta ja aitoudesta poistamalla väärennetyt tai rikkinäiset setelit käytöstä. Lisäksi se valvoo rahahuollon toimivuutta.

Suomen Pankki toimii yhteistyössä pankkien ja rahahuoltoon erikoistuneiden yritysten kanssa. Rahahuollon tehtäviä hoidetaan Vantaan konttorissa.