EKP:n neuvoston uusi rahapolitiikan strategia 

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto julkisti 8.7.2021 uuden rahapolitiikan strategiansa ja sitä koskevat linjaukset.

  • Uudessa strategiassa otetaan käyttöön symmetrinen 2 prosentin inflaatiotavoite keskipitkällä aikavälillä.
  • EKP:n neuvosto vahvistaa YKHIn soveltuvan edelleen hintojen mittaamiseen ja suosittaa, että siihen sisällytettäisiin myös omistusasumisen kustannukset.
  • Uusi rahapolitiikan strategia perustuu tammikuussa 2020 käynnistettyyn perusteelliseen uudelleenarviointiin.
  • EKP:n neuvosto hyväksyy kunnianhimoisen ilmastoaiheisen toimintasuunnitelman.

Lue lisää tiedotteesta ja rahapolitiikan strategiaa koskevista linjauksista

Euroopan keskuspankin neuvosto käynnisti rahapolitiikan strategiansa uudelleenarvioinnin 23.1.2020. Strategia on otettiin alun perin käyttöön vuonna 1998, ja sitä täsmennettiin eräiltä osin vuonna 2003.

Vuoden 2003 jälkeen euroalueen talouden ja maailmantalouden rakenteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tuottavuuskasvun hidastuminen, väestön ikääntyminen ja finanssikriisin jälkiseuraukset ovat laskeneet korkoja niin mataliksi, että se on kaventanut EKP:n ja muiden keskuspankkien mahdollisuuksia reagoida suhdannekehityksen heikkenemiseen keventämällä rahapolitiikkaa tavanomaisilla välineillä. Inflaatio ja inflaatio-odotukset ovat myös painuneet EKP:n hintavakaustavoitteen alapuolelle. 

Ympäristön kestävyyteen kohdistuvat uhat, nopea digitalisoituminen, globalisaatio sekä rahoitusrakenteiden muutos ovat nekin muokanneet rahapolitiikan toimintaympäristöä inflaatiokehitys mukaan lukien.

Rahapolitiikan strategian arvioinnissa tarkasteltiin hintavakauden määritelmää, rahapolitiikan välineistöä ja sen tehokkuutta, taloudellista ja rahatalouden analyysia sekä EKP:n viestintäkäytäntöjä. Tarkasteluun otettiin myös muita näkökohtia, kuten rahoitusvakaus, globalisaatio, työllisyys ja ympäristön kestävyys.

Arviointi tehtiin perusteellisen analyysin pohjalta, avoimin mielin ja kaikkia sidosryhmiä kuullen.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategian uudistaminen pähkinänkuoressa

Suomen Pankin tilaisuudet strategian uudelleenarvioinnista

Ei näytettäviä kohteita.

Suomen Pankin tutkimusjulkaisut