Rahapolitiikan valmistelu

Rahapolitiikan valmistelu

EKP:n neuvosto

Suomen Pankin pääjohtaja kuuluu eurojärjestelmän korkeimpaan päättävään elimeen, EKP:n neuvostoon. Neuvoston jäseniä ovat euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajat sekä EKP:n johtokunnan kuusi jäsentä. Neuvosto kokoontuu Frankfurtissa yleensä kaksi kertaa kuukaudessa, ja sen tärkein tehtävä on euroalueen rahapolitiikasta päättäminen.

EKP:n johtokunta

EKP:n johtokunnassa on puheenjohtajan (EKP:n pääjohtajan) ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Johtokunta vastaa EKP:n juoksevien tehtävien hoitamisesta EKP:n neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti. Se johtaa EKP:n toimintaa Frankfurtissa sekä valmistelee neuvoston kokoukset ja tekee niihin päätösesitykset.

EKP:n yleisneuvosto

Kaikkia EU-maita koskevia kysymyksiä käsittelee EKP:n yleisneuvosto. Siihen kuuluvat kaikkien EU-maiden keskuspankkien pääjohtajat sekä EKP:n johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yleisneuvosto kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa. Se osallistuu EKP:n neuvoa-antavien tehtävien hoitamiseen ja koordinointiin sekä euroalueen laajenemisen valmisteluun, mutta ei eurojärjestelmän päätöksentekoon.

Päätösten valmistelu

Eurojärjestelmän ja EKPJ:n päätöksiä valmistellaan sekä kussakin keskuspankissa että yhteisissä komiteoissa, joihin kuuluu asiantuntijoita kaikista EKPJ:n jäsenkeskuspankeista. Euroaluetta koskevien asioiden käsittelyyn osallistuvat vain eurojärjestelmän edustajat.

Keskeisiä komiteoita ovat rahapolitiikan komitea, joka avustaa rahapolitiikan päätöksenteon tueksi tehtävissä selvityksissä, sekä markkinaoperaatioiden komitea, jossa valmistellaan rahapoliittisten päätösten toteuttamista markkinoilla. Finanssikriisin jälkeen perustettu riskienhallintakomitea tukee eurojärjestelmää markkinaoperaatioihin liittyvien riskien hallinnoinnissa.

Kukin komitea on erikoistunut tiettyyn keskuspankkitoiminnan kannalta oleelliseen aihealueeseen. Monilla komiteoilla on lisäksi joko pysyviä tai väliaikaisia työryhmiä. Komiteat valmistelevat asioita, joista EKP:n johtokunta tekee esityksiä neuvostolle ja yleisneuvostolle. Näin Suomen Pankki voi vaikuttaa EKPJ:n päätöksiin jo valmisteluvaiheessa komitea- ja työryhmätyöskentelyn kautta.