Suomen Pankki varautuu toiminnassaan rahoitus- ja maksujärjestelmien kriiseihin sekä osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää että myös kansallisella tasolla pitämällä yllä valmiuttaan toimia kriisitilanteissa. Finanssikriisi osoitti, kuinka tärkeää keskuspankille on kyetä toimimaan nopeasti kaikissa mahdollisissa kriisitilanteissa.

Rahoitusmarkkinoiden integraatio on tehnyt kriisinhallintaa koskevasta kansainvälisestä yhteistyöstä välttämätöntä. Rahoituskriisin hoitoa ei voida pitää enää missään tilanteessa pelkästään kansallisen tason tehtävänä. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että eri maiden viranomaiset varautuvat rahoituskriiseihin ja hoitavat niitä yhteistyössä ja että toimintamalleista sovitaan etukäteen mahdollisimman laajasti.
 
Pankkiunioniin kuuluvien maiden yhteinen kriisinratkaisumekanismi (Single Resolution Mechanism) otti vastuun näiden maiden elinkelvottomien pankkien uudelleenjärjestelystä tai alasajosta vuodesta 2016 alkaen. Suomen Pankilla ei ole suoraa jäsenyyttä kriisinratkaisumekanismin päätöksentekoelimissä, mutta pankki osallistuu kriisinhallinnan kehittämiseen sekä lausuntojensa että asiantuntijapanoksensa kanssa.
 
Yhteistyöstä Euroopan unionin ja Pohjoismaiden keskuspankkien, valvontaviranomaisten ja finanssiministeriöiden kanssa on sovittu erilaisilla yhteistoimintapöytäkirjoilla ja sopimuksilla. EU:n rahoitusvalvojien, keskuspankkien ja finanssiministeriöiden yhteistoimintapöytäkirja maiden rajat ylittävästä yhteistyöstä rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi tuli voimaan 1.6.2008. Yhteistoimintapöytäkirjan tavoitteena on tukea EU:n ja sen jäsenmaiden rahoitusjärjestelmien vakautta parantamalla rahoitusvalvojien, keskuspankkien ja finanssiministeriöiden valmiuksia yhteistyöhön rahoitusjärjestelmien kriiseissä ja niihin varautumisessa. Yhteistyö koskee mm. kriisinhallinnassa tarvittavien tietojen ja tilannearvioiden vaihtamista, viestinnän koordinointia sekä kriisinhallintaharjoitusten järjestämistä.
 
Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministeriöt, keskuspankit sekä finanssivalvojat sopivat rahoitusmarkkinoiden vakauden edistämistä koskevasta yhteistyöstä kesällä 2010. Sopimus vahvistaa maiden valmiuksia hoitaa yhteisiä rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyviä ongelmia Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Samalla perustettiin myös yli maiden rajojen toimiva viranomaisten välinen vakausryhmä, joka on ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Vuonna 2010 allekirjoitettu sopimus korvattiin uudella yhteistoimintapöytäkirjalla tammikuussa 2018.
 
Joulukuussa 2016 tuli voimaan Pohjoismaiden ja Baltian keskuspankkien välinen yhteistoimintapöytäkirja rahoitusjärjestelmän vakautta edistävästä yhteistyöstä sekä maiden rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittavien rahoituslaitotosten tietojenvaihdosta.