Suomen Pankin asema

Suomen Pankin asema

Pankin toimintaa valvoo eduskunnan asettama yhdeksänjäseninen pankkivaltuusto. Pankille kuuluvien tehtävien hoitamisesta huolehtii johtokunta, johon voi kuulua pääjohtajan lisäksi enintään viisi muuta jäsentä.

Tasavallan presidentti nimittää pankin pääjohtajan pankkivaltuuston esityksestä. Muut johtokunnan jäsenet nimittää pankkivaltuusto. Pääjohtajan toimikausi on seitsemän vuotta ja johtokunnan jäsenten viisi vuotta. Pääjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi ja johtokunnan jäsen enintään kolmeksi toimikaudeksi.

Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on EU:n perustamissopimuksen mukaisesti pitää yllä hintavakautta. Pyrkimyksenä on tukea myös muiden talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista hintavakauden tavoitetta vaarantamatta.

EKPJ:n tehtäviä hoitaessaan pankki toimii Euroopan keskuspankin suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. Muutoin se toimii itsenäisesti ja tekee tarvittaessa yhteistyötä Suomen hallituksen ja muiden viranomaisten kanssa. Kansallisilla keskuspankeilla on myös EKPJ:n ulkopuolisia tehtäviä.

Suomen Pankin yhteydessä toimii yksittäisiä pankkeja ja rahoitusmarkkinoita valvova Finanssivalvonta. Sen tavoitteena on edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä luottamusta valvottavien ja markkinoiden toimintaan.

Laki Suomen Pankista

Suomen Pankkia koskevaa lainsäädäntöä on viimeksi muutettu vuosina 1998, 1999, 2009, 2011, 2014 ja 2016.

Laissa todetaan, että Suomen Pankki on Suomen keskuspankki ja toimii osana EKPJ:ää. Hoitaessaan EKPJ:n tehtäviä Suomen Pankki toimii Euroopan keskuspankin antamien suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. Se ei saa EKPJ:n tehtäviä hoitaessaan pyytää tai ottaa vastaan toimintaansa koskevia määräyksiä muulta kuin Euroopan keskuspankilta. Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Pankin on tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista vaarantamatta ensisijaista tavoitetta. Suomen Pankin tehtävänä on osaltaan toteuttaa Euroopan keskuspankin neuvoston määrittelemää rahapolitiikkaa. Pankki huolehtii myös rahahuollosta ja setelien liikkeeseen laskemisesta, valuuttavarannon hallussapidosta ja hoidosta sekä maksu- ja muun rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta. Lisäksi Suomen Pankin tehtävänä on huolehtia toimintansa kannalta tarpeellisten tilastojen laatimisesta ja julkaisemisesta.

Suomen Pankin toimielimiä ovat pankkivaltuusto ja johtokunta. Johtokunnalla on yleistoimivalta pankin tehtävien hoitamisessa. Pankkivaltuuston tehtävät liittyvät pankin hallinnon ja toiminnan valvontaan, hallinnollisiin päätöksiin sekä laissa lueteltuihin muihin tehtäviin. Tasavallan presidentti nimittää johtokunnan puheenjohtajan seitsemän vuoden toimikaudeksi. Muut jäsenet nimittää pankkivaltuusto viiden vuoden toimikaudeksi.